Thumbnail
Ολες οι αλλαγές που επέφερε νέος νόμος στις αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου μέσω κινητικότητας, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας

Ενημερωτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που κυκλοφόρησε χθες, ξεκαθαρίζει ποιές αλλαγές επέφερε ο πρόσφατος νόμος Ν. 5003/2022 σχετικά με περιπτώσεις αίτησης απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου μέσω κινητικότητας, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α' βαθμό συγγένειας.

Σημαντικό είναι ότι αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ  η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.

Τι ισχύει στο εξής

- Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) εκτιμά αν για την εξέταση ορισμένων αιτημάτων για σοβαρούς λόγους υγείας απαιτείται η παροχή εξειδικευμένης γνώσης από ιατρό που ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε και προσκαλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

- Για την απόδειξη των αναφερόμενων στην αίτηση προς την ΚΕΚ λόγων υγείας, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές, π.χ. πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ (υποχρεωτικό για γονείς, προαιρετικό για αιτούντα ή λοιπά πρόσωπα) ή ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

- Ως δόκιμος λογίζεται ο υπάλληλος για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη μονιμοποίησής του, δηλαδή, δεν αρκεί να έχει συμπληρωθεί διετία από το διορισμό.

- Οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι υγείας πρέπει να έχουν προκύψει μετά το διορισμό του δοκίμου υπαλλήλου, δηλαδή επιγενόμενοι του διορισμού λόγοι υγείας.

- Οι επιγενόμενοι ή μη επικαλούμενοι λόγοι υγείας αφορούν τόσο τον ίδιο τον υπάλληλο όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο για τους λόγους υγείας του οποίου κατατίθεται η αίτηση απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας.

- Διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω επανυποβολή αιτήσεων αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης για σοβαρούς λόγους υγείας και όχι τις αιτήσεις απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης ή αμοιβαίας μετάταξης.

- Διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για σοβαρούς λόγους υγείας, κατόπιν αιτήσεων για τις οποίες η ΚΕΚ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι για όσες αιτήσεις κατατέθηκαν και εξετάστηκαν έως και 31 Οκτωβρίου 2022, ολοκληρώνονται σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (14/12/2022).

- Στις περιπτώσεις ανανέωσης της απόσπασης δοκίμων υπαλλήλων, δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 5003/2002, ήτοι μετά τις 14/12/2022 η απευθείας ανανέωση αυτής από τον φορέα υποδοχής βάσει αποσπάσματος πρακτικού που χορηγεί η Υπηρεσία μας (σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1- 2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ). Απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των ενδιαφερομένων προς την ΚΕΚ, η οποία θα εξεταστεί βάσει του ισχύοντος κατά τη συνεδρίαση νομοθετικού πλαισίου.

- Σε περίπτωση που ο δόκιμος υπάλληλος έχει στο μεταξύ μονιμοποιηθεί, οφείλει να προσκομίσει στο φορέα υποδοχής ΠΥΜ από τον φορέα προέλευσης, στο οποίο να αναφέρεται ρητά η πράξη μονιμοποίησης του υπαλλήλου. Το εν λόγω ΠΥΜ θα επισυνάπτει ο φορέας υποδοχής στο αίτημά του προς την Υπηρεσία μας για χορήγηση αποσπάσματος πρακτικού.

- Για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ΚΕΚ, παρακαλούνται οι αιτούντες για την προσκόμιση εκείνων των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν ανωτέρω με τις διατάξεις του ν. 5003/2022, ιδίως για τους δόκιμους υπαλλήλους απαιτείται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αν οι υπάλληλοι έχουν διοριστεί βάσει επικαλούμενων λόγων υγείας καθώς και τυχόν πράξη μονιμοποίησης εφόσον αυτή έχει εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ιδιαίτερα σοβαρών λόγων υγείας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.

- Το υπόδειγμα της αίτησης για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας έχει επικαιροποιηθεί βάσει των τροποποιήσεων των διατάξεων και έχει εκ νέου αναρτηθεί στην διαδρομή https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_saf.html

Οι αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος

2. Άρθρο 71 ν. 5003/2022: Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρ. 5 και παρ. 5 άρ. 7 του ν. 4440/2016.

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρ. 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, β) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1) νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του, δ) τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιου τομέα Γενικό Γραμματέα με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, ε) τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Γενικό Γραμματέα, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης. Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων μετατάξεων της παρ. 4, όπου συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ.

Αν η Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση των αιτημάτων της παρ. 5 του άρθρου 7 για λόγους υγείας, δύναται να παρίσταται στη συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, για παροχή εξειδικευμένης γνώσης ιατρός που ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

2. Στην παρ. 5 του άρ. 7 του ν. 4440/2016 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) μετά το τέταρτο εδάφιο, σύμφωνα με την παραπάνω προσθήκη, προστίθενται νέα εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α΄ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή του, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς και η επιμέλεια, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας. Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.». 3. Στην παρ. 3 του άρ. 71 του ν. 5003/2022 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 71 του ν. 5003/2022 «…εφαρμόζεται και για όσες αιτήσεις εκκρεμούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) και δεν έχουν εξεταστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης για λόγους υγείας, για τις οποίες έχει ήδη γνωμοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith2
Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων: Και νέα πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς - Το ΦΕΚ
Η ψηφιακή τήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) εφεξής ΕΨΠ, στην...
Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων: Και νέα πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς - Το ΦΕΚ
σχολείο σταυρος ξαρχακος
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
Η ονοματοδοσία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 30 Μαϊου στις 7.45 μμ στην Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη