Επιλογή Διευθυντών Σχολείων: Εκλογές και ... ΠΥΜ «μπλοκάρουν» τη διαδικασία;
Προβληματισμός επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως προς το αν η διαδικασία θα προλάβει να ολοκληρωθεί, καθώς η πιθανότητα προκήρυξης εκλογών τον Απρίλιο είναι ενδεχόμενο να την «μπλοκάρει»

Εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, κατόπιν της παράτασης που δόθηκε, η προθεσμία των χιλιάδων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως Διευθυντές σχολικών μονάδων, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. 

Ωστόσο, προβληματισμός επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ως προς το αν η διαδικασία θα προλάβει να ολοκληρωθεί, καθώς η πιθανότητα προκήρυξης εκλογών τον Απρίλιο είναι ενδεχόμενο να την τινάξει στον αέρα...

Αυτό καθώς σοβαρά προβλήματα σε πολλές αιτήσεις έχει προκαλέσει η κατάθεση των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.), η έκδοση των οποίων είναι χρονοβόρα διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται μάλιστα αρκετές περιπτώσεις λαθών και κακών υπολογισμών, όπως και με το ζήτημα της καταμέτρησης προϋπηρεσίας των υποψηφίων, της διδακτικής υπηρεσίας, του συγγραφικού έργου, των «σκαναρισμάτων» διαφόρων δικαιολογητικών, που ζητά το σύστημα, κα. Μάλιστα, προέκυψε και  Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υποχρεώνει τους υποψήφιους για να λάβουν το ΠΥΜ να μεταβούν στη Διεύθυνση και να το παραλάβουν σε έντυπη μορφή, αφού πρώτα υπογράψουν ένα χαρτί στο οποίο αναφέρεται ότι συμφωνούν με όσα αναγράφονται σε αυτό...

Τα συσσωρευμένα προβλήματα, πολλαπλασιασμένα επί 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και πάνω από 14.000 θέσεις Διευθυντών προς κάλυψη,  προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία. Με δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν έλεγχος των αιτήσεων, ανακοίνωση μορίων, ενστάσεις, ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων επιλογής και κατόπιν συνεντεύξεις ενός εκάστου υποψηφίου, πολλοί εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι είναι από δύσκολο έως πρακτικά ανέφικτο να ολοκληρωθεί ή όλη διαδικασία πριν από τα τέλη Μαρτίου ή και αρκετά αργότερα.

Επιπλέον,η απόφαση τα τοπικά συμβούλια επιλογής να αποτελούνται από ένα διευθυντή εκπαίδευσης, έναν συντονιστή και 3 εκπαιδευτικούς με κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας και χωρίς να αξιολογείται η διοικητική εμπειρία, σε αντίθεση με τις προβλέψεις συγκρότησης (προβλέπεται συμμετοχή μέλους ΑΣΕΠ και πανεπιστημιακών) για τα συμβούλια επιλογής άλλων εκπαιδευτικών στελεχών, του άρθρου 37 του νόμου 4823/21, δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε περισσότερες ενστάσεις επί της διαδικασίας

Ολα αυτά, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέο πρόβλημα εφόσον προκηρυχθούν στο μεταξύ Εθνικές Εκλογές, με τη διαδικασία να κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά και να μην ολοκληρωθεί, είτε να καθυστερήσει πολύ περισσότερο... Ιδωμεν.

Μπορούν να άρουν την οριστική υποβολή όσοι επιθυμουν -μέχρι τη Δευτέρα

Οσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το θέμα, όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες τους περιορίστηκαν από την προηγούμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου συμπλήρωσης – υποβολής 28/12/2022, μπορούν να άρουν την οριστική υποβολή, να διορθώσουν την ημερομηνία-έως αυτών των υπηρεσιών επεκτείνοντας τες έως 09/01/2023 και να επαναλάβουν την οριστική υποβολή.

Η εφαρμογή θα υπολογίσει εκ νέου τα σύνολα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες ημερομηνίες-εως των διορθωμένων υπηρεσιών.

Δεν είναι αναγκαία η επανέκδοση του ΠΥΜ με την νέα ημερομηνία, οι επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι ενήμερες ώστε να δεχθούν τις επιπλέον ημέρες έστω και αν το αναρτημένο στην αίτηση ΠΥΜ αναφέρει την προηγούμενη ημερομηνία.

Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη εκτυπώσει την αίτηση τους θα πρέπει να την τυπώσουν ξανά ώστε να φαίνονται οι διορθώσεις και ο νέος αριθμός πρωτοκόλλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προτού αρχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης σας και προκειμένου να προβείτε σε σωστή υποβολή, θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά τα άρθρα 4, 30, 31, 32, 33 και 35 του νόμου 4823/2021. Πέραν αυτού, σημειώνουμε και τα εξής:

Προϋποθέσεις Αίτησης: Για να συμμετάσχει κάποιος εκπαιδευτικός στην διαδικασία επιλογής Δ/ντων Σχολικών μονάδων πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νόμου (παρ. 1, 11 & 12). Η εκπλήρωση των 5 αυτών «Υποχρεωτικών προϋποθέσεων επιλογής» δηλώνεται στον πρώτο τομέα του «Βήματος 2: Βασικά στοιχεία αίτησης» του ηλ. συστήματος υποβολής αίτησης.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση α) να απαντήσουν καταφατικά στα πέντε πεδία/δηλώσεις. β) να αναρτήσουν αρχείο με τα πιστοποιητικά/έγγραφα που βεβαιώνουν την κατοχή γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου. γ) να αναρτήσουν αρχείο με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των 5 προϋποθέσεων. Η οριστική υποβολή της αίτησης του υποψηφίου χωρίς συμμόρφωση με τα ανωτέρω α, β, γ σημεία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ.

Καταχώριση Προϋπηρεσίας

Πίνακας Α: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού σας στην εκπαίδευση, και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι:

α) τυχόν υπηρετήσεις ωρομισθίου που προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά δεν προσμετρώνται, κατά το νόμο, στην διδακτική υπηρεσία καταχωρούνται στον πίνακα ΣΤ (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων εκτός αν πρόκειται για εγγραφές του πίνακα ΣΤ. γ) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους. Οι εγγραφές του πίνακα Α απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες.

Πίνακας Β: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι: α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν υπηρετήσεις αναπληρωτή καταχωρούνται εδώ.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων ούτε και μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι χρονικά διαστήματα τυχόν υπηρετήσεων που είναι ταυτόχρονα «Διδακτικές» όσο και «Συμβουλευτικές/Καθοδηγητικές» ή «Διοικητικές/Υποστηρικτικές» δεν συμπληρώνονται στον πίνακα Β, αλλά στους πίνακες Γ και Δ, αντίστοιχα. Για παράδειγμα αν υποψήφιος ασκούσε καθήκοντα «Υπεύθυνου τομέα σε Ε.Κ.» αυτό δεν δηλώνεται εδώ αλλά στον πίνακα Δ. γ) στην ανωτέρω οδηγία εξαίρεση αποτελούν η υπηρέτηση σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ. Αυτές επιτρέπουν αλληλοεπικάλυψη. Για παράδειγμα αν υποψήφιος υπηρετούσε σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» και ταυτόχρονα ασκούσε καθήκοντα «υπευθύνου εκπαιδευτικού ομίλου») το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να δηλωθεί τόσο στον πίνακα Β, όσο και στον πίνακα Δ. Οι εγγραφές του πίνακα Β δεν απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών. Πιστοποιούνται από το ΠΥΜ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι υπηρετήσεις σε «Πειραματικά με θετική αξιολόγηση» για τις οποίες πρέπει να αναρτηθούν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη θετική αξιολόγηση της θητείας.

Πίνακας Γ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν το «Συμβουλευτικό /Καθοδηγητικό Έργο», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.δ του νόμου 4823/2021. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι: α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των πινάκων Α, Β, Ε, ΣΤ, ούτε και μεταξύ τους. β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Δ (π.χ. μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Σχολικού Συμβούλου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Διευθυντή / Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ.») Οι εγγραφές του πίνακα Γ απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Δ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν τη «Διοικητική/ Υποστηρικτική Εμπειρία», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.ε του νόμου 4823/2021. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά η προσμέτρησή τους στην διδακτική υπηρεσία, εξαρτάται από τις διατάξεις του νόμου (π.χ. υπηρέτηση ως «Διευθυντής Σχολικής μονάδας» προσμετράται στη διδακτική υπηρεσία, ενώ η υπηρέτηση ως «Διευθυντής Εκπαίδευσης» όχι).

Επισημαίνεται ότι: α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ανωτέρω αναφερθείσες υπηρετήσεις σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ. β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους εκτός αν πρόκειται για υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές. Για παράδειγμα υποψήφιος μπορεί να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Υποδιευθυντή Σχολείου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Οι εγγραφές του πίνακα Δ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Ε: Σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου (π.χ. μια «Εκπαιδευτική Άδεια» ή μια «Μακρόχρονη Αναρρωτική Άδεια») Επισημαίνεται ότι: α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά. β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Β, Γ, Δ, ΣΤ ή μεταξύ τους. Μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται με υπηρετήσεις ωρομισθίου του πίνακα Α. Οι εγγραφές του πίνακα Ε απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας ΣΤ: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού του υποψηφίου στην εκπαίδευση και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική του υπηρεσία. (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης) Οι εγγραφές του πίνακα ΣΤ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες. Μεταφόρτωση Αρχείων Για τις υπηρετήσεις, τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά υπηρέτηση. Σαρώστε (σκανάρετε) τις βεβαιώσεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρέτηση και ενσωματώστε τις όλες σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα. Για τα πτυχία, (κριτήρια του άρθρου 33.2.α και 33.2.γ) τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά τίτλο. Σαρώστε (σκανάρετε) τον τίτλο, την μετάφραση (όπου απαιτείται), τις αναγνωρίσεις ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ITE (για τίτλους αλλοδαπής), τις τυχόν βεβαιώσεις συνάφειας και καθετί άλλο που θεωρείτε ότι έχει σχέση με το συγκεκριμένο τίτλο και ενσωματώστε τα όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα. Κάθε μία από τις επιμορφώσεις / πιστοποιήσεις (κριτήρια του άρθρου 33.2.β) σας μεταφορτώνεται σε ξεχωριστό αρχείο pdf. Αν για κάποια πιστοποίηση/επιμόρφωση κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, ενσωματώστε τα σε ένα pdf. Για τη μεταφόρτωση του συγγραφικού σας έργου (κριτήρια του άρθρου 33.2.δ): Για τα βιβλία, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του βιβλίου και τα περιεχόμενά του. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα. Για τα κεφάλαια, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του τόμου, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του τόμου καθώς και την πρώτη σελίδα του κεφαλαίου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος του κεφαλαίου. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα. Για τα πρακτικά, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο των πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα. Για τα άρθρα, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του περιοδικού, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙSSN του περιοδικού και την πρώτη σελίδα του άρθρου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Επισημαίνουμε ότι : α) Το όνομα του συγγραφέα (το δικό σας) θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάποιο από τα σκαναρισμένα έγγραφα. Β) ΔΕΝ απαιτούνται μεταφράσεις για ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο. Αυτό αποτελεί ειδική οδηγία-εξαίρεση που ισχύει ειδικά και μόνο για το συγγραφικό έργο. Κάθε άλλο ξενόγλωσσο έγγραφο που επισυνάπτετε στην αίτησή σας απαιτεί επίσημη μετάφραση. Οι βεβαιώσεις παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.β) και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.γ) μεταφορτώνονται σε ξεχωριστό αρχείο pdf για κάθε πρόγραμμα. Αν για κάποιο πρόγραμμα κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, αυτά ενσωματώνονται σε ένα pdf. Χειρισμός Αρχείων PDF Μπορείτε να συγχωνεύσετε περισσότερα από ένα αρχεία pdf σε ένα ενιαίο αρχείο μέσω κάποιας δωρεάν υπηρεσίας συγχώνευσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf merge’ στον φυλομετρητή σας). Μπορείτε να επίσης να περιορίσετε τον όγκο ενός αρχείου pdf μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας συμπίεσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf compress’ στον φυλομετρητή σας). Επειδή η συμπίεση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απώλεια ποιότητας του αρχικού εγγράφου, πριν αναρτήσετε το συμπιεσμένο αρχείο βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενά του είναι ευανάγνωστα. Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταχώριση υπηρετήσεων σε εκπαιδευτικούς φορείς εκτός α/θμιας & β/θμιας εκπ/σης (π.χ. Τριτοβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Α1. Υπηρετήσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς εκτός της α/θμιας-β/θμιας εκπ/σης (π.χ. Α.Ε.Ι. ή Σχολή Αγροφυλάκων) που δεν προσμετρώνται στην Διδακτική Υπηρεσία και έχουν πραγματοποιηθεί προ του Διορισμού του Υποψηφίου στην α/θμια-β/θμια Εκπ/ση καταχωρούνται στους Πίνακες Ε ή ΣΤ (ανάλογα με το αν πρόκειται για υπηρετήσεις ωρομισθίου ή όχι). Κατά την καταχώρηση, στο πεδίο της βαθμίδας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα και οφείλουν να δηλώσουν την επιλογή «Εκτός Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ».

Α2. Υπηρετήσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς εκτός της α/θμιας-β/θμιας εκπ/σης, που δεν προσμετρώνται στην Διδακτική Υπηρεσία και έχουν πραγματοποιηθεί μετά το Διορισμό του Υποψηφίου στην α/θμια-β/θμια Εκπ/ση καταχωρούνται α) στον Πίνακα Ε εφόσον δεν ανήκουν σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή β) στον πίνακα Δ εφόσον ανήκουν σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. (θεωρείται ότι εμπίπτουν στην διάταξη 33,3,ε,εστ του νόμου και μοριοδοτούνται και στην Διοικητική-Υποστηρικτική Εμπειρία). Κατά την καταχώρηση, στο πεδίο της βαθμίδας εκπαίδευσης αυτών των υπηρετήσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν την βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία αποσπάστηκαν στο φορέα.

Β1. Οι υπηρετήσεις σε φορείς Μεταδευτεροβάθμιας Εκπ/σης που προσμετρώνται στην Διδακτική Υπηρεσία (κατά τα προβλεπόμενα στο 4.στ.στγ άρθρο του νόμου) και έχουν πραγματοποιηθεί προ του Διορισμού του Υποψηφίου στην α/θμια-β/θμια Εκπ/ση καταχωρούνται στους Πίνακες Α, Β ή Δ (ανάλογα με το αν πρόκειται για υπηρετήσεις ωρομισθίου ή αν προσμετρώνται και στην Διοικητική-Υποστηρικτική Εμπειρία). Κατά την καταχώρηση, στο πεδίο της βαθμίδας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα και οφείλουν να δηλώσουν την επιλογή «Εκτός Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ».

Β2. Οι υπηρετήσεις σε φορείς Μεταδευτεροβάθμιας Εκπ/σης που προσμετρώνται στην Διδακτική Υπηρεσία (κατά τα προβλεπόμενα στο 4.στ.στγ άρθρο του νόμου) και έχουν πραγματοποιηθεί μετά το Διορισμό του Υποψηφίου στην α/θμια-β/θμια Εκπ/ση καταχωρούνται στον Πίνακα Β ή Δ (ανάλογα με το αν προσμετρώνται και για ΔιοικητικήΥποστηρικτική Εμπειρία ή όχι). Κατά την καταχώρηση, στο πεδίο της βαθμίδας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα και οφείλουν να δηλώσουν την βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία αποσπάστηκαν στο σχετικό Ίδρυμα.

Παραδείγματα:  Υπηρέτηση προ διορισμού σε Σχολή Αστυφυλάκων: κατηγορία Α1 – πίνακας Ε  Υπηρέτηση μετά διορισμού με απόσπαση σε Σχολή του Υπ. Εργασίας: κατηγορία Α2 – πίνακας Ε  Υπηρέτηση μετά διορισμού με απόσπαση σε Α.Ε.Ι.: κατηγορία Α2 – πίνακας Δ  Υπηρέτηση προ διορισμού ως ωρομίσθιος σε Α.Ε.Ι. : κατηγορία Α1 – πίνακας ΣΤ  Υπηρέτηση προ διορισμού σε ΙΕΚ ως ωρομίσθιος: κατηγορία Β1 – πίνακας Α  Υπηρέτηση προ διορισμού σε ΙΕΚ ως Δ/ΝΤΗΣ: κατηγορία Β1 – πίνακας Δ  Υπηρέτηση μετά διορισμού σε ΙΕΚ ως ΥΔ/ΝΤΗΣ: κατηγορία Β2 – πίνακας Δ  Υπηρέτηση μετά διορισμού σε σχολή του ΟΑΕΔ: κατηγορία Β2 – πίνακας Β

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τέμπη
Τέμπη: Νέα αποκάλυψη σοκ- Bρέθηκε οστό θύματος στο ιδιωτικό οικόπεδο που έριξαν τα μπάζα
Tρία ακόμα οστά που εντοπίστηκαν επίσης κατά τη διαλογή χωμάτων θα εξεταστούν άμεσα από ειδικό (ανθρωπολόγο), αφού -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις...
Τέμπη: Νέα αποκάλυψη σοκ- Bρέθηκε οστό θύματος στο ιδιωτικό οικόπεδο που έριξαν τα μπάζα
foto-molivia-xromata-ekpaideusi.jpg
Μετά τις 20 Ιουνίου ανακοινώνονται οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
“Υπάρχει πρόθεση, γίνονται προσπάθειες, εξαρτώνται από άλλους φορείς και παράγοντες, δεν ξέρουμε πόσες, δεν ξέρουμε πότε”. Διάχυτη η αίσθηση πως “…...
Μετά τις 20 Ιουνίου ανακοινώνονται οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών