Με αφορμή τη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και το σχολιασμό αρκετών ενδιαφερομένων-υποψηφίων σε άρθρα, σχόλια κλπ σε εκπαιδευτικά site και όχι μόνο, σχετικά με τη μοριοδότηση του Αυτοδύναμου Διδακτικού Έργου σε ΑΕΙ κλπ

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  ΣΕ ΑΕΙ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΔ 407/80

Οι διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 είναι επιστημονικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με Πράξη Πρύτανη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Η διάρκεια της συμβάσεώς τους καθορίζεται μέχρις ενός πανεπιστημιακού έτους και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος προσλήψεως δεν δύναται να υπερβεί τα τρία πανεπιστημιακά έτη. Οι ανωτέρω έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στην βαθμίδα (του ΔΕΠ) με την οποία έχουν εξομειωθεί μισθολογικά, βάσει των προσόντων τους (Πηγή:ΕΚΠΑ)

Άρθρον 5,  ΤΟΥ  407 /1980 ΠΔ -ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΕΙ κλπ

« 1) Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να  προσλαμβάνωνται δια πράξεως του οικείου Πρυτάνεως ή του αντιστοίχου  Οργάνου Διοικήσεως, εκδιδομένης μετ` απόφασιν της οικείας Σχολής, επί  σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου δια την διεξαγωγήν  διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου  καθοριζομένου δια της συμβάσεως. Οι ανωτέρω, των οποίων ο αριθμός δεν  δύναται να υπερβή το σύνολον των πάσης βαθμίδος θέσεων καθηγητών του  Ιδρύματος, έχουν καθ` όλην την διάρκειαν της συμβάσεως και εις ότι  αφορά εις το ανατεθέν εις αυτούς έργον τα καθήκοντα και τας  υποχρεώσεις, τα αντιστοιχούντα εις την καθηγητικήν βαθμίδα, προς την  οποίαν έχουν εξομοιωθή μισθολογικώς, βάσει των προσόντων των.

 2) Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρις ενός Πανεπιστημιακού  έτους κατά περίπτωσιν, αναλόγως προς τας ανάγκας της οικείας Σχολής,  δύναται αύτη να ανανεούται ή παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος  προσλήψεως δεν δύναται να υπερβή τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη.

 3) Η απασχόλησις των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

 4) Η μηνιαία αυτών αποζημίωσις ορίζεται, αναλόγως των προσόντων των,  ίση προς τας πάσης φύσεως μηνιαίας αποδοχάς του τακτικού, ή του  εκτάκτου καθηγητού, εφ` όσον η απασχόλησις είναι πλήρης, ή εις το  ανάλογον ποσοστόν, εφ` όσον η απασχόλησις είναι μερική.»

Σύμφωνα με το άρθρο 33 , π.2ε του Ν. 4823/21, Αυτοδύναμο Διδακτικό Έργο που μοριοδοτείται είναι το εξής:

«…ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: ………κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι., Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου…»

Βάσει των ανωτέρω οποιαδήποτε άλλη διαδικασία παροχής έργου  σε ΑΕΙ κλπ , που δεν πληροί την ανωτέρω Νομοθεσία δε θεωρείται Αυτοδύναμο Διδακτικό Έργο και δε δύναται να μοριοδοτηθεί σε διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης . Επίσης  η προσκόμιση Βεβαίωσης παροχής Διδακτικού Έργου Πανεπιστημίου άλλης χώρας δε συνάδει με τη σχετική Νομοθεσία, καθότι αφορά τα Ελληνικά ΑΕΙ  και όχι τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Σε  επίρρωση  των ανωτέρω (βλ.: Γνωμοδοτηση_ΑΠΘ_αρ1891-2015)

Από τον Δρ Σκρέτα Δημήτρη ΣΕΕ-ΠΕ70

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ypaith3.jpg
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2023: Η πρόσκληση και οι προθεσμίες
Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας...
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2023: Η πρόσκληση και οι προθεσμίες