ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Μολύβι, χέρι
ΑΔΕΔΥ: Προκήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 29ης Αυγούστου 2022 για στήριξη των κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών – μελών της και αφού έλαβε υπόψη της το με αρ.133/27.9.2022 αίτημα της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα που προβλέπονται στις με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις (Β΄ 4509/2022) ως εξής:

α) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση,

(β) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

                                                        ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Γενικό Συμβούλιο αυτής, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων.

ΠΡΟΣ

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

α) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Υπουργό Οικονομικών.

γ) Υπουργό Εσωτερικών.

2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στις 27.09.2022 κατ’άρθρο 16 περ.Β΄ του Καταστατικού της και υλοποιώντας σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 29.08.2022 για στήριξη των κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών-μελών της: 

Αντιδρώντας:

Στις ρυθμίσεις της με αρ.ΥΑ Φ12/102913//ΓΔ4/2022 (ΦΕΚ Β΄ 4509/2022) υπουργικής απόφασης «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και στις ρυθμίσεις της με αρ. ΥΑ Φ12/102919/ΓΔ4/2022 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» υπουργικής απόφασης.

Και λαμβάνοντας υπόψη

το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το γεγονός ότι με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις επέρχεται εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας, υποβαθμίζεται ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και λαμβάνει χώρα ενίσχυση των μονοπρόσωπων οργάνων, όπως του διευθυντή του σχολείου κλπ, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται και εμπεδώνεται δια των ρυθμίσεων τούτων κλίμα φόβου και ένα μοντέλο διοικητικής και αξιολογικής κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών (διαμόρφωση ενός ενδοσχολικού δικτύου καθοδήγησης, ελέγχου και εποπτείας, σχεδιασμός και υλοποίηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκτός διδακτικού ωραρίου, αυθαίρετη διοικητική παρέμβαση στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών) που πολύ απέχουν από την υπηρέτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου, την διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων των εκπαιδευτικών και την δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στα πλαίσια του συλλόγου διδασκόντων .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

α) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την ανάθεση και στη συνέχεια άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση,

β) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4/2022 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την ανάθεση στη συνέχεια άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρ. 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας  εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και υπ’αρ.Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις, καθώς και των διατάξεων των εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων.

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την παύση κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή των υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» και υπ’ αρ. 102919/ΓΔ4/2022 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικών Αποφάσεων της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 4509/2022).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 28.09.2022

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα