Τα "ψιλά γράμματα" για τους Μέντορες, τους Ενδοσχολικούς Συντονιστές και τους Εκπαιδευτικούς Ομίλους - Δείτε το ΦΕΚ
Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ: Ενδοσχολικός Συντονιστής-Παιδαγωγικός Σύμβουλος Μέντορας - Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4509/25-8-2022) οι αποφάσεις για:

  1. Τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
  2. Τον Ενδοσχολικό  Συντονιστή, και  
  3. Τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο - Μέντορα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Συγκεκριμένα

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις και λειτουργία ομίλων

1. Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των δημοτικών σχολείων και των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών της οικείας σχολικής μονάδας, δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.

2. Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.

3. Το γνωστικό αντικείμενο ή η δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία που εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων θα πρέπει να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, χωρίς οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμά τους.

4. Οι όμιλοι δεν πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της επέκτασης, ενίσχυσης και προετοιμασίας των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος («φροντιστηριακό» χαρακτήρα).

5. Με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, προτείνονται τα θέματα των ομίλων. Στις προτάσεις για συγκρότηση ομίλων πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τουλάχιστον: α) η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου, β) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί - παιδαγωγικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του ομίλου, όπως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, ενθάρρυνση δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης, εμπλουτισμός των ευκαιριών, τρόπων και μέσων για ψυχαγωγία, γ) το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση, δ) το προτεινόμενο υλικό, το οποίο μπορεί να διανέμεται στους/στις μαθητές/θήτριες με επιμέλεια του/της υπεύθυνου/ης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή να τους υποδεικνύεται η αναζήτησή του σε πηγές, όπως βιβλιοθήκες, διαδίκτυο ή αλλού, ε) η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται, στ) η αποτίμηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ζ) τα παραδοτέα, η) η ενδεχόμενη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες και λοιπά.

6. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, δύναται να προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων.

7. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.

8. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στη διεύθυνση του σχολείου, λαμβανομένων υπόψη όσων προβλέπονται στην υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ανακοινοποίηση στο ορθό 21-09-2021).

9. Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Άρθρο 2

Αριθμός μαθητών, ωράριο λειτουργίας, παρακολούθηση και συμμετοχή.

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12). Ένας όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί εφόσον έχει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργούς μαθητές, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του/της υπευθύνου/ης εκπαιδευτικού και απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας. Η ίδια εισήγηση και απόφαση απαιτείται και στην περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, ιδίως λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα ή στη λειτουργία του ομίλου.

2. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, σε ωράριο που καθορίζεται σε κάθε σχολείο με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1. Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία δύναται να αποφασισθεί η λειτουργία των ομίλων και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.

3. Οι όμιλοι λειτουργούν μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Επαρκής θεωρείται η λειτουργία ενός ομίλου αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο τριάντα έξι (36) ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία, και εβδομήντα δύο (72), για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.

4. Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον όμιλο απαιτείται: α) συστηματική παρακολούθηση. Ο/Η μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από οκτώ (8) ή δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, β) εκπόνηση εργασιών ή και πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του ομίλου. Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, και διαγράφονται από τον όμιλο με αιτιολογημένη απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ’ αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου.

Άρθρο 3

Προσόντα, αριθμός, ωράριο και υποχρεώσεις υπευθύνων ομίλων

1. Κάθε εκπαιδευτικός, εφόσον έχει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, μπορεί να επιλεγεί και ορισθεί υπεύθυνος/η σε έναν μόνο όμιλο.

2. Σε κάθε όμιλο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν έως δύο (2) εκπαιδευτικοί.

3. Ως υπεύθυνος/η ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας εκπαιδευτικός που διαθέτει το προσόν της παρ. 1 και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων και κατά προτεραιότητα όλων, ο/η εκπαιδευτικός που έχει προτείνει το πρόγραμμα. Επί περισσοτέρων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ως υπεύθυνος/η εκπαιδευτικού ομίλου ορίζεται ο/η εκπαιδευτικός που διαθέτει τη μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία μεταξύ των περισσοτέρων ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, αφού συνεκτιμηθεί, κατά το δυνατόν, ενδεχόμενη σχέση του με το γνωστικό αντικείμενο ή τη δραστηριότητα του ομίλου.

4. Ο χρόνος που οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των ομίλων αυτών δεν προσμετράται στο εργασιακό ωράριό τους.

5. Οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομίλων έχουν την ευθύνη κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος του ομίλου, του καθορισμού ή και παραγωγής του σχετικού υλικού και του καθορισμού των στόχων και των υποχρεώσεων των μαθητών/τριών για την επιτυχή συμμετοχή τους και ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο, στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων του ομίλου, και απουσιολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται τυχόν απουσίες μαθητών/τριών.

6. Ο/Η υπεύθυνος/η του ομίλου οφείλει να καταθέσει συνοπτική έκθεση αποτίμησης του προγράμματος του ομίλου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του. Οι εκθέσεις των ομίλων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 4

Λειτουργία ομίλων περισσότερων σχολικών μονάδων

1. Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες περισσότερων σχολικών μονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων. 2. Στην εν λόγω περίπτωση ορίζεται ένας υπεύθυνος/η εκπαιδευτικού ομίλου από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.

3. Οι όμιλοι λειτουργούν στη σχολική μονάδα, στην οποία συντρέχουν οι πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις ή συνθήκες ή διατίθενται τα πλέον πρόσφορα και κατάλληλα μέσα για την επιτυχή λειτουργία των ομίλων, άλλως σε εκείνη που συμμετέχουν οι περισσότεροι/ες μαθητές/ τριες. Η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στους εν λόγω ομίλους στον τόπο λειτουργίας τους γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.

4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι παρόντες/ παρούσες όλοι οι υπεύθυνοι/ες. Οι υποχρεώσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 βαρύνουν τους/τις υπευθύνους από κοινού, οι οποίοι δύνανται να συμφωνούν στον καταμερισμό των υποχρεώσεων αυτών μεταξύ τους. Επί δικαιολογημένης αδυναμίας κάποιου των υπευθύνων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, οι εν λόγω υποχρεώσεις βαρύνουν τον ή τους λοιπούς των υπευθύνων και καταρχήν τον εκπαιδευτικό που προτείνει το πρόγραμμα άλλως τον εκπαιδευτικό με τα περισσότερα έτη διδακτικής εμπειρίας.

5. Η βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στους εν λόγω ομίλους της παρ. 5 του άρθρου 2 υπογράφεται από τον/ την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η και τον/ την υπεύθυνο/η του εκπαιδευτικού ομίλου της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο συμμετέχων/χουσα μαθητής/τρια.

6. Στους εν λόγω εκπαιδευτικούς ομίλους εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας απόφασης κατά το μέρος που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συνάδουν με τη συγκρότηση και λειτουργία των ομίλων αυτών. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022 - 2023.

daskala_1.jpg

Ενδοσχολικός Συντονιστής

Άρθρο 1

Ορισμός Ενδοσχολικού Συντονιστή

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επιπλέον, συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον Υποδιευθυντή της στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 2

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές λειτουργώντας ως Συντονιστές Τάξεων/Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων:

1. Υποστηρίζουν και συντονίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ανά ομάδες ειδικοτήτων σε συνεργασία με τους/τις τελευταίους/ες και με τους/τις αντίστοιχους/ες κάθε φορά Συμβούλους Εκπαίδευσης.

2. Παρακολουθούν και εποπτεύουν τόσο τον ετήσιο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης όσο και τον προγραμματισμό επιμέρους ενοτήτων, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ουσα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα.

3. Σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε συνεργασία τόσο με τον/την εκάστοτε Σύμβουλο Εκπαίδευσης της ειδικότητας όσο και με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο-Μέντορα, στην περίπτωση που ο/η τελευταίος/α δεν ασκεί καθήκοντα Ενδοσχολικού Συντονιστή.

4. Εισηγούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και προβαίνουν στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους, σε συνεργασία τόσο με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο-Μέντορα όσο και με τον/την αντίστοιχο/η Σύμβουλο Εκπαίδευσης, αν τούτο κρίνεται εκπαιδευτικά αναγκαίο.

5. Σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων παρακολουθούν και εποπτεύουν τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών/τριών.

6. Συνεργάζονται με τον/την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής για θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του/της τελευταίου/ας, και αναφέρονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 124931/ ΓΔ4/28-09-2020 (Β’ 4183) υπουργικής απόφασης.

7. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων οργανώνουν τουλάχιστον μία (1) συνάντηση εργασίας με εκπαιδευτικούς το μήνα, ανά ομάδες τάξεων/ομάδες ειδικοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τους ενδο-σχολικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

8. Οργανώνουν, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ομάδας τάξεων/ειδικοτήτων.

9. Ασκούν τα καθήκοντά τους και λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστούν τον σύλλογο διδασκόντων, τον/τη Διευθυντή/τρια και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας ή τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.

10. Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους συντάσσουν προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση υποβάλλεται κατά περίπτωση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην- Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

11. Ο Ενδοσχολικός Συντονιστής (Συντονιστής Τάξεων ή Συντονιστής Γνωστικών Πεδίων) ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.

Άρθρο 3

Κριτήρια ορισμού, αριθμός Ενδοσχολικών Συντονιστών, διάρκεια θητείας

1. Ο ορισμός Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξεων ή Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων) λαμβάνει χώρα σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Ειδικότερα:

Αα) Σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν έως και δέκα (10) τμήματα ορίζεται ένας/μια (1) Συντονιστής/στρια Τάξεων και ένας/μία Συντονιστής/στρια Γνωστικών πεδίων, υπό την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας.

Αβ) Σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν περισσότερα από δέκα (10) τμήματα ορίζονται δύο (2) Συντονιστές/στριες Τάξεων και Συντονιστής/στρια Γνωστικών πεδίων, υπό την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα τόσο Συντονιστή Τάξεων όσο και Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Βα) Σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν έως και δέκα (10) τμήματα ορίζεται ένας/μια (1) Συντονιστής/στρια Τάξεων. Συντονιστής/στρια Γνωστικών Πεδίων ανά ειδικότητα ορίζεται υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν τουλάχιστον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου.

Ββ) Σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν περισσότερα από δέκα (10) τμήματα ορίζονται δύο (2) Συντονιστές/στριες Τάξεων. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης (Βα) ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Στις περιπτώσεις (Βα) και (Ββ) ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα τόσο Συντονιστή Τάξεων όσο και Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

2. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στη θέση των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξεων ή Συντονιστών Γνωστικών Πεδίων) πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας. Η θητεία τους διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος.

3. Οι Συντονιστές/στριες Τάξεων ή Γνωστικών Πεδίων μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου - Μέντορα.

4. Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να ορισθεί ως Ενδοσχολικός Συντονιστής (Συντονιστής Τάξεων ή Συντονιστής Γνωστικών Πεδίων).

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλογής

1. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων επιλέγεται ο/η Συντονιστής/στρια Τάξεων και ο/η Συντονιστής/στρια Γνωστικών Πεδίων ορίζονται ως ακολούθως::

Διδακτορικό δίπλωμα επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Ενδοσχολικού Συντονιστή 4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μaster ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Ενδοσχολικού Συντονιστή 3

Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από δέκα (10) έτη και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, τότε επιλέγεται εκείνος που διαθέτει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από έξι (6) έτη και άνω 4

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1

Προηγούμενη θητεία ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας, ως Ενδοσχολικός Συντονιστής, ως Σχολικός Σύμβουλος/ Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου/Στέλεχος Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής 4

Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α 1 Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β 2 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 1,5

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας 0,5

Οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του Ενδοσχολικού Συντονιστή 2

2. Η επιλογή και τοποθέτηση του Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξεων ή Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων) υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (Α’ 45) ιεραρχική προσφυγή, η οποία υποβάλλεται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου μηνός του οικείου σχολικού έτους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

ekpaideytikoi_ilikiomenoi.jpg

Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 1

Ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου - Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του. Για την εκπλήρωση του ρόλου του πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων υποστήριξης που υλοποιεί.

Άρθρο 2

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας εντοπίζει τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 εκπαιδευτικών και διοργανώνει μαζί τους μια σειρά από προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους. Συγκεκριμένα: - Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. - Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του. - Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. - Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας. - Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τον: α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό, β) καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και γ) από κοινού. - Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές.

2. Στο τέλος του διδακτικού έτους ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

3. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.

Άρθρο 3

Κριτήρια ορισμού, αριθμός Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων και διάρκεια θητείας τους

1. Ο ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα λαμβάνει χώρα σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι στη σχολική μονάδα υπηρετούν εκπαιδευτικοί του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 της παρούσης. Ανάλογα με τον αριθμό τους μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των οριζόμενων Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων. Ειδικότερα, από έναν έως και οκτώ εκπαιδευτικούς ορίζεται ένας (1) Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας. Από εννέα έως και δεκαέξι εκπαιδευτικούς ορίζονται δύο (2) Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι - Μέντορες ενώ από δεκαεπτά και άνω (3) τρεις συνολικά. Σε περίπτωση που ο ορισθείς Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας δεν είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας μ’ εκείνη του νεοδιόριστου ή νέας τοποθέτησης εκπαιδευτικού, συνεπικουρείται κατά την επιτέλεση των καθηκόντων και εν γένει του έργου του από έμπειρο και εξαιρετικής υπηρεσιακής και παιδαγωγικής/διδακτικής συνέπειας και επάρκειας εκπαιδευτικό της ειδικότητας του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού που υποδεικνύει ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας.

2. Η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού στη θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου - Μέντορα πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/μένης της σχολικής μονάδας. Η θητεία του/ της διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος.

3. Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι - Μέντορες μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.

4. Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να ορισθεί ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας.

Άρθρο 4

Κριτήρια επιλογής

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας ορίζονται ως ακολούθως:

Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από δέκα (10) έτη και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, τότε επιλέγεται ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας εκείνος που διαθέτει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από έξι (6) έτη και άνω 4

Διδακτορικό δίπλωμα επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Παιδαγωγικού Συμβούλου - Μέντορα 4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μaster ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του παιδαγωγικού συμβούλου - μέντορα 3

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1

Προηγούμενη θητεία ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας, ως Ενδοσχολικός Συντονιστής, ως Σχολικός Σύμβουλος/ Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου/Στέλεχος Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής 4

Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α 1

Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β 2

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 1,5

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας 0,5

Οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα 2

2. Η τοποθέτηση του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) ιεραρχική προσφυγή, η οποία υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου μηνός του οικείου σχολικού έτους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την Όλγα Γεροβασίλη και ο Γιώργος Καραμέρος υποψήφιος στην προεδρική κούρσα;
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ / Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας - Οι ομιλίες συνέδρων και τα στρογγυλά τραπέζια
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την Όλγα Γεροβασίλη και ο Γιώργος Καραμέρος υποψήφιος στην προεδρική κούρσα;