ΙΕΚ-ΕΠΑΛ: Οι αλλαγές που φέρνουν 10 διατάξεις του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Διατάξεις για πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ, αντιστοίχιση ειδικοτήτων, φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, οδηγούς κατάρτισης, πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ κλπ περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Σειρά διατάξεων για τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Οι διατάξεις σχετίζονται με τις πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ, την αντιστοίχιση ειδικοτήτων, τη φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, τους οδηγούς κατάρτισης, την πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ κλπ.

Αναλυτικά τα άρθρα για τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ:

Άρθρο 355

Πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 29 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί παροχής ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29

Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση της ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.».

Άρθρο 356

Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Στην παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της ρύθμισης θεμάτων για τις ειδικότητες που παρέχονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) διευκρινίζεται ότι με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), αντιστοιχίζονται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, και η παρ. 19 διαμορφώνεται ως εξής: «19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή
καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.».

Άρθρο 357

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020 (Α΄254) περί του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, διευκρινίζεται ότι το εργαστηριακό μάθημα τηςυποπερ. αα) πραγματοποιείται εκτός ωραρίου των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στην υποπερ. αβ)
εξειδικεύονται οι κατά περίπτωση διδάσκοντες των εργαστηριακών μαθημάτων και η στελέχωση των τμημάτων αυτών, το τελευταίο εδάφιο περί αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καταργείται, στην υποπερ.αγ) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:

αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ., που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. Το μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.

αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με αμοιβή ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του στοιχείου i). Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου, χωρίς μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

αγ) Για τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζεται ως Υπεύθυνος Εποπτείας, με αμοιβή, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Η αμοιβή για την απασχόληση του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020, περί της διάρκειας του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, προστίθενται νέα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής :

«6. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η  περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος μάθησης στον εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1ης Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο, όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.».

Άρθρο 358

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4763/2020

1. Από τον καθορισμό του κανονισμού λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α΄254) αφαιρείται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργαστηριακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας, που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων Μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.».

2. Οι εξουσιοδοτήσεις των περ. δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού θεμάτων για τους Συντονιστές Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και τους Υπεύθυνους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, εξειδικεύονται και οι περ. δ) και ε) της παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:

«δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή της αμοιβής του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) τηςυποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για
τη Μαθητεία.».

4. Στο αντικείμενο της εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού αμοιβών των εκπαιδευτικών προστίθενται ο Υπεύθυνος Εποπτείας και οι εκπαιδευτικοί του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η αμοιβή του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, ως επιμορφωτές και επόπτες, το ύψος και ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύνων της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 39, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.».

4. Στην εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, προστίθεται η δυνατότητα αντιστοίχισης ειδικοτήτων και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.».

5. Στην απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού της λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, προστίθεται και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας.».

Άρθρο 359

Οδηγοί Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδηγών κατάρτισης των Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αντικαθίσταται, προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφια, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμφωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Οι oδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για πειραματική και πιλοτική εφαρμογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της παρούσας πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εφαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 360

Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 ν. 4763/2020

Μετά την παρ. 15 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄254), προστίθεται παρ. 15Α ως εξής:

«15Α. Απόφοιτοι ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που ολοκλήρωσαν επαγγελματική κατάρτιση του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), καθώς και απόφοιτοι ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελματική κατάρτιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης με τους καταλόγους ερωτήσεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι την 20η Δεκεμβρίου 2020, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.».

Άρθρο 361

Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) –Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Η παρ. 16 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) περί των μεταβατικών διατάξεων, τροποποιείται, ως προς τις ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων και των εξετάσεων πιστοποίησης για την ισοτιμία και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«16. Το πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, το οποίο λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έως και τις εξεταστικές περιόδους
μέχρι την 30ή.6.2023, είναι ισότιμο με το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, που απονέμεται σε όσους συμμετέχουν επιτυχώς στην κοινή εξέταση πιστοποίησης όλων των αποφοίτων του μεταλυκειακού επιπέδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα διοργανώνεται από την 1η.7.2023 και εφεξής.».

Άρθρο 362

Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων – Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 27 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) περί των μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στις περ. α) και β) της παρ. 27 μετά τις λέξεις «καθορίζεται», προστίθεται η φράση «από 1ης.9.2020», β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«27. Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εξαιρείται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄. Τα άρθρα 8 και 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) καταργούνται με την ολοκλήρωση της Πράξης του προηγούμενου εδαφίου.

α) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 και της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 73, η ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές επαγγελματικήςκατάρτισης που απασχολούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και για το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθορίζεται από 1ης.9.2020 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β' 3276), όπως ισχύει.

β) Η ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές που απασχολούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» καθορίζεται από 1ης.9.2020 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β' 3276), όπως ισχύει.

Η δαπάνη πρέπει να βρίσκεται εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.».

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) να την  ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.».

Άρθρο 364

Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Όλοι οι τίτλοι που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για όλα τα συστήματα πιστοποίησης που υλοποιεί εκδίδονταιηλεκτρονικά. Ο τύπος των τίτλων, όπως διπλωμάτων, πτυχίων, βεβαιώσεων πιστοποίησης, και βεβαιώσεων επάρκειας, καθώς και οι λεπτομέρειες του τύπου των τίτλων και της ηλεκτρονικής έκδοσηςαυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Το νομοσχέδιο με όλες τις διατάξεις εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα