golearn-engl_970-250
Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για την αναζήτηση εργασίας

Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση των σπουδών σου στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Με τις γνώσεις που απέκτησες εδώ και το Απολυτήριο και το Πτυχίο που κρατάς στα χέρια σου μπορείς να αναζητήσεις εργασία.

Για να γίνει η αναζήτηση αυτή ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, συγκεντρώσαμε εδώ σε αυτό τον οδηγό εύρεσης εργασίας χρήσιμες πληροφορίες, ξεκινώντας από ένα καινούργιο θεσμό, τον θεσμό της μαθητείας, οποίος θα κάνει την είσοδό σου στον εργασιακό χώρο πιο εύκολη. Ακολουθώντας τις πληροφορίες εδώ, τα βήματα σου θα γίνουν πιο εύκολα και πιο συγκεκριμένα. Στη πορεία αυτή δεν έχει θέση η απογοήτευση και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό σου. Να θυμάσαι πάντα ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν πτοούνται από τις μικρές αποτυχίες αλλά περιμένουν υπομονετικά ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες τους μέχρι τη δικαίωση. Πρόσεξε όμως: Η εύρεση εργασίας είναι το μισό της επιτυχίας. Το άλλο μισό είναι η επιτυχής παραμονή σε αυτή.

Και αυτό θα γίνει αν αγαπάς αυτό που κάνεις, αν είσαι χαμογελαστός και αγαπητός, αν είσαι τίμιος, αν τηρείς τη νομοθεσία, αν είσαι συνεπής με το χρόνο. Με μια λέξη, αν είσαι ευσυνείδητος. Με τέτοια καλά χαρακτηριστικά κανένας εργοδότης δεν θα ήθελε να σε αποχωριστεί. Με τις σκέψεις αυτές σε συγχαίρουμε και πάλι και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εργασία και στη ζωή

Α. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ως μαθητεία ορίζεται η εκπαίδευση στην οποία η μάθηση εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εργαστηρίων του Επαγγελματικού Λυκείου. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με σύμβαση μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, συμφώνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στο Εργαστηριακό Κέντρο, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απόκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και την εξοικείωση τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Στη μαθητεία εφαρμόζεται το δυικό (διπλό) σύστημα εκπαίδευσης εννέα (9) μηνών και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο Εργαστηριακό Κέντρο. Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της μαθητείας θα πραγματοποιούνται δύο προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραίτητα. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μια (1) ήμερα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, διαρκείας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός.

Δικαίωμα εγγραφής στη μαθητεία έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβαθμίου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προ ποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.

Όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στη τάξη μαθητείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά στο ΕΠΑ.Λ. που έχει θέσεις μαθητείας στην ειδικότητα τους και που θα υλοποιήσει την μαθητεία. Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία τμήματος μαθητείας πρέπει ο κάθε μαθητευόμενος να συνυπογράψει σύμβαση μαθητείας (την οποία του χορηγεί η σχολική μονάδα) με τον εργοδότη που θα τον υποδεχτεί. Στη συνέχεια ο μαθητευόμενος προσκομίζει τη σύμβαση μαθητείας στη σχολική μονάδα για να θεωρηθεί από τον Διευθυντή.

Ο κάθε μαθητευόμενος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαθητείας πρέπει να έχει καταχωριστεί από τον εργοδότη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας. Οι μαθητευόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της μαθητείας αξιολογούνται. Οι απόφοιτοι της μαθητείας λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την πιστοποίηση των προσόντων τους. Ο κάθε μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 του συνολικού αριθμού ωρών του προγράμματος.

Ο μαθητευόμενος έχει επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα: αμοιβή, κανονικές άδειες, εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών που τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση και έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Ο μαθητευόμενος έχει επίσης δικαίωμα να αναφέρει στον διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης μαθητείας και της εργατικής νομοθεσίας. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., δύναται να ζητήσει τη διακοπή της σύμβασης στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος. Με ΚΥΑ που εκδόθηκε την 6/3/2 19 το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» ορίστηκε στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 ) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78€ για τους μαθητευόμενους. Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές.

2. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εύρεση εργασίας είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική. Όταν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού και περικοπές δαπανών, η εύρεση εργασίας μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού (άνοιξη 2020) οι μειώσεις του προσωπικού διεθνώς αυξήθηκαν πολύ. Εντούτοις, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά βήματα ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες σας αλλά και να μειώσετε το χρονικό διάστημα που θα περάσετε στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας

ΒΗΜΑ 1: Το Βιογραφικό Ένα σωστό βιογραφικό είναι το πιο βασικό εργαλείο μας στην αναζήτηση εργασίας. Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συγγραφή του καθώς αυτό μας αντιπροσωπεύει στα πρώτα στάδια της εύρεσης εργασίας (πριν τη συνέντευξη).

ΒΗΜΑ 2: Η Συνοδευτική επιστολή Είναι η επιστολή που συνοδεύει το βιογραφικό μας. Μία συνοδευτική επιστολή περιλαμβάνει όλα εκείνα τα οποία δε μπορούν να φανούν μέσα από την τυποποιημένη μορφή ενός βιογραφικού. Οι εξηγήσεις για ένα μεγάλο διάστημα κατά το οποίο εμφανίζεστε χωρίς δουλειά, οι λόγοι για τους οποίους αποχωρήσατε από την προηγούμενη θέση σας ή κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σας, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται σε μία συνοδευτική επιστολή. Η κάθε συνοδευτική επιστολή είναι δυνατόν να είναι προσαρμοσμένη στη θέση εργασίας στην οποία απευθύνεστε.

ΒΗΜΑ 3: Ιστοσελίδες εργασίας Μόλις έχετε στα χέρια σας ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα και μια αντίστοιχα επαγγελματική συνοδευτική επιστολή είναι καλή ιδέα να εγγραφείτε στις μεγαλύτερες ελληνικές ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας όπου και θα ανεβάσετε το βιογραφικό σας. Θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά τους λογαριασμούς σας εκεί, για να γνωρίζετε όλες τις τελευταίες θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν. Μέσω αυτών των ιστοσελίδων μπορείτε να απαντήσετε απευθείας στην αγγελία που σας ενδιαφέρει αποστέλλοντας το βιογραφικό σας αλλά και την προσαρμοσμένη συνοδευτική επιστολή σας.

BHMA 4: Κοινωνικά δίκτυα Η ψηφιακή σας παρουσία θα πρέπει να ενισχύεται από τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε πως τα κοινωνικά δίκτυα πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία προσλήψεων:

01.jpg

Δείτε αναλυτικά εδώ τον οδηγό

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέο πρωτόκολλο στα σχολεία: Πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Λαμία: Ανήλικη έστειλε μήνυμα στο «Χαμόγελο» και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Η ανήλικη έστειλε μήνυμα ότι ταλαιπωρείται από συνεχείς καυγάδες στο σπίτι και απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει
Λαμία: Ανήλικη έστειλε μήνυμα στο «Χαμόγελο» και απειλούσε να αυτοκτονήσει
oaed dypa
ΔΥΠΑ: Οριστικοί πίνακες για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας και 7 Π.ΕΠΑΣ
Για τη λειτουργία των ΠΕΠΑΣ η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών...
ΔΥΠΑ: Οριστικοί πίνακες για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας και 7 Π.ΕΠΑΣ
Ανάγκη εξεύρεσης νέου κτηρίου για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου
200 μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου κινδυνευουν να μείνουν χωρίς σχολείο και θα χρειαστεί να ενταχθούν σε νέο σχολικό περιβάλλον (φωτό αρχείου)
Ανάγκη εξεύρεσης νέου κτηρίου για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φαλήρου