Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (υπολογίζεται ενδεικτικά από την 01.09.2022 έως την 31.08.2023).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Αναθέτουσα Αρχή- διακηρύσσει την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης  και ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΚΥ, με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι το ως άνω κτίριο επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως 41 (κωδικός NUTS EL301). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24% (17.280,00 €), ήτοι συνολικά ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (89.280,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της (υπολογίζεται ενδεικτικά από την 01.09.2022 έως την 31.08.2023).

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι ικανοποιημένη από την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου, έχει δικαίωμα να παρατείνει την σύμβαση έως την 31.05.2024, προϋπολογίζοντας για το πρόσθετο αυτό χρονικό διάστημα δικαίωμα προαίρεσης στο μέγιστο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €) , πλέον ΦΠΑ 24% (12.960,00 €).

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική/ασφαλιστική επιβάρυνση του αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί τέλος να ζητήσει από τον ανάδοχο έκτακτες υπηρεσίες, με έγγραφο αιτιολογημένο αίτημά της, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (πχ συνέδρια, ημερίδες, διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης κλπ). Στην περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες αποζημιώνονται με βάση το κόστος ανά ανθρωποώρα που συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου και υποβολή παραστατικού χρονοχρέωσης. Το κόστος ανά ανθρωποώρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών φύλαξης και ασφάλειας παραμένει σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοχώρο του ΙΚΥ (www.iky.gr).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 163252) στην Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr.  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1/7/2022 και ώρα 14:00.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αφού διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείμενο της διακήρυξης,  να υποβάλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη καθώς και τα προβλεπόμενα στον ν.  4412/2016 όπως ισχύει και στην ΚΥΑ 64233/08.06.2021 για το ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε τη διακήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Γεώργιος Κόσυβας
Διευθυντές Σχολείων: Ποιοι εκπαιδευτικοί συγκροτούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής σε όλες τις Διευθύνσεις της Αττικής
ΠΔΕ Αττικής: Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διευθυντές Σχολείων: Ποιοι εκπαιδευτικοί συγκροτούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής σε όλες τις Διευθύνσεις της Αττικής