Αναλυτικά οι αμοιβές των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής θα έχουν τη δυνατότητα αποκτήσουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη Βουλή και περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκαθαρίζεται ο καθορισμός της αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορική.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζουμε εφάπαξ ανά εξεταστική περίοδο πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ή κατ’ αποκοπή αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και γενικά στις διαδικασίες του ν. 4653/2020, (Α’ 12), ως ακολούθως:

α) Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.). α.i. Πρόεδρος ευρώ 600 εφάπαξ.

α.ii. Αντιπρόεδρος ευρώ 550 εφάπαξ.

α.iii. Κάθε μέλος ευρώ 500 εφάπαξ.

α.iv. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 500 εφάπαξ α.v. Γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ.

α.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ. Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Ε.Ε.Ε., δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών καθώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε. για την προ- ετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικό προσωπικό της

β.i. Πρόεδρος ευρώ 400 εφάπαξ

β.ii. Κάθε μέλος ευρώ 300 εφάπαξ

β.iii. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 300 εφάπαξ β.iv. Γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ

β.v. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ β.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού για
την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, και μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, ευρώ 150 εφάπαξ.

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Ε.Ο.Ε., δηλαδή του Προέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών, του γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού αυτής, που ξεκινά από την ημερομηνία της προ- κήρυξης των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων.

γ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό.

γ.i. Πρόεδρος/Διοικητικός Υπεύθυνος ευρώ 300. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.ii. Τεχνικός υπεύθυνος ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iii. Επόπτης ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iv. Κάθε επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.v. Κάθε αναπληρωτής επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού (1 άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου) αποζημίωση για κάθε ημέρα εξέτασης ευρώ 30.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.i., γ.ii. και γ.iii. καλύπτει το έργο του Προέδρου, του Τεχνικού Υπευθύνου και του Επόπτη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου που αφορά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προ- γραμματισμένης εξέτασης και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων για κάθε διεξαγόμενη εξεταστική περίοδο.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.iv., γ.v. και γ.vi. καλύπτει το έργο του επιτηρητή και αναπληρωτή επιτηρητή, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, ενός ατόμου για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου, που αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προγραμματισμένης εξέτασης.

Ειδικά, το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας των περιπτώσεων α και β της παρούσας λαμβάνουν το σύνολο της εφάπαξ αμοιβής τους σε περίπτωση που μετέχουν σε όλη τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και εκτελούν πλήρως τις αρμοδιότητες του τακτικού μέλους ή του γραμματέα, τους οποίους αναπληρώνουν. Σε περίπτωση που το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας αναπληρώνουν εν μέρει το τακτικό μέλος ή τον γραμματέα, το σύνολο της εφάπαξ αποζημίωσής τους επιμερίζεται σε μέρη και αποδίδεται στο τακτικό και στο αναπληρωματικό μέλος, καθώς και στο γραμματέα και στον αναπληρωτή του, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Η καταβολή των αποζημιώσεων των περιπτώσεων 1α (Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή) και 1β (Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων) και 1γ (Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό») καλύπτεται από το Υποέργο 6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018-2019» της πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υπο- στήριξης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχ. έτος 2018-2019» (MIS 5041663) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, και γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΔ ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού και τις βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι, οι οποίες εκδίδονται από τους/τις Προέδρους των επιτροπών (για τις περιπτώσεις α, β’ και γ’) της παρ. 1.

3. Για όσους συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της παρ. 1 και μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

4. Οι αποζημιώσεις των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, καλύπτονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου προγράμματος και αφορούν αποκλειστικά το έργο των συλλογικών οργάνων εξετάσεων της υπό στοιχεία 48456/ Α5/24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285), και συγκεκριμένα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικού προσωπικού και της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικού προσωπικού.

5. Τα έξοδα και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 3 βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

ΒΓΗΚΕ Η  προκήρυξη για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Πώς κάνετε αίτηση και πότε

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

foitites_thessaloniki
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Να αναγνωριστούν όλα τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων
ΜΑΣ: Οι φοιτητές διαμαρτύρονται επειδή κόπιασαν για χρόνια και τελικά παίρνουν ένα πτυχίο που δεν κάνει ούτε για κορνίζα, καθώς τόσα χρόνια, από όταν...
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Να αναγνωριστούν όλα τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων
αντώνιος πρεσβυτέρα
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και άλλων συγγενών
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας
διπαε εστίες καβαλας
ΔΙΠΑΕ: Αθλιες συνθήκες στις φοιτητικές εστίες της Καβάλας
Εστίες ΔΙΠΑΕ Καβάλας: Τα κτηριακά συγκροτήματα Φ1 και Φ2 πλημμύρισαν για μια ακόμη φορά, ενώ η ανεπάρκεια του πετρελαίου θέρμανσης προκαλεί έντονο...
ΔΙΠΑΕ: Αθλιες συνθήκες στις φοιτητικές εστίες της Καβάλας