ειδικη αγωγή
Αναλυτικά οι αμοιβές των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής θα έχουν τη δυνατότητα αποκτήσουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη Βουλή και περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκαθαρίζεται ο καθορισμός της αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορική.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζουμε εφάπαξ ανά εξεταστική περίοδο πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ή κατ’ αποκοπή αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και γενικά στις διαδικασίες του ν. 4653/2020, (Α’ 12), ως ακολούθως:

α) Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.). α.i. Πρόεδρος ευρώ 600 εφάπαξ.

α.ii. Αντιπρόεδρος ευρώ 550 εφάπαξ.

α.iii. Κάθε μέλος ευρώ 500 εφάπαξ.

α.iv. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 500 εφάπαξ α.v. Γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ.

α.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ. Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Ε.Ε.Ε., δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών καθώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε. για την προ- ετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικό προσωπικό της

β.i. Πρόεδρος ευρώ 400 εφάπαξ

β.ii. Κάθε μέλος ευρώ 300 εφάπαξ

β.iii. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 300 εφάπαξ β.iv. Γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ

β.v. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ β.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού για
την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, και μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, ευρώ 150 εφάπαξ.

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Ε.Ο.Ε., δηλαδή του Προέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών, του γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού αυτής, που ξεκινά από την ημερομηνία της προ- κήρυξης των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων.

γ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό.

γ.i. Πρόεδρος/Διοικητικός Υπεύθυνος ευρώ 300. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.ii. Τεχνικός υπεύθυνος ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iii. Επόπτης ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iv. Κάθε επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.v. Κάθε αναπληρωτής επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού (1 άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου) αποζημίωση για κάθε ημέρα εξέτασης ευρώ 30.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.i., γ.ii. και γ.iii. καλύπτει το έργο του Προέδρου, του Τεχνικού Υπευθύνου και του Επόπτη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου που αφορά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προ- γραμματισμένης εξέτασης και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων για κάθε διεξαγόμενη εξεταστική περίοδο.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.iv., γ.v. και γ.vi. καλύπτει το έργο του επιτηρητή και αναπληρωτή επιτηρητή, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, ενός ατόμου για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου, που αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προγραμματισμένης εξέτασης.

Ειδικά, το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας των περιπτώσεων α και β της παρούσας λαμβάνουν το σύνολο της εφάπαξ αμοιβής τους σε περίπτωση που μετέχουν σε όλη τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και εκτελούν πλήρως τις αρμοδιότητες του τακτικού μέλους ή του γραμματέα, τους οποίους αναπληρώνουν. Σε περίπτωση που το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας αναπληρώνουν εν μέρει το τακτικό μέλος ή τον γραμματέα, το σύνολο της εφάπαξ αποζημίωσής τους επιμερίζεται σε μέρη και αποδίδεται στο τακτικό και στο αναπληρωματικό μέλος, καθώς και στο γραμματέα και στον αναπληρωτή του, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Η καταβολή των αποζημιώσεων των περιπτώσεων 1α (Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή) και 1β (Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων) και 1γ (Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό») καλύπτεται από το Υποέργο 6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018-2019» της πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υπο- στήριξης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχ. έτος 2018-2019» (MIS 5041663) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, και γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΔ ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού και τις βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι, οι οποίες εκδίδονται από τους/τις Προέδρους των επιτροπών (για τις περιπτώσεις α, β’ και γ’) της παρ. 1.

3. Για όσους συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της παρ. 1 και μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

4. Οι αποζημιώσεις των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, καλύπτονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου προγράμματος και αφορούν αποκλειστικά το έργο των συλλογικών οργάνων εξετάσεων της υπό στοιχεία 48456/ Α5/24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285), και συγκεκριμένα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικού προσωπικού και της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικού προσωπικού.

5. Τα έξοδα και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 3 βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τραγική η κατάσταση στην Κέρκυρα για τους Εκπαιδευτικούς με την εξεύρεση κατοικίας

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών χωρίς Speaking - Έκθεση σε 1 ημέρα: Υπάρχει και σαρώνει το ενδιαφέρον

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ειδικηαγωγή
Το εξ αποστάσεως (με ελληνικό ΦΕΚ) ΠΜΣ στην ΕΑΕ του Παν.Λευκωσίας (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ALFAVITA.GR συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και διεκδίκησε υποτροφία στο μοριοδοτούμενο ΠΜΣ της Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και...
Το εξ αποστάσεως (με ελληνικό ΦΕΚ) ΠΜΣ στην ΕΑΕ του Παν.Λευκωσίας (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ)
ΠΑΣΑΔ: Αίτημα επικαιροποίησης κενών ώστε να προσμετρηθούν οι άδειες των νεοδιόριστων
ΠΑΣΑΔ: Ζητά καταγραφή των αδειών των νεοδιόριστων και προσμέτρησή τους για την Α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών
ΠΑΣΑΔ: Αίτημα επικαιροποίησης κενών ώστε να προσμετρηθούν οι άδειες των νεοδιόριστων
36χρονη καταγγέλλει το σύζυγό της: «Με κακοποιεί και με βιάζει επί 19 χρόνια»
Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε και η κόρη τους η οποία επιπλέον κατήγγειλε ότι ο πατέρας ασκούσε σωματική βία και στην ίδια.
36χρονη καταγγέλλει το σύζυγό της: «Με κακοποιεί και με βιάζει επί 19 χρόνια»
Αναπληρωτές: Κάποιες Διευθύνσεις συμπεριέλαβαν κενά Ολοήμερων στην Α' φάση προσλήψεων, άλλες όχι!
ΠΑΣΑΔ - Ενημέρωση για Α' φάση αναπληρωτών:«Αν δεν υπάρξει κοινή γραμμή από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο να γίνουν...
Αναπληρωτές: Κάποιες Διευθύνσεις συμπεριέλαβαν κενά Ολοήμερων στην Α' φάση προσλήψεων, άλλες όχι!