amfitheatro-aei-foitites
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
ΦΕΚ: Πόσες υποτροφίες θα δώσει το κάθε Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για τη χρηματοδότηση με 2,6 εκ. ευρώ των ΑΕΙ της χώρας  προκειμένου να τα διαθέσουν μέσω 2.000 υποτροφιών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα διεξάγουν επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ για τα κριτήρια μοριοδότησης, τα δικαιολογητικά, κ.α

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €). Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €) με απόφαση του αρμοδίου ,ανά περίπτωση , οργάνου.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου:

α) Διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα της κύριας διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας

Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι.. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α΄114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα

Πόσες υποτροφίες θα χορηγήσει το κάθε ΑΕΙ

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι τα κάτωθι είκοσι τρία (23) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η χρηματοδότηση κατανέμεται συνολικά ως ακολούθως ανά ποσό επιχορήγησης και συνολικό αριθμό υποτροφιών:

1.jpg

 Υποχρεώσεις υποτρόφων

1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου ορίζεται η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ΄ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.

3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει: α) Την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση του άρθρου 10, β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων, γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα, δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών μαθημάτων, ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που υποστηρίζουν.

4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β΄ της παρ. 3, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011.

Ποιοι αποκλείονται

Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία  οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β΄ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα κατά την έννοια των περ. α’ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143).

γ) Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016 και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

δ) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχοι διδάσκοντες του π.δ. 407/80 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5.

Διαδικασία επιλογής υποτρόφων

1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της παρούσας. Ειδικότερα, η πρόσκληση για την επιλογή των υποτρόφων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία της πρόσκλησης, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, σε περίπτωση επιλογής τους, το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση προς απόδειξη των προς αξιολόγηση κριτηρίων και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των συνοδευτικών δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Επιπλέον, των ως άνω στοιχείων, στην πρόσκληση αναφέρονται ανά Τμήμα: α) Τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο, β) ο αριθμός των προς απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και το είδος των προς απόδοση υποτροφιών (πλήρης ή μερική), γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να συντομότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.

7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Συναυλία αλληλεγγύης
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας
Συναυλία αλληλεγγύης προς τους εκπαιδευτικούς
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας