Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Ξεκινούν οι εγγραφές για την 4η επιμορφωτική περίοδο
Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων - Ποιους αφορά - Η πρόσκληση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η επιμόρφωση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Κατά την 1η Επιμορφωτική Περίοδο Ιουνίου 2021 – Αυγούστου 2021, τη 2η Επιμορφωτική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2021 και την 3η Επιμορφωτική Περίοδο Δεκεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022 δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 80.000 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 65.890 έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064, απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην 4η επιμορφωτική περίοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αφορά τις κάτωθι θεματικές ενότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα:

.................

1.1. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει ένα κείμενο και τέσσερα βίντεο συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 1,5 ώρας).

Β. Θεματικές Ενότητες Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. (Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 32 ωρών)

  • ΦΠ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»
  • ΔΚ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ»
  • EE. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
  • EZ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

Η κάθε θεματική Ενότητα αποτελείται από έξι υποχρεωτικές υποενότητες ανεξάρτητα από τη βαθμίδα στην οποία απευθύνονται επειδή εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι τόσο στο γνωστικό θέμα της ενότητας.

Κάθε υποενότητα περιλαμβάνει:

• δύο βιντεομαθήματα,
• ένα κείμενο μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου,
• παραδείγματα εφαρμογής μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου - Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών και
• μια άσκηση αυτοαξιολόγησης – κουίζ,

Επίσης ο κάθε επιμορφούμενος επιλέγει ένα πρόγραμμα εφαρμογής υλοποίησης εργαστηρίου σε μορφή βιντεομαθημάτων συνολικής διάρκειας παρακολούθηση μιας (-1-) ώρας.

Γ. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει έξι κείμενα, μια παρουσίαση και βίντεο διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 2 ωρών και μισή ώρα αξιολόγηση για την απόκτηση της βεβαίωσης).

Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο από τις 04-03-2022.

1.2. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Η πορεία της παρακολούθησης/μελέτης είναι σειριακή. Για να προχωρήσει ο/η επιμορφούμενος/η στα επόμενα βήματα πρέπει να έχει μελετήσει /παρακολουθήσει το σχετικό επιμορφωτικό υλικό (αν ένα βήμα έχει ολοκληρωθεί φαίνεται από την επισήμανση στο κουτάκι που βρίσκεται στο πλάι του κάθε βήματος).

Για να ενεργοποιηθεί η επόμενη υποενότητα, πρέπει να έχει απαντηθεί επιτυχώς η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Δίνονται απεριόριστες προσπάθειες για να επιτύχει σωστά τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά αλλά υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να έχει δύο ή περισσότερες απαντήσεις, οπότε αυτού του τύπου οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν με βαθμολογία τουλάχιστον 67%.

Αν δεν ανοίξει κάποιο από τα αρχεία που είναι στα υποχρεωτικά πεδία, το πρόγραμμα δε θα επιτρέψει τη συνέχιση της παρακολούθησης και θα παραπέμψει στο αρχείο που παραλήφθηκε. Δεν υπάρχει βαθμολογία στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρητικού υλικού της κάθε υποενότητας, και την επιτυχή απάντηση στην άσκηση αυτοαξιολόγησης, δίνεται πρόσβαση σε Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της αντίστοιχης θεματικής ενότητας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κάθε επιμορφούμενος/η επιλέγει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα και απαντά στις ερωτήσεις του.

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει βιβλιοθήκη ενδεικτικών προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη της διδακτικής ενότητας και ανοίγει η πρόσβαση στην επόμενη διδακτική ενότητα την προκαθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται.

Η τελευταία ενότητα διαπραγματεύεται τα σχέδια δράσης. Περιέχει υποχρεωτικό υλικό, το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη.

Η τελική άσκηση αυτοαξιολόγησης περιέχει 20 ερωτήσεις από όλες τις ενότητες του προγράμματος και διαρκεί 30 λεπτά με βάση επιτυχίας 50%. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση σε λανθασμένες απαντήσεις. Οι προσπάθειες είναι απεριόριστες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής αυτοαξιολόγησης το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο, χωρίς την αποστολή αυτοματοποιημένης ή μη ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται μέσωηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Η συνέχεια εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη καθηγήτρια σε σχολική εκδρομή επειδή μαθητής είχε πάνω του κάνναβη και σουγιά

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

votana_0.jpg
Τα βότανα «σύμμαχοι» της καρδιάς – Βοηθούν στη χοληστερόλη, στο στρες και στη θλίψη
Τέσσερα φυτά υπόσχονται γιατρειά για τις καρδιές που σημάδεψε η απώλεια, ο πόνος και η θλίψη
Τα βότανα «σύμμαχοι» της καρδιάς – Βοηθούν στη χοληστερόλη, στο στρες και στη θλίψη
lexeis
Τι σημαίνει «drink» στα ελληνικά; Είσθε σίγουροι ότι μπορείτε να το αποδώσετε με μια και μόνο λέξη;
Να γιατί η η Αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να είναι λακωνική όπως είναι η Ελληνική
Τι σημαίνει «drink» στα ελληνικά; Είσθε σίγουροι ότι μπορείτε να το αποδώσετε με μια και μόνο λέξη;