Νομοσχέδιο για τις υποτροφίες ΑΕΙ: Κατάθεση έντεκα άρθρων
Τροπολογία έντεκα άρθρων κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Αναλυτικά τα άρθρα

Τροπολογία που αποτελείται από έντεκα άρθρα κατέθεσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στη Βουλή, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία, αφορά τη δυνατότητα τα πανεπιστήμια να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται κατ' εξαίρεση στεγαστικό επίδομα στους φοιτητές που εγγράφονται στο δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Συνοπτικά τα άρθρα που αφορούν τις υποτροφίες των πανεπιστήμιων:

Άρθρο 1 Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου Τροποποίηση παρ. του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020

Άρθρο 2 Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 3 Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τροποποίηση παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019

Άρθρο 4 Απασχόληση επιστημονικών συνεργατών Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 5 Οικονομικό κίνητρο ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Άρθρο 6 Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγεία

Άρθρο 7 Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 8 Ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 9 Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

Άρθρο 11 Παράταση προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’254)\

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροπολογία

Αναλυτικά τα άρθρα της τροπολογίας για την υποτροφία των ΑΕΙ:

Άρθρο 1

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου - Τροποποίηση παρ. του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020

Η Παρ. του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α·204) τροποποιείται ως προς
χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες μεταπτυχιακούς φοιτητές
και υποψήφιους διδάκτορες υποχρέωση υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας
και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου Πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Πρώτου
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά διάρκεια των ακαδημαϊκών 2020-2021 και 2021-2022, λόγω
των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από εφαρμογή
των μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-19. Οι
ανταποδοτικές υποτροφίες του παρόντος υπόκεινται οποιονδήποτε Φόρο, κράτηση
ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).».

Άρθρο 2

Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών Φοιτητών

άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), Περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών,
προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς Φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά
ακαδημαϊκό 2021-2022 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ετήσιο στεγαστικό επίδομα Παρ.
χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις:
α) Ο Φοιτητής διαμένει μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, πόλη άλλη κύριας
κατοικίας του οποία οι γονείς του ίδιος έχουν πλήρη κυριότητα επικαρπία
άλλης κατοικίας. πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης,
Θεωρείται ως μία πόλη Περιφέρεια Αττικής, πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,
καθώς και των πόλεων περιοχών του που απέχουν από κέντρο Αθήνας Περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι Θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις σαράντα
χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε
προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται
συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο
φορολογούμενο ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η λόγω εισοδηματική ενίσχυση λαμβάνεται
υπόψη για προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
χορηγείται.
γ) Οι γονείς του φοιτητή ίδιος δεν είναι οι κύριοι επικαρπωτές κατοικιών
(ιδιοχρησιμοποιουμένων εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά
μέτρα (τ.μ.), εξαίρεση κατοικίες διαμερίσματα που βρίσκονται πληθυσμό
λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα ν. 3852/2010 (Α’ 87).».

Άρθρο 3

Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τροποποίηση παρ. 7 του άρθρου 38
του ν. 46 10/2019

1. παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019 (Α 70), περί κατανομής των ακινήτων του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας στα Πανεπιστήμια Πατρών και
Πελοποννήσου, προστίθεται περ. γ) ως εξής:
<ιγ) Κατ’ εξαίρεση των περ. α) και β), τα ακίνητα που απεικονίζονται ως« ΕΣΤΙΑ 2>) (δύο κτίρια)
και ως «ΕΣΤΙΑ 3» συνημμένο υπό στοιχεία 105875/Ζ1/1.7.2019 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2787) σχεδιάγραμμα, και
περιγράφονται παρ. 4 ίδιας απόψασης, περιέρχονται των οικοπέδων τους κατά
πλήρη κυριότητα, και κατοχή, χωρίς καταβολή φόρου, επιφύλαξη όσων
ορίζονται σχετική ΦΠΑ νομοθεσία, τέλους άλλου δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλων νομικών προσώπων,
τηρουμένων των διατυτιώσεων δημοσιότητας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση όλα τα ενοχικά και εμπράγματα
δικαιώματα σχετικά τα ανωτέρω ακίνητα. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναλαμβάνει
κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του Δημοσίου και παντός τρίτου, που βαρύνει τα ακίνητα
αυτά.».
2. τελευταίο εδάφιο περ. γ) παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019, όπως
προστίθεται παρ. 1, καταλαμβάνει κάθε οικονομική υποχρέωση, οποία γεννάται
δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 4

Απασχόληση επιστημονικών συνεργατών Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. ‘Εκτακτο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραΙατρικό προσωπικό δύναται να
απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια,
Κλινικές και Ειδικές Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η επιλογή του
προσωπικού πραγματοποιείται σύμψωνα άρθρο 64 του ν. 4485/2017 (Α’114) και
δαπάνη μισθοδοσίας του βαρύνει προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυμάτων.
2. επιμέλεια Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όπου είναι εγκατεστημένο Εργαστήριο, Κλινική Ειδική
Μονάδα Κλινικής του Α.Ε.Ι., περίληψη σύμβασης του προσωπικού παρ. 1.
έκτακτο επιστημονικό ιατρικό, εργαστηριακό και νοσηλευτικό προσωττικό, που ασκεί
κλινικό εργαστηριακό νοσηλευτικό έργο Κλινικές, Εργαστήρια ειδικές
εγκαταστημένες νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, θεωρείται ότι βρίσκεται οργανική
αυτό και υπάγεται δικαιοδοσία και ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του
νοσοκομείου. Η διεξαγωγή του κλινικού, εργαστηριακού νοσηλευτικού έργου από
έκτακτο προσωπικό πραγματοποιείται υπό εποπτεία και τις υποδείξεις του Διευθυντή
Κλινικής του Εργαστηρίου και του Επιστημονικού Υπευθύνου του
έργου/προγράμματος, όπου απασχολείται. προσωπικό παρούσας που ασκεί κλινικό
εργαστηριακό έργο οψείλειναιτροσκομίζειστον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασψαλιστήριο συμβόλαιο
αστικής ιατρικής ευθύνης κατά διάρκεια αιτασχόλησής του.

Άρθρο 5

Οικονομικό κίνητρο ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν.
4816/2021

Στο άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), αντικαΘίσταται τίτλος, παρ. 1, περί των
οικονομικών κινήτρων ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, προστίθεται τρίτο εδάψιο,
και άρθρο 32 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 32
Οικονομικό κίνητρο ιατρούς ειδικότητας αναισθησισλογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας
των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησισλογί.ας, που διορίζονται Θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ,
ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας
αναισθησιολογίας, αντί χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ.
131/1987 (Α’ 73). επίδομα καταβάλλεται από έναρξη ισχύος του παρόντος και
στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, καθώς και στους επικουρικούς
ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν
νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευ μάτων.
2. Στους ιατρσύς που ειδικεύσνται ειδικότητα αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
καταβάλλεται ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης ειδικότητα
αναισθ ησιολογίας.
3. επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αψορολόγητο,
υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισψορά, συμπεριλαμβανομένης καιτης ειδικής
εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), υπόκειται
ασψαλιστικές εισψορές κύριας και επικουρικής ασψάλισης, εψάιταξ παροχής και
υγειονομικής περίθαλψης και προσμετράται ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.
4. Αναστέλλεται εψαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α· 73) έως 31.12.2022.».
3

Άρθρο 6

Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τους υττηρετούντες Θέσεις περ. ε)
παρ, 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται για ένα (1) ανώτατος επιτρετιτός
χρόνος αναστολής καθηκόντων τους ως μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., συμπληρώθηκε
συμπληρώνεται ενόσω υψίσταται σοβαρός κίνδυνος από διασπορά του κορωνοϊού
ςονιο-19 έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται απόψαση του Υπουργού Υγείας και πάντως
όχι πέραν 3Ιης.12.2021.

Άρθρο 7

Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης
περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό
δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 682/1977 (Α 244), για κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων τους.
2. Η επιλογή του προσωπικού παρ. πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος, οποία αναρτάται ιστότοπο εταιρίας και
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατ’ ελάχιστον για (7) ημέρες. Η πρόσκληση περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και δύναται να περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη
των υποψηψίων, κατόπιν αιτιολογημένης απόψασης του Διοικητικού Συμβουλίου
εταιρίας.
3. Η αξιολόγηση των υποψηψιοτήτων πραγματοποιείται από Διοικητικό Συμβούλιο
εταιρίας και τα αποτελέσματα αναρτώνται ιστότοιτο εταιρίας και πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κατά των αποτελεσμάτων δύναται να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου εταιρίας ένσταση τριών (3) ημερών από ανάρτηση σύμψωνα
πρώτο εδάψιο.
4. ύψος των αποδοχών του προσωπικού παρ. καθορίζεται σύμψωνα τις
ρυθμίσεις του Β’ Κεψαλαίου του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους
πόρους των εταιριών.

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών

Οι κενές οργανικές Θέσεις των ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών
δύνανται να κατανέμονται και να ανακατανέμονται στα Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας
Αθηνών, απόψαση Συγκλήτου της, οποία εγκρίνεται από Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται Εψημερίδα Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9

Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.

παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’114) προστίθενται περ. ι’ και ια’, ως εξής:
ιιι. αποδέχεται κάθε είδους δωρεά που αφορά χρήμα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό
εκτέλεση έργων προς όψελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά κληροδοσία, καθώς και χορηγίες,
εψόσον τα παρεχόμενα ανταποδοτικά οψέλη αντίκεινται σκοπό του Α.Ε.Ι..
ια. εγκρίνει σύναψη συμβάσεων του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α 185) και συγκροτεί
τις επιτροπές που προβλέπονται ίδιο άρθρο.».

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού

άρθρο 51 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) προστίθεται παρ. 4, ως ακολούθως:
«4. απόψαση Συγκλήτου κάθε συμμετέχοντος Α.Ε.Ι. ημεδαπής Αστική
Κερδοσκοπική Εταιρεία του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά ταμειακά
διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας του οικείου Α.Ε.Ι. κατ’ αναλογική
εψαρμογή Παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α 114) για καταβολή του ποσού,
ύψος του οποίου αντιστοιχεί συμμετοχή κάθε Α.Ε.Ι. αρχικό κεψάλαιο
εταιρίας.».

Άρθρο 11

Παράταση προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης -
Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’254)

άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν.
4485/2017 (Α’ 114) παρατείνεται έως 31ή.12.2021 για όλους τους Ειδικούς
Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ.), τα ερευνητικά κέντρα, τα
ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) που
έχουν σχετική υποχρέωση.».

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

ΙΚΥ: Πέθαναν τα πειραματόζωα διδακτορικού, ζητάει πίσω την υποτροφία!

Διευθυντής σχολείου μήνυσε γονέα - αρνητή για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

panellinies panelladikes
Επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε ΑΟΘ, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές
Αναλυτικά τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ
Επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε ΑΟΘ, Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές
spd cdu germania ekloges diafora
Εκλογές-Γερμανία: Στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά SPD - CDU
Αμφίρροπη η εκλογική κούρσα ανάμεσα στους Σοσιαλδημοκράτες και τα Χριστιανικά Κόμματα λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γερμανία - Κινητοποίηση των...
Εκλογές-Γερμανία: Στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά SPD - CDU