Το άρθρο 84 του Ν/Σ καταστρατηγεί την Αρχή της Ισότητας
Το νέο Νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί με μη νόμιμο τρόπο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας εξ αιτίας της  διαφοροποίησης της αποτίμησης  της παρεχόμενης υπηρεσίας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο στους ομίλους

Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου Ελλάδας (Association Des Professeurs De Langue & De Littérature Françaises Diplômés Des Universités – Grèce) καταθέτει υπόμνημα σχετικά με το άρθρο 84 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών και άλλες Διατάξεις»

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το νέο Σχέδιο Νόμου κατηγοριοποιεί σε δύο κατηγορίες τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας. Πρόκειται για αυτούς που παρέχουν υπηρεσία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και αυτούς που παρέχουν υπηρεσία στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Στους πρώτους οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο τους και ούτως η άλλως θα συνεκτιμώνται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, ενώ στους δεύτερους δεν προσμετρώνται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμώνται ΜΟΝΟ κατά την ατομική αξιολόγησή τους καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης.

Με το Νόμο αυτά έρχονται δύο μέτρα και δύο σταθμά και θα υφίστανται μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας δύο κατηγοριών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Κάτι τέτοιο, όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, καταστρατηγεί την Αρχή της Ισότητας, αφού κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Νομοθέτη να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις. Ανάλογο περιεχόμενο έχει η αρχή της ισότητας και ως τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Το υπόμνημα για το άρθρο 84

Στο  άρθρο 84 Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων του ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» προβλέπονται μεταξύ των άλλων η λειτουργία «εκπαιδευτικών ομίλων» μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών - υπεύθυνων των ομίλων ΔΕΝ θα προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά  θα συνεκτιμάται κατά την ατομική τους αξιολόγηση.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα ορίζονται από τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους της σχολικής μονάδας.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

Στην Παράγραφο Α3. «Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στους ομίλους – Παραδοτέα» της με Αρ.Πρωτ.:119 /Ε.Ε.Π.Π.Σ / 09-09-2020 Απόφασης του ΥΠΑΙΘ με Θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»,  αναφέρεται επί λέξει ότι «οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών…»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το άρθρο 84 προβλέπει:

Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

  1. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων δύναται να αποφασίζεται η συγκρότηση και η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.
  2. Για κάθε εκπαιδευτικό όμιλο που συγκροτείται ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Η επιλογή των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ομίλων πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων. Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.
  3. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι περισσότερων σχολικών μονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Ομίλου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.
  4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Ενώ η Αρ.Πρωτ.:119 /Ε.Ε.Π.Π.Σ / 09-09-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με  Θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» προβλέπει :

Α3. Αρμοδιότητες του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και καθήκοντα των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στους ομίλους – Παραδοτέα

Οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ενώ στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του ομίλου είναι δύο (2), προσμετράται το ήμισυ των ωρών λειτουργίας του ομίλου στο διδακτικό ωράριο κάθε εκπαιδευτικού. Είναι δυνατόν να προσμετρώνται στο ωράριο του εκπαιδευτικού τέσσερις ώρες για την λειτουργία του ομίλου στην περίπτωση εργαστηριακού ομίλου, όπως για παράδειγμα σε όμιλο ρομποτικής με έγκριση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ή Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση το διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού που διατίθεται για την λειτουργία ομίλου, τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, άλλης δράσης κλπ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις διδακτικές ώρες.

Από τα παραπάνω προκύπτει de jure  κατηγοριοποίηση μεταξύ των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας δηλαδή αυτών που παρέχουν υπηρεσία στα  Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και αυτών που παρέχουν υπηρεσία στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης εξ αιτίας της  διαφοροποίησης της αποτίμησης  της παρεχόμενης υπηρεσίας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο στους ομίλους !

Στους πρώτους οι ώρες διδασκαλίας στους ομίλους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο τους και ούτως η άλλως θα συνεκτιμώνται κατά την ατομική αξιολόγησή τους,  ενώ στους δεύτερους δεν προσμετρώνται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμώνται ΜΟΝΟ κατά την ατομική αξιολόγησή τους καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης!

Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Νομοθέτη να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις.

Πρόκειται λοιπόν όχι μόνο για ισότητα των πολιτών απέναντι στο Νόμο αλλά και για ισότητα του Νόμου απέναντι στους πολίτες.

Ανάλογο περιεχόμενο έχει η αρχή της ισότητας και ως τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

Η Συνταγματική αυτή αρχή καθιερώνει υποχρέωση του Νομοθέτη στην προκειμένη περίπτωση να μη ρυθμίζει με ευνοϊκότερο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις όταν αυτό δεν δικαιολογείται από λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Επειδή μετά τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω αναλυτικά  ως προς τις συνθήκες παροχής υπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο εκ των πραγμάτων θέτουν τους μονίμους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ΔΕΝ παρέχουν υπηρεσία στα  Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία σε μειονεκτική θέση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας με την υπό ψήφιση σχετική διάταξη του Νομοσχεδίου, διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί με μη νόμιμο τρόπο τους εν λόγω εκπαιδευτικούς χωρίς αυτό να δικαιολογείται από λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.

Επειδή δεν είναι επιτρεπτό να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και να υφίστανται μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας δύο κατηγοριών στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΟΥΜΕ

 Ως Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου  A.P.L.F. – D.U. στα πλαίσια ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων ( διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας  σε ομίλους στη Δημόσια Εκπαίδευση), που επιβάλλεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και των αρχών της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών η Πολιτεία, εν προκειμένω το Υ.ΠΑΙ.Θ. να λάβετε υπόψη την  σχετική πρόταση μας όπως αναφέρεται παρακάτω:

«Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων να προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, καθώς  και ότι θα συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης».

Η παραπάνω πρόταση να ληφθεί υπόψη ως κατατεθείσα στη διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 4-12

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

εκλογές
Εκλογές Α΄ Συλλόγου Αθηνών: Κι όμως, το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο!
Η μαζική συμμετοχή νεοδιόριστων και αναπληρωτών αποδεικνύει ότι ο σύλλογος μας δεν έχει μόνο αγωνιστικό παρελθόν αλλά και φωτεινό μέλλον. Μια νέα...
Εκλογές Α΄ Συλλόγου Αθηνών: Κι όμως, το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο!