ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Ποιοι οι φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και από ποιον θα καθορίζεται η ενδοσχολική επιμόρφωση - Πώς θα αξιοποιείται το έργο εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ως φορείς και όργανα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, θα είναι τα σχολεία, τα ΑΕΙ και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισμό των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά την ενδοσχολική επιμόρφωση, θα πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 15 ωρών ανά σχολικό έτος και η θεματολογία τους θα ορίζεται από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο.

Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα καταχωρεί σε ηλεκτρονικό φάκελο την επιμορφωτική του εμπειρία. 

Αναλυτικά τι προβλέπεται:

Άρθρο 48

Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) τροποποιούνται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:

α) οι σχολικές μονάδες,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισμό των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 90

Ενδοσχολική επιμόρφωση

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος. 
2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση: (α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας (β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης, (γ) την οργάνωση και την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων . 
3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου. 
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους. 
5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρούν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 68.

Άρθρο 68

Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

1. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76, τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία του ως επιμορφωτή και επιμορφούμενου, το σχετικό με την παιδαγωγική και τη διδακτική συγγραφικό έργο του, το διδακτικό έργο του, τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία.

2. Η επιστημονική συγκρότηση και η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους, δεν αποτιμάται αυτόνομα αλλά συνεκτιμάται η επίδρασή τους στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός επιτελεί το έργο του και η προστιθέμενη αξία που προσδίδει σε αυτό.

3. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. καταχωρίζει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76, το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνάντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα που κατέστη αντικείμενο παρακολούθησης, έκθεση αυτοαξιολόγησης, η οποία δύναται να παραπέμπει σε τεκμήρια που έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του ή να συνοδεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγωγικό ή διδακτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων και ισχυρισμών του. 

Άρθρο 74

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

1. Στην περίπτωση που το έργο ενός εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄, κατά περίπτωση, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η εποπτεία  του επιμορφωτικού προγράμματος βελτίωσης της απόδοσής του και της εξειδικευμένης υποστήριξής του αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής ευθύνης/Ειδικότητας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η θεματολογία της επιμόρφωσης και η χρονική διάρκειά της καθορίζονται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

2. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία  Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.

3. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιμορφωτικού ή άλλου επιστημονικού-εκπαιδευτικού έργου.
 

Άρθρο 90

Ενδοσχολική επιμόρφωση

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση: (α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας (β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης, (γ) την οργάνωση και την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων .

3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρούν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 68.

Τι προβλέπεται για την επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 46

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

Με στόχο την προετοιμασία των στελεχών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, για την άσκηση των καθηκόντων τους εκπονείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα σχετικά, ιδίως, με την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαίδευση ενηλίκων και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση των στελεχών της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκπαίδευσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.163 μόνιμες προσφορές σε τρία υπουργεία

28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί στα σχολεία - Τι ισχύει για τις μάσκες στην παρέλαση

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

παιδιά, αξιολόγηση, μαθητές, έκθεση Πισσαρίδη βελάκια darts
Καταρρίπτοντας τους μύθους για την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση - 10+1 αλήθειες
«Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν. Γιατί ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα...
Καταρρίπτοντας τους μύθους για την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση - 10+1 αλήθειες
Τι προβλέπεται για τη μη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του σχολείου
«Στην ΕΛΜΕ  συσπειρωνόμαστε και την υποχρεώνουμε να μας καλύψει και να συντονιστεί και με τις άλλες που θα δείξουν μια δυναμική παρόμοια με τη δική...
Τι προβλέπεται για τη μη συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του σχολείου
sxoleia-mathites-ekpaideusi
Συγχωνεύσεις τμημάτων: Εκπαιδευτικοί καλούν σε κινητοποίηση στις 25/10
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αμαρουσίου καλεί σε διαμαρτυρία ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων και στα εκπαιδευτικά κενά
Συγχωνεύσεις τμημάτων: Εκπαιδευτικοί καλούν σε κινητοποίηση στις 25/10
Συναγερμός ανοιχτά της Ιταλίας: Κινδυνεύουν 128 άνθρωποι σε δύο ναυάγια
Εκατόν είκοσι οκτώ άνθρωποι κινδυνεύουν να πνιγούν στην κεντρική Μεσόγειο, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης
Συναγερμός ανοιχτά της Ιταλίας:Κινδυνεύουν 128 άνθρωποι σε δύο ναυάγια