Πρότυπα-Πειραματικά: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης
Σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα - εξειδικεύεται ο τρόπος τοποθέτησης κατά περίπτωση

Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, η θητεία των οποίων παρατάθηκε, δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με αυτό:

1. Στο άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020, αναφέρεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα και εξειδικεύεται ο τρόπος τοποθέτησης κατά περίπτωση. Προφανώς όπου στον νόμο αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται από κοινού, σαφώς και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ΠΔ50/1996, όπως ισχύουν.

2. Στο άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020, αναφέρεται, επίσης, ρητά σε ποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της επιλογής τους (παρ. 4α και πρώτο εδάφιο της παρ. 4γ). Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών από τα οικεία ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ΠΔ50/1996 επιλέγουν ένα σχολείο (εφόσον δεν έχουν δηλώσει σχολείο με την αρχική τους αίτηση ή έχουν δηλώσει και δεν επιθυμούν να αλλάξουν την επιλογή τους), και τοποθετούνται σε αυτό ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικού κενού. Στην περίπτωση δε που περισσότεροι του ενός από αυτούς τους εκπαιδευτικούς δηλώσουν σχολείο με ένα οργανικό κενό, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και εφόσον το επιθυμούν, να τους δοθεί η δυνατότητα να τροποποιήσουν την επιλογή τους, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΞΡ46ΜΤΛΗ-0ΑΛ) σχετική εγκύκλιο. Τυχόν υπεραριθμίες που θα προκύψουν το επόμενο έτος (ή τα επόμενα έτη) θα ρυθμιστούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4γ αναφέρεται ότι: «Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν». Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, όχι όμως απόλυτη, όπως στην προηγούμενη περίπτωση 4α, δηλαδή τοποθετούνται μόνο εφόσον υπάρχουν οργανικά κενά μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων και των ειδικών κατηγοριών.

4. Η παρ. 5 του υπ‘ αριθμ. 39700/Ε2/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΞΡ46ΜΤΛΗ-0ΑΛ) διευκρινιστικού εγγράφου ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν οριστική τοποθέτηση βάσει των διατάξεων του αρ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020, ακόμη κι αν η περιοχή μετάθεσης όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά είναι διαφορετική από την περιοχή μετάθεσης όπου βρίσκεται το ΠΠΣ, όπου υπηρετούν.

5. Στις διατάξεις του άρθ. 62, παρ. 4 του ν. 4692/2020 εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί η θητεία των οποίων παρατάθηκε μεν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, αλλά διακόπηκε μετά την έκδοση του ν. 4692/2020.

6. Οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με διετή θητεία σε ΠΠΣ, (βάσει των διατάξεων του άρθ. 13 και του άρθ. 19, παρ. 15 του ν. 4692/2020) γίνονται βάσει του άρθ. 19, παρ. 16 του ν. 4692/2020.

Παρακαλούμε για την τήρηση και ορθή εφαρμογή όλων των κείμενων διατάξεων, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία μας παρέχει διευκρινίσεις με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και, επομένως, δεν δύναται να τοποθετηθεί σχετικά με ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές.

Δείτε το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Οι δύο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η νέα 7μηνη ή 9μηνη Μοριοδοτούμενη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ εκπαιδευτικών ΜΟΝΟ 240 ή 220 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα