Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για κολέγια, ΙΕΚ, φροντιστήρια
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Τι προβλέπει για κολέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια και άλλες δομές

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την απλούστευση ίδρυση και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο άρθρο 2 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, ενσωματώνονται διατάξεις για δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως τα κολλέγια, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα δια βίου μάθησης ορίζεται η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Αντιστοίχως, για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών αρμόδιος φορέας τίθεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

Για την ίδρυση δομών ιδιωτικής εκπαίδευσης ορίζονται τα εξής:

Τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης υπάγονται για την ίδρυση και λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.

Ομοίως σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων.

Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για την έγκριση κολλεγίου και ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται η διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τη συνδρομή των νόμιμων κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα.

Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.

Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας. Για την τροποποίηση της έγκρισης τηρείται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της έγκρισης, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται, εφόσον οι κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση μετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 128.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις και τις τροποποιήσεις τους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα

Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, καθώς επίσης και την ιδιότητα του κληρικού.
(δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξη του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν έχει καταδικαστεί σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

Νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 120, εφόσον:

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος – μέλος της Ε.Ε.• από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2).
(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,
(ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
(στ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. (γ), (δ), (ε) και (στ) της παρ. 1.

Τα νομικά πρόσωπα, εκτός των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητας τους (ex officio), μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 121, εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Αναλυτικά οι διατάξεις για την εκπαίδευση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι σημαίνει «επιτερπής»

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ekdromi.jpg
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
Οι καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί είναι δύσκολες. Κανείς δεν τους καλύπτει, η ευθύνη είναι όλη δική τους.
«Επικίνδυνη αποστολή» οι σχολικές εκδρομές για τους καθηγητές που συνοδεύουν
panelladikes 2023
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Οικονομία
ypaith3.jpg
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...
Τώρα κατάλαβαν ότι η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι...υποχρεωτική και δεν μπορεί να μην εγγραφεί σε σχολείο μαθητής μέχρι το Γυμνάσιο...
Υπουργείο Παιδείας: Eπανεξετάζουν τις εξαγγελίες περί μη εγγραφής μαθητών στα σχολεία αν οι γονείς δεν υπογράψουν τα καταστατικά...