Η προκήρυξη για την επιλογή 58 προσωρινών Διεθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00.

Δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο στη Διαύγεια η προκήρυξη για την επιλογή των 58 προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται και η αντίστοιχη προκήρυξη για τους ισάριθμους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι η επιλογή αυτή της κ.Κεραμέως, να προχωρήσει σε επιλογή προσωρινών Διευθυντών εκπαίδευσης μέχρι τον Αύγουστο του επόμενου έτους χωρίς μοριοδότηση αλλά από 5μελές Συμβούλιο Επιλογής, έχει δημιουργήσει μεγάλο πλήθος πολιτικών και εκπαιδευτικών αντιδράσεων που μιλούν για "ημέτερους".

Σύμφωνα με την προκήρυξη, προϋποθέσεις υποψηφιότητας είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν βαθμό Α΄, δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον, πριν υπαχθούν στην ΠΔΕ η τελευταία οργανική τους θέση ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν επιλέγεται προσωρινός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26), β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διενεργήσει πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., από έναν Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αν. Παπανδρέου αριθμ. 37), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα αποφασίσουν τα μέλη του. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.

Η προκήρυξη:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 2) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 4) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 5) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 7) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 8) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 9) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 10) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 11) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 12) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 14) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 15) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 17) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 18) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 20) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών 21) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 22) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

23) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 24) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 25) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 26) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 28) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 29) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 30) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 32) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 33) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας 34) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 36) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 37) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 38) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 39) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 40) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 41) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 42) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

43) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 44) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης 45) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 46) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 48) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 50) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 51) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 52) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 53) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας 55) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας 56) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 57) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 58) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οι προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

 

Δείτε εδώ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Ανοίγουν τα σχολεία στις 7 Δεκεμβρίου; Πότε ανοίγουν τα εστιατόρια

Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική μετά από 12 χρόνια! Πότε θα γίνουν

Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο για διορισμούς στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2021: Μόνο οι μαθητές υποβάλλουν το Νοέμβριο αίτηση συμμετοχής

 

 


 

σχετικά άρθρα

Απεργία: Σε μαζική συμμετοχή καλεί η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών
Απεργία: Σε μαζική συμμετοχή καλεί η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών
«Την Πέμπτη 26 Νοέμβρη κανένας αναπληρωτής πάνω στον υπολογιστή. Αφήνουμε κάτω τα πληκτρολόγια και απεργούμε μαζικά!», σημειώνει σε σχετική...
Απεργία: Σε μαζική συμμετοχή καλεί η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών
Ειδική αγωγή για τελειόφοιτους - απόφοιτους ΠΤΔΕ: Σημεία κλειδιά
Ειδική αγωγή για τελειόφοιτους - απόφοιτους ΠΤΔΕ: Σημεία κλειδιά
Πρακτικός οδηγός για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους των Παιδαγωγικών τμημάτων όλης της χώρας για την επιμόρφωσή τους στην Ειδική Αγωγή, τις...
Ειδική αγωγή για τελειόφοιτους - απόφοιτους ΠΤΔΕ: Σημεία κλειδιά
Κορονοϊός-Σχολεία: Πρόωρο το άνοιγμα στις 7 Δεκεμβρίου, τονίζει ο Α. Εξαδάκτυλος
Κορονοϊός-Σχολεία: Πρόωρο το άνοιγμα στις 7 Δεκεμβρίου, τονίζει ο Α. Εξαδάκτυλος
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος επεσήμανε ότι ο μειωμένος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων ημερών οφείλεται εν...
Κορονοϊός-Σχολεία: Πρόωρο το άνοιγμα στις 7 Δεκεμβρίου, τονίζει ο Α. Εξαδάκτυλος