Η Χριστίνα Κουλούρη υποψήφια πρύτανις στο Πάντειο - Το πρόγραμμα
Η υποψήφια πρύτανις του Παντείου καθ. Χριστίνα Κουλούρη παρουσίασε το Πρόγραμμα του Συνδυασμού της για τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Οι πρυτανικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΟΡΑΜΑ

Υποψήφια Πρύτανις

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις

Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου

Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου

Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη

Αν. Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 2020-2024

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αξίζει να αναδειχθεί σε πρωτοπόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα στον τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, ικανό να ανταποκριθεί στις ραγδαίες εξελίξεις που καθιστούν αναγκαία την αναβάθμιση των κοινωνικών επιστημών ως προς την κατανόηση και διακυβέρνηση των σύγχρονων κοινωνιών. Ο μείζων αυτός στόχος μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας τη μεγάλη παράδοση του Πανεπιστημίου μας και ταυτόχρονα επενδύοντας σε νέες και ζωτικές δυνάμεις. Η συνεργασία όλων των κοινοτήτων του Παντείου (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές) είναι προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και την υλοποίηση του οράματος της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας.

Υπερασπιζόμαστε ένα σύγχρονο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκό, ανοιχτό στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις στην πρόσβαση, δυναμικό και εξωστρεφές∙ ένα Πανεπιστήμιο που θα συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο και θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για ένα αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο.

Καλούμε όλες και όλους να συνδιαμορφώσουμε ένα όραμα για το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΑΡΧΕΣ

Ακαδημαϊκότητα

Προτάσσουμε την ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα και την ακαδημαϊκή δεοντολογία ως βάση για τη διοίκησή μας κατά την επόμενη τετραετία.

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, της Συγκλήτου και των πρυτανικών αρχών θα γίνονται γνωστές σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε η Διοίκηση να ελέγχεται και να λογοδοτεί.

Αποτελεσματικότητα και Ορθολογική διαχείριση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πρυτανικού έργου θα διέπονται από ορθολογική, αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους. Θα επιχειρηθεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων με στόχο τη μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αξιοκρατία και Δημιουργικότητα

Κριτήριο στη διοίκηση θα είναι η αξιοκρατία και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας ώστε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να νιώθει ότι συμβάλλει στους μείζονες στόχους του Πανεπιστημίου με τις δικές του ιδιαίτερες δυνάμεις και προσδοκίες.

Δημοκρατία και Αυτοδιοίκηση

Το Πάντειο ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι ένας χώρος ελεύθερης σκέψης, διαλόγου και ακαδημαϊκού ήθους. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών στην πανεπιστημιακή μας διδασκαλία και στη λειτουργία των πανεπιστημιακών οργάνων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση των κάθε μορφής διακρίσεων και των ανισοτήτων μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο είναι αναγκαία προϋπόθεση για ένα πραγματικά δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης συνιστά εξάλλου καίριο στόχο μας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή λήψη αποφάσεων από τα ακαδημαϊκά όργανα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Ενίσχυση του κύρους του Παντείου Πανεπιστημίου στην ελληνική κοινωνία μέσω στοχευμένης επικοινωνιακής πολιτικής
 • Συστηματική προβολή του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας, διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και αναζήτηση πόρων για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε επιστημονικά συνέδρια
 • Ενίσχυση της έρευνας, ανασχεδιασμός της ερευνητικής στρατηγικής του Ιδρύματος και ανάδειξη πεδίων αιχμής στην έρευνα με έμφαση στον διεπιστημονικό χαρακτήρα
 • Εξωστρέφεια μέσω του πολλαπλασιασμού των διεθνών συνεργασιών και της συστηματικής παρουσίας του Παντείου ως ακαδημαϊκού ιδρύματος στην ελληνική δημόσια σφαίρα
 • Προώθηση συνεργασιών με ερευνητικούς θεσμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να σχεδιαστεί ένα εθνικό σύστημα ετεροαναφορών στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Ανάπτυξη των Σχολών με νέα και καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα
 • Εξασφάλιση χορηγιών με ακαδημαϊκά κριτήρια για συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. Βιβλιοθήκη, υποτροφίες στους φοιτητές)
 • Βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού ώστε το Πάντειο να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του στο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο
 • Ψηφιακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις
 • Προβολή των Προγραμμάτων Σπουδών του Παντείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμισή του στις προτιμήσεις των μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Διεκδίκηση της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και των τεχνών (που μόλις καταργήθηκαν)
 • Ενίσχυση των δεσμών του Παντείου με τους αποφοίτους του και κινητοποίησή τους για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

 • Ψήφιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του Πανεπιστημίου
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των Εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης/πιστοποίησης των Τμημάτων
 • ‘Ιδρυση Διατμηματικού Προγράμματος για τη χορήγηση διδακτικής επάρκειας
 • Χορήγηση επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλα τα Τμήματα του Παντείου
 • Αναδιοργάνωση γραφείου επικοινωνίας και ενημέρωσης, διαρκής επικαιροποίηση του ιστότοπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (twitter Παντείου)
 • Έκδοση ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter) με ειδήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο με στόχο την προβολή του Πανεπιστημίου
 • Συντήρηση των κτιρίων και αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων
 • Βελτίωση της φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου (τοποθέτηση φυλάκων στις εισόδους όλων των κτιρίων)
 • Αντιμετώπιση των ζητημάτων καθαριότητας και βελτίωση του τρόπου παροχής της
 • Αναβάθμιση του γραφείου σταδιοδρομίας ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 • Βελτίωση της προσβασιμότητας και των υποδομών για άτομα με αναπηρία
 • Ενίσχυση του θεσμού της συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών/φοιτητριών, διδακτικού, ερευνητικού και  διοικητικού προσωπικού)
 • Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ισότητας του Παντείου ως συμβουλευτικού οργάνου της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

 • Ίδρυση νέων Τμημάτων σε διαβούλευση με τις Σχολές και σε συνάρτηση με τον στρατηγικό τους σχεδιασμό∙ α)  τμημάτων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο στο παρελθόν: 1) Εγκληματολογίας και 2) Κοινωνικής Πληροφορικής (Social Informatics) και β) νέων τμημάτων όπως, για παράδειγμα, Περιβαλλοντικών Σπουδών (Environmental Studies)
 • Οργάνωση Διεθνών / Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
 • Οργάνωση θερινών σχολείων
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Στήριξη για τη δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Κοινωνικών Επιστημών
 • Ενίσχυση και προώθηση των ερευνητικών υποδομών στις κοινωνικές επιστήμες
 • Επέκταση των φυσικών χώρων της Βιβλιοθήκης με δημιουργία αναγνωστηρίου με καλό φωτισμό και εξαερισμό, και αρκετές θέσεις αναγνωστών
 • Ίδρυση Ιστορικού Αρχείου (και σε ψηφιακή μορφή) του Παντείου Πανεπιστημίου με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας
 • Ανακαίνιση του Μουσείου του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων των Τμημάτων

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

 • Αναβάθμιση των ψηφιακών και τεχνολογικών υποδομών του Παντείου
 • Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς κτιρίου της οδού Λαγουμιτζή (πρώην φοιτητική εστία)
 • Αξιοποίηση του συντελεστή δόμησης και ανακατασκευή του «γυάλινου» κτιρίου ώστε να στεγάσει τη Βιβλιοθήκη και να δημιουργηθούν νέες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σεμιναρίων, εργαστήρια και γραφεία καθηγητών. Για την αρχιτεκτονική μελέτη, συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (project φοιτητών)

 

Η υποψήφια πρύτανις Χριστίνα Κουλούρη

Χριστίνα Κουλούρη

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία 1η Φεβρουαρίου - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Προσοχή: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο καταγγέλλει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες παραπλανητικά e-mails με σκοπό την υποκλοπή κωδικών
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Νέος συναγερμός για παραπλανητικά e-mails
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο
Με μία ανακοίνωση-κόλαφο, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τάσσεται ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - «Απαξίωση της Γ' Λυκείου - αποκλεισμός...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανακοίνωση-κόλαφος ενάντια στο νομοσχέδιο