Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
νικη_κεραμέως
Δημοσιεύτηκε η απόφαση της υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως που καθορίζει τις διαδικασίες επιλογής διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 1 Προκήρυξη 1.

Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών

1. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της μίας βαθμίδας, γίνονται δεκτές και αιτήσεις εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας της άλλης βαθμίδας, οι οποίες εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης. 2. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής: α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, και ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ή την οποία επιλέγει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής

1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 2 ανέρχεται στις 100. Δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2. 2. Τα υποκριτήρια των κριτηρίων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 μοριοδοτούνται με σαράντα δύο (42) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) Τίτλοι σπουδών: 19 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: αα) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): 8 μονάδες, ββ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: 5 μονάδες, γγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: 4 μονάδες, δδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες, εε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: 2 μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α΄ 52), στστ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: 3 μονάδες, ζζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: 2 μονάδες, ηη) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: 2 μονάδες και θθ) τρίτο πτυχίο: 1 μονάδα. Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

emvolio koronoiou
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού η τρίτη δόση του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Ξέσπασε η Τάνια Τσανακλίδου για το αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Μάριος Θεμιστοκλέους
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
Τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για τους 18 και άνω
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού