Εξετάσεις για την εγγραφή στη Γ΄τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ [εγκύκλιος]
Τι ορίζει η σχετική εγκύκλιος που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 151 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Α1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Σύμφωνα με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και τη με αρ. πρωτ. Φ4/53112/Δ4 (ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/08-05-2020) Υ.Α., δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου του σχ. έτους 2019-2020 με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-2021 έχουν:

1) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-19 οι οποίοι δεν προήχθησαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Άρθρο 151, παρ. 2γ, περ. ββ)

2) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-19 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. (Άρθρο 151, παρ. 2δ)

3) Μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και:
α) δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
δ) είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα όπως
αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-
2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους. (Άρθρο 151, παρ. 4α)

4) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 οι οποίοι:
α) είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη
και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του άρθρου 36 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21- 05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β΄/31-05-2019) Υ.Α. (Άρθρο 151, παρ. 4γ)

α) δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή

β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή

δ) είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05- 2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους. (Άρθρο 151, παρ. 4α)

  1.   Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 οι οποίοι: 

α) είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ή

β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή

γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη

και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του άρθρου 36 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21- 05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β΄/31-05-2019) Υ.Α. (Άρθρο 151, παρ. 4γ)

Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 22-05-2020 έως την Πέμπτη 28-05-2020 συνοδευόμενες από:

α) Βεβαίωση σπουδών από το ΕΠΑ.Λ. τελευταίας φοίτησης. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις 1) και 3δ) των κατηγοριών των μαθητών με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, εκτός από τη βεβαίωση σπουδών, απαιτείται και ο έλεγχος προόδου του τελευταίου έτους φοίτησης

β) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2) Οι αρμόδιοι/-ες Διευθυντές/-ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν:

α) να προβούν σε έλεγχο των δικαιολογητικών ως προς το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις εν λόγω εξετάσεις

β) να κατανείμουν τους/τις υποψήφιους/-ες σε κάποιο από τα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσής τους, με την προϋπόθεση να λειτουργεί εκεί ο συγκεκριμένος τομέας σε μαθήματα του οποίου θα εξεταστούν οι εν λόγω μαθητές/-τριες

γ) να ενημερώσουν τα οριζόμενα σχολεία για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις ενδοσχολικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020, αποστέλλοντάς τους σχετικό έγγραφο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι Διευθυντές/-ντριες των εν λόγω σχολικών μονάδων να έχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

δ) να ενημερώσουν με κάθε προσφερόμενο τρόπο τους/τις αιτούντες/-σες τόσο για τη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ. στην οποία έχουν κατανεμηθεί και οφείλουν να προσέλθουν για τις εν λόγω εξετάσεις, όσο και για την υποχρέωσή τους να επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (π.χ. το πρόγραμμα εξετάσεων).

3) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

4) Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τα μαθήματα τομέα στα οποία θα εξεταστούν οι εν λόγω μαθητές/-τριες ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/2019 (ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019) Υ.Α.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των ΕΠΑ.Λ. να ενημερώσουν εγκαίρως τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την Κέρκυρα :Ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία
Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την Κέρκυρα :Ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία
Ξεριζωμένα δέντρα, πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές σε σπίτια και καταστήματα άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, που έπληξε κυρίως τον ιστό της...
Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την Κέρκυρα :Ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία
Κεραμέως: Πρόσθετα κονδύλια 118 εκ.ευρώ για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού
Κεραμέως: Πρόσθετα κονδύλια 118 εκ.ευρώ για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού
Με νέα διάταξη σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
Κεραμέως: Πρόσθετα κονδύλια 118 εκ.ευρώ για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού
ΕΛΜΕ Καβάλας: Ας σταματήσει ο βουλευτής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης να στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς
ΕΛΜΕ Καβάλας: Ας σταματήσει ο βουλευτής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης να στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς
Ο κ. Λαζαρίδης, αντί να προβαίνει σε αβάσιμες και προβοκατόρικες καταγγελίες εναντίον των εκπαιδευτικών, ας φροντίσει να ενημερωθεί για την κατάσταση...
ΕΛΜΕ Καβάλας: Ας σταματήσει ο βουλευτής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης να στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς
Δερμιτζάκης για τον αριθμό μαθητών ανά τάξη: Μην συγκρίνετε τα μέτρα
Δερμιτζάκης για τον αριθμό μαθητών ανά τάξη: Μην συγκρίνετε τα μέτρα
Για τον συνωστισμό στα Μέσα Μεταφοράς και τους μαθητές ανά τάξη μίλησε ο καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μανώλης Δερμιτζάκης
Δερμιτζάκης για τον αριθμό μαθητών ανά τάξη: Μην συγκρίνετε τα μέτρα