Πανεπιστήμια: Παράταση εξαμήνου, διαδικτυακά μαθήματα και προφορικές εξετάσεις
Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, τι θα γίνει με τα μαθήματα και την πρακτική άσκηση των φοιτητών

Τη δυνατότητα να παραταθεί το εαρινό εξάμηνο για όσο διάστημα χρειαστεί, να διεξάγονται οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων παράλληλα με την παρακολούθηση των εργαστηρίων αλλά και να επιλέξουν τα ΑΕΙ τους τρόπους εξέτασης των φοιτητών, προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη. Η απόφαση περιλαμβάνει οδηγίες τόσο για τα μαθήματα που έτσι κι αλλιώς θα συνεχιστούν εξ αποστάσεως μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, όσο και για την έναρξη των κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων στις 25 Μαΐου, την πρακτική άσκηση και τους τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών.

Εξ αποστάσεως τα μαθήματα

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των διδακτικών ωρών που προβλέπει το κάθε πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) μέχρι το τέλος του έτους, ενώ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων κάθε σχολή θα μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του εξαμήνου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων, και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Το ίδιο ισχύει και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που έχει οριστεί από κάθε Ίδρυμα.

Ήδη πολλά ιδρύματα της χώρας έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία ανακοίνωσαν την παράταση του εξαμήνου και των εξετάσεων έως τις 31 Ιουλίου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκινούν τα κλινικά και τα εργαστηριακά μαθήματα που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για αυτό το λόγο, οι κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις θα μπορούν να διεξάγονται -όπου κριθεί αναγκαίο- και τα Σαββατοκύριακα, αλλά και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Πώς θα εξεταστούν οι φοιτητές

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, το υπουργείο Παιδείας εισηγήθηκε στους πρυτάνεις τη διενέργεια προφορικών εξετάσεων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, με ή χωρίς την κατάθεση εργασίας. Δίνεται, παρόλα αυτά, η δυνατότητα στα ΑΕΙ να διενεργήσουν κανονικά γραπτές εξετάσεις με αυστηρή όμως τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ασφαλείας κατά του κορονοϊού.

Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου επιλέγουν τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του κάθε ΑΕΙ. 

Οι διδάσκοντες μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακές ασκήσεις,

γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

Στην περίπτωση που ένα ίδρυμα επιλέξει την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των φοιτητών, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η Σύγκλητος κάθε ιδρύματος θα πρέπει να αναρτήσει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:

α) τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών

β) την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως

γ) τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και

δ) τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος μπορεί να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι

Τι προβλέπεται για την πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση που ξεκίνησε πριν τις 21 Μαρτίου και διεκόπη λόγω των περιοριστικών μέτρων μπορεί να συνεχιστεί κανονικά, με την προϋπόθεση όμως ότι οι επιλεγόμενοι φορείς λειτουργούν και δεν βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής.

Οι φοιτητές, παρόλα αυτά, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πρακτική τους σε άλλο φορέα από αυτόν που επέλεξαν αρχικά, εφόσον αυτός εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων. Σε αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές θα κάνουν πρακτική άσκηση τόσες ώρες όσες απομένουν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών που ορίζει το κάθε πρόγραμμα σπουδών.  

Στην περίπτωση τώρα που οι ώρες τις πρακτικής άσκησης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, τότε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, δίνονται οι παρακάτω επιλογές:

α) να παραταθεί η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης πέραν της ημερομηνίας λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

β) να μεταφερθεί ο υπολειπόμενος χρόνος σε επόμενο εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο τελευταίο έτος

γ) να μειωθεί η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, κατ’ ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτή η επιλογή ισχύει αποκλειστικά για την πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική.

δ) Εναλλακτικές επιλογές (πχ. υποκατάσταση της πρακτικής άσκησης) αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους φορείς, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή λειτουργίας, εφόσον η πρακτική άσκηση προβλέπεται ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η πρακτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε από τις 21 Μαρτίου έως τις 10 Μαΐου δεν λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης.

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Αυτό είναι το νέο μήνυμα του efood στους διανομείς μετά τον σάλο

Σχολεία: Πόσοι μαθητές έχουν εμβολιαστεί - Πόσα είναι τα κρούσματα

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες μέρες ΜΕ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ Ανάγνωση και Ακρόαση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

τσιπρας αλέξης ΔΕΘ
Τσίπρας: 20.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών - Κατάργηση ΕΒΕ - Ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ
85η ΔΕΘ - Δείτε τα κύρια σημεία από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που αφορούν την Παιδεία
Τσίπρας: 20.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών - Κατάργηση ΕΒΕ - Ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ