Κάμερες στα σχολεία: Δημοσιοποίηση της εκτίμησης αντικτύπου ζητά και ο ΠΑΣΑΔ
Επιστολές του ΠΑΣΑΔ στην υπουργό Παιδείας και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντίγραφο της εκτίμησης αντικτύπου για την εφαρμογή της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων από τις σχολικές τάξεις ζητά με επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο ΠΑΣΑΔ.

Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή προς την υπουργό, «η νομιμότητα της επιχειρούμενης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξαρτάται πρωταρχικά από την ύπαρξη έγκυρης εκτίμησης αντικτύπου».

Παράλληλα, ο Σύλλογος με επιστολή προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει «για τα όσα καθημερινά συμβαίνουν μέσα στην αίθουσα και για το πόσο αστείο, αλλά και συνάμα φοβερά επικίνδυνο, είναι να πιστεύει κάποιος πως όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταδίδονται σε τρίτους ζωντανά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΔ:

ΠΑΣΑΔ 19/05/2020 : Όχι κάμερες στα σχολεία  

Συνάδελφοι, με δυο επιστολές μας, μετά τη συνάντηση μας, έχουμε ενημερώσει την ΑΠΔΠΧ για τα όσα καθημερινά συμβαίνουν μέσα στην αίθουσα και για το πόσο αστείο, αλλά και συνάμα φοβερά επικίνδυνο, είναι να πιστεύει κάποιος πως όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταδίδονται σε τρίτους ζωντανά. Ταυτόχρονα, ως νόμιμα κι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας γνωστοποιηθεί το έγγραφο της εκτίμησης αντικτύπου (αν υπάρχει κι όπως αυτό έχει προκύψει) προκειμένου να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.  Δε σταματάμε όμως εδώ, ήδη έχουμε εξετάσει τα επόμενα βήματά μας και σύντομα θα τα γνωστοποιήσουμε. Ακολουθεί η επιστολή:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.), που εδρεύει στη Θήβα και εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρό του.

Με την υπ’ αριθμ. 57233/Υ1/15-5-2020 Απόφασή σας, υπό τον τίτλο «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1859 Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησιν του άρθρου 63 του ν. 4686/2020, εισάγονται ρυθμίσεις που επηρεάζουν δραστικά τις προσωπικές ελευθερίες, μεταξύ άλλων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποδεκτών του κανονιστικού της περιεχομένου. Ο υψηλός κίνδυνος που ενέχει η εκτεταμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μέλλει να διενεργηθεί, κατά την εφαρμογή του υιοθετηθέντος μοντέλου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνομολογήθηκε ήδη στο κείμενο του ν. 4686/2020. Γι’ αυτόν, άλλωστε, το λόγο, ρητώς προβλέφθηκε στη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 3 του προαναφερόμενου νομοθετήματος, πως αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έγκυρη έκδοση της επίμαχης Υπουργικής Αποφάσεως αποτελούσε η πρότερη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, καθώς και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019. Η σχετική υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, επιβεβαιώθηκε κατηγορηματικά και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη διεξαχθείσα τηλεδιάσκεψη της 12-5-2020 (βλ. συναφώς το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3211/12-5-2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής).

Περαιτέρω, κατά τα κοινώς γνωστά, για το νομότυπο της κατάρτισης και την πληρότητα της ως άνω εκτίμησης αντικτύπου, αξιώνεται αυτή να εμπεριέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, κατ’ ελάχιστον 1. συστηματική περιγραφή των προβλεπομένων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 2. εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 3. εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και 4. τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι για την σύννομη διαμόρφωση του περιεχομένου της καταρτιζόμενης εκτίμησης αντικτύπου απαιτείται εκτενής ανάλυση πληθώρας πραγματολογικών και νομικών ζητημάτων, διεξοδική μελέτη της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της αναγκαιότητας και αναλογικότητας της μελετώμενης επεξεργασίας και εξαντλητική εξέταση των κινδύνων που ανακύπτουν για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, σε συνάρτηση και με την τεκμηριωμένη καταγραφή ενδεχόμενων μέτρων και μηχανισμών αντιμετώπισης των κινδύνων τούτων. Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση, η εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση επικαλείται στο προοίμιο της, εκτίμηση αντικτύπου, που φέρεται να εκπονήθηκε και να ολοκληρώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4686/2020 και τη δημοσιοποίηση της σύστοιχης υπόδειξης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επειδή, υπό την εκτεθείσα πλοκή των γεγονότων, ευλόγως αναφαίνεται προβληματισμός, αναφορικά με τη συμπόρευση της επικαλούμενης εκτίμησης αντικτύπου προς τις ελάχιστες απαιτήσεις, που τίθενται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επειδή, η νομιμότητα της επιχειρούμενης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξαρτάται πρωταρχικά από την ύπαρξη έγκυρης εκτίμησης αντικτύπου.

Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, ζητούμε όπως μας χορηγηθεί αντίγραφο του αντίστοιχου διοικητικού εγγράφου (από 15-5-2020 εκτίμησης αντικτύπου), ώστε να καταστεί εφικτή η δέουσα νομική του αξιολόγηση.

Επειδή, το παρόν αίτημα διατυπώνεται με προφανές έννομο συμφέρον, καθότι στους καταστατικούς σκοπούς του ΠΑ.Σ.Α.Δ. συναριθμείται ρητώς και η προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μελών του, δηλαδή αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έναντι οποιασδήποτε παράνομης προσβολής τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να μας χορηγηθεί αντίγραφο της από 15-5-2020 εκτίμησης αντικτύπου, που μνημονεύεται στο προοίμιο της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 57233/Υ1/15-5-2020.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Θεμέλης

σχετικά άρθρα

Αίτημα της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου για εξέταση των ειδικών μαθημάτων στη Ρόδο
Αίτημα της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου για εξέταση των ειδικών μαθημάτων στη Ρόδο
"Τα Δωδεκάνησα είναι  μία από τις πιο απομακρυσμένες  γεωγραφικά περιοχές από την  Αθήνα και   αποτελούνται από διάσπαρτα  νησιά  στο νοτιοανατολικό...
Αίτημα της Α΄ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου για εξέταση των ειδικών μαθημάτων στη Ρόδο
Πολυνομοσχέδιο: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών - Ποιοι προσκλήθηκαν
Πολυνομοσχέδιο: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών - Ποιοι προσκλήθηκαν
Πυρά από την αντιπολίτευση για τον περιορισμένο αριθμό φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση - Να στείλουν υπομνήματα όσοι δεν...
Πολυνομοσχέδιο: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών - Ποιοι προσκλήθηκαν
Ολη η ομιλία της Νίκης Κεραμέως στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο
Ολη η ομιλία της Νίκης Κεραμέως στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο
"Καλώ όλους τους βουλευτές, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, να καταθέσουν προτάσεις, να καταθέσουν προτεινόμενες βελτιώσεις, για να συνθέσουμε ένα...
Ολη η ομιλία της Νίκης Κεραμέως στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το πολυνομοσχέδιο