Τι ισχύει για τις άδειες ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών
Ενημέρωση από τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή

Η δεύτερη τροπολογία (η πρώτη αφορά στις κάμερες στις σχολικές τάξεις) ρυθμίζει ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας  εκπαίδευσης τυπικής ή μη τυπικής και της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ 5του άρθρου 5 της ΠΝΠ 11/3/2020 ή οποία κυρώθηκε και με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού από 1/5/2020 χορηγούνται με βάση τη ρύθμιση αυτή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ειδικές άδειες που θεσμοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είναι οι εξής:

1.Άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων

(αρθ. 5, παρ. 1 Π.Ν.Π. 11-3-2020 -ΦΕΚ 55Α ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Σ.)

Χορηγείται ανά 4 ημέρες (1 κανονική και 3 ειδικού σκοπού)

ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1ΗΜΕΡΑ/4ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Αν ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στο εξωτερικό.

3. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της δυνατότητας εργασίας εξ αποστάσεως.

4. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα και δεν εγκρίνεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού με αιτιολογημένη έκθεση του φορέα στον οποίο εργάζεται.

   Η Άδεια Ειδικού Σκοπού, παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά έως 12 ετών, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η Άδεια Ειδικού Σκοπού τερματίζεται στις 18 Μαΐου, οπότε ανοίγουν ξανά τα Γυμνάσια. Εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6-Ο14) στην οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με τα βήματα για την σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με αυτήν.

2.Ειδική άδεια απουσίας ως ομάδα αυξημένου κινδύνου των ιδίων

(αρθ. 25 Π.Ν.Π. 14-3-2020-Φ.Ε.Κ. 64Α , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

   Για τις παθήσεις των ιδίων που προβλέπονται και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΔΕ

3.Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού

 (αρθ. 38, παρ.3 Π.Ν.Π. 20-3-2020- Φ.Ε.Κ. 68Α  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

   Για το διάστημα που απαιτείται να τεθεί ο υπάλληλος σε περιορισμό. (Κατόπιν εντολής του ΕΟΔΥ)

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΔΕ

4.Άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων έως 4 ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

(αρθ. 38, παρ.4 Π.Ν.Π. 20-3-2020- Φ.Ε.Κ. 68Α  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.):

Χορηγείται κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις.

Σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες υπάρχουν δύο νομοθετήματα:

  1. Η ΠΝΠ της 14.3.2020 που καθορίζει τις ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου, που πρέπει να εξαιρεθούν από την εργασία τους, αναφέρεται στις κατηγορίες των καρκινοπαθών, όσων υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση και οι οποίοι δικαιούνται ειδική άδεια. Βλέπε άρθρ 25. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι με ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας υπάρχει η δυνατότητα να επεκτείνεται αυτή η διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
  2. Η ΚΥΑ με ΦΕΚ 928 18.3.2020 που επεκτείνει τα άτομα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (δηλ ευπαθείς ομάδες) με την προσθήκη και όσων έχουν: βαριά καρδιοπάθεια, βαριά πνευμονοπάθεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς.

Αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη ότι οι άδειες ειδικού σκοπού καλύπτουν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό! Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι ασθένειες αυτές δεν καλύπτουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας σε πολλούς εκπαιδευτικούς!

Με βάση το νομοθετικό αυτό πλαίσιο και επειδή το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας δεν είναι διαπραγματεύσιμο απαιτούμε:

  • Να διευρυνθούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να επεκταθεί το δικαίωμα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές.
  • Να ξεκαθαριστούν οι ασάφειες που προκύπτουν από τους γενικούς όρους «βαριά πνευμονοπάθεια» και «βαριά καρδιοπάθεια» που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. /928/Β/18-03-2020).
  • Να δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας όσοι διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη με COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των οικείων τους.
  • Να συμπεριληφθούν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, με ασθένειες και μεγάλη ηλικία στις ευπαθείς ομάδες και συνακόλουθα στις σχετικές άδειες.
  • Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις άδειες (αναρρωτικές και ειδικού σκοπού) των αναπληρωτών και των εκπαιδευτικών που είναι σε εγκυμοσύνη. Καμία περικοπή στο μισθό, το επίδομα μη ληφθείσας αδείας και φυσικά στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους!  

Διαβάστε επίσης: Σχετικά με τη «νέα κανονικότητα» της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, του Νεκτάριου Κορδή

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  [email protected]

http://nekordis64.blogspot.gr )

  Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   

 ( τηλ.:6974320189, 

 ηλ.δ/νση: [email protected]

 

 

                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών