Το ΑΣΕΠ απαντά για την απόρριψη εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής
Για τη νομοθετική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι απορρίφθηκαν λόγω μη έγκαιρης καταβολής παραβόλου και τη συμπερίληψή τους στους Πίνακες των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 απάντησε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχαν καταθέσει αναφορά οι βουλευτές του ΚΚΕ Ιωάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του ΑΣΕΠ:

1. Στους πίνακες απορριπτέων και των τριών Προκηρύξεων ενεγράφηοαν 1.599, συνολικά, υποψήφιοι

  • 83 της προκήρυξης 1ΕΑ/2019
  • 333 της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και
  • 1.163 της προκήρυξης 3ΕΑ/2019,

με τη μοναδική αιτιολογία «ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ».

2. Προέβη στη διαδικασία ελέγχου καταβολής παροβόλων με τη διασταύρωση των δηλωθέντων από τους υποψηφίους σχετικών στοιχείων με αυτά της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κάποιοι από τους υποψηφίους είχαν μεν δεσμεύσει το παράβολο αλλά δεν είχαν καταβάλει και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.

4. Δεν μπορούσε να μην εφαρμόσει το νόμο και να δεχθεί αιτήσεις υποψηφίων που δεν είχαν καταβάλει το σχετικό παράβολο συμμετοχής.

5. Ωστόσο, το Α.Σ.Ε.Π., έκανε δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων που είχαν καταβάλει το παράβολο μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αλλά εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών που από το νόμο προβλέπεται για την καταβολή του.

6. Στο πλαίσιο αυτά έκανε δεκτές ενστάσεις συγκεκριμένων υποψηφίων των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2029, σχετικά με το παράβολο, οι οποίοι όμως, είχαν ήδη καταβάλει το παράβολο εντός της ανωτέρω νόμιμης προθεσμίας καταβολής.

7. Για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 διενεργείται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων και η εξέταση των 2.909 ενστάσεων που έχουν υποβληθεί κατά των προσωρινών πινάκων, εκ των οποίων οι 340 αφορούν στο θέμα του παραβόλου.

8. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου θα αντιμετωπιστούν και τα όποια ζητήματα ανακύπτουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υποψηφίων σε σχέση με το θέμα αυτό (π.χ. αναριθμητισμός των στοιχείων του παράβολου , οι οποίοι, πάντως, έχουν ήδη καταβάλει το παράβολο, όπως αυτό συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2EA/2019).

Επιπροσθέτως το ΑΣΕΠ επισημαίνει πως:

  • Το συγκεκριμένο απόσπασμα περί παραβόλων των εν λόγω προκηρύξεων είναι ίδιο σε όλες τις Προκηρύξεις που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π κάθε χρόνο και κανένα ζήτημα δεν ετέθη να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν είχαν καταβάλει το παράβολο.
  • Οι υπόλοιποι υποψήφιοι των Προκηρύξεων υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους χωρίς πρόβλημα όσον αφορά στο παράβολο.

Τέλος από τα στοιχεία των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ προκύπτουν:

  • α) στην Προκήρυξη 1EA/2019 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι σαράντα εννέα (3.449) υποψήφιοι,
  • β) στην Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής εννέα χιλιάδες εννιακόσια δεκαέξι (9.916) υποψήφιοι και
  • γ) στην Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής είκοσι οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά (28.097) υποψήφιοι.

Μετά όλα αυτά περατώνει την απάντησή του το ΑΣΕΠ ως εξής:

“Το θέμα το οποίο τίθεται με την παρούσα αναφορά, ήτοι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος για όλους τους υποψηφίους των ανωτέρω προκηρύξεων που δεν έχουν καταβάλει τα σχετικό παράβολο, δεν δύναται να απαντηθεί από το Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αυτό εκφεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του”.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απάντηση του ΑΣΕΠ.

σχετικά άρθρα

Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου
Ανακοίνωση
Κοινό πλαίσιο ΣΕΠΕ Κερατσινίου-Περάματος, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων και φορέων για τα καζάνια του θανάτου