ΠΔΕ Ροδόπης: Ορισμός αναπληρωτή της Προϊσταμένης του ΚΕΣΥ
Για την ΠΔΕ Ανατολική Μακεδονίας - Θράκη

«Ορισμός αναπληρωτή της Προϊσταμένης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της περίπτ. γ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθ. 3 της υπ’ αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10- 02 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/6/32251/Δ1/06-03-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 820/τ.Β΄/02-04-2014) και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ-7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα