Επιλογή και έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό υποψηφίων για τα Διμερή Προγράμματα

Έχοντας υπόψη:

α) Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1010/1971 (ΦΕΚ 203/Α΄/19-10-1971) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13-7-06), που αφορά στην οικονομική κάλυψη των επιστημονικών επισκέψεων από το Ι.Κ.Υ.

β) Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

γ) Την Π.Υ.Σ. αριθμ. 211/66 (ΦΕΚ 231/Α΄/07-11-1966) «Περί εκτελέσεως εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού    υπουργικών αποφάσεων περί μορφωτικών ανταλλαγών κατ’ εφαρμογήν των ως ανωτέρω υπογραφομένων επισήμων  προγραμμάτων».  

δ) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40023/Υ1/09-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/12-03-2018) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,………….στους Γενικούς/Διοικητικούς Γραμματείς του

ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

ε) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 159747/Υ1/25-09-2018 (ΦΕΚ 539/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-09-2018) απόφαση διορισμού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων.

στ) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 «Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019» καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45577/Ζ1/26-03-2019 συμπληρωματική αυτής Προκήρυξη που αφορά στην χώρα του Μεξικού.

ζ) Τα αναφερόμενα παρακάτω Διμερή - Διακρατικά  Προγράμματα   Μορφωτικών  Ανταλλαγών,  τα οποία βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΥΠΕΞ/Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων και του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων: 1) Αλβανίας, 2) Αρμενίας, 3) Γερμανίας, 4) Ιορδανίας, 5) Ισραήλ, 6) Ιταλίας, 7) Κροατίας, 8) Κύπρου, 9) Μαρόκου, 10) Μεξικού, 11) Ουγγαρίας, 12) Πολωνίας, 13) Σλοβακίας, 14) Τουρκίας, 15) Τσεχίας.

η) Τις αιτήσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν από α)  το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας     Αθηνών,  β) τα μέλη  Δ.Ε.Π/Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και γ) τους υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. προκειμένου να συμμετάσχουν στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιλέγουμε τα κάτωθι μέλη: α)  του μονίμου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών,  β) των μελών Δ.Ε.Π/Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και γ) των υποψήφιων διδακτόρων των Α.Ε.Ι. που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26373/Ζ1/20-02-2019 Προκήρυξη και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45577/Ζ1/26-03-2019 συμπληρωματική αυτής και εγκρίνουμε τη μετάβασή τους, προκειμένου να επισκεφθούν: α) Ακαδημίες Επιστημών, β) Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και γ) Επιστημονικούς Φορείς στις κατωτέρω αναφερόμενες χώρες:

ΑΛΒΑΝΙΑ   

Τακτικοί:

1.Μπούρας Σπυρίδων – Υποψήφιος Διδάκτορας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο «Ε.Τσανπέι» » του Αργυροκάστρου.

2. Παλιάτσιος Γεώργιος – Υποψήφιος Διδάκτορας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επίσκεψη στο «University of Arts in Tirana», Faculty of Fine Arts.

Αναπληρωματικοί:

1.Κοντοσφύρης Χάρης – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επίσκεψη στο «University of Arts in Tirana», Faculty of Fine Arts.

2. Κυριαζής Δώρης – Επίκουρος Καθηγητής / Α.Π.Θ. – Τμήμα Φιλολογίας.

Επίσκεψη στο «Tirana University», Faculty οf History and Philology.

ΑΡΜΕΝΙΑ

Τακτικοί:

1. Γαλαντόμος Ιωάννης - Επίκουρος Καθηγητής / ΔΠΘ - Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Yerevan».

2. Σαββαΐδης Ιωάννης - Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Σχολή Θετικών Επιστημών -Τμήμα Χημείας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Yerevan», Τμήμα Χημείας.

Αναπληρωματικοί:

Γεωργούλας Ευστράτιος - Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Yerevan», Faculty of Law.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τακτικοί:

1.Βλαχάκης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής / Ε.Α.Π. – Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Επίσκεψη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

2.Γιαννούλης Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Μαθηματικών.

Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο Μονάχου.

3.Δημητρακόπουλος Αριστοτέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Επίσκεψη στο  «Technishe Universitat Munchen» στην Γερμανία.

4.Καρακασίδης Θεόδωρος – Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Επίσκεψη στο «Center for Advanced Materials Simulation at the Ruhr-Universitat Bochum».

5.Κομνηνός Κόμνιος – Επίκουρος Καθηγητής / Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Τμήμα Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών.

Επίσκεψη στο «Max Planck Institute».

6.Μελά Αγλαΐα – Επίκουρος Καθηγήτρια / Δ.Π.Θ. – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.

Επίσκεψη στο «Universitat Leipzig».

7.Μητσοπούλου Χρυσούλα – Ε.ΔΙ.Π. / Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.

Επίσκεψη στο «Humboldt-Universitat zu Berlin».

8.Νάσιος Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Λογοθεραπείας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο της Ulm».

Αναπληρωματικοί:

Κουρδής Ευάγγελος – Αναπληρωτής Καθηγητής / Α.Π.Θ. – Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Tubingen»

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Τακτικοί:

Κεχαγιά Φωτεινή – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / ΑΠΘ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Επίσκεψη στο «Jordan University of Science and Technology», Faculty of Engineering.

 

ΙΣΡΑΗΛ

Τακτικοί:

Χρηστίδης Γεώργιος – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Επίσκεψη στο «The Hebrew University of Jerusalem».

Αναπληρωματικοί:

1.Πρατικάκη  Αναστασία – Ε.ΔΙ.Π. / Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Επίσκεψη στο «Gordon Academic College of Education».

2.Σαΐτη Άννα – Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας / Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

Επίσκεψη στο «Al-Qasemi Academy».

ΙΤΑΛΙΑ

Τακτικοί:

1.Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα – Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας / Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο του Τορίνο».

2.Σταμπολτζή Αγλαΐα – Ε.ΔΙ.Π. / ΑΣΠΑΙΤΕ –Παιδαγωγικό Τμήμα.

Επίσκεψη στο «Universita di Bologna».

Αναπληρωματικοί: 

1.Παπανδρέου Μαρία – Επίκουρος Καθηγήτρια / Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Επίσκεψη στο «Centre of Isokinetic Medical Group in Roma».

2.Καρυδάκης Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Αιγαίου –Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Επίσκεψη στο «University of Genoa».

3.Λαγοπόδη Αναστασία – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Α.Π.Θ. – Τμήμα Γεωπονίας.

Επίσκεψη στο «Universita di Pisa».

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις.

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τακτικοί:

1. Μπαλής Χαράλαμπος – Ε.ΔΙ.Π. / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιατρικής.

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

2. Σπαθής Παναγιώτης – Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / ΑΠΘ - Τμήμα Χημείας.

Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναπληρωματικοί: 

Κακριδά Ελένη – Ε.Ε.Π. / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας.

Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΜΑΡΟΚΟ 

Τακτικοί:

Βουδούρης Κωνσταντίνος – Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / Α.Π.Θ. – Τμήμα Γεωλογίας.

Επίσκεψη στο «Cadi Ayyad University of Marrakech».

Αναπληρωματικοί: 

Κολώνας Βασίλειος – Αναπληρωτής Καθηγητής / Α.Π.Θ. - Τμήμα Γεωλογίας.

Επίσκεψη στο «Ecole d’ Architecture et de Paysage de Casablanca».

ΜΕΞΙΚΟ

Δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τακτικοί:

Κεχαγιάς Ιωάννης – Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γενικό Τμήμα.

Επίσκεψη στο «University of Dunaujvaros».

ΠΟΛΩΝΙΑ   

Τακτικοί (για τις 5 θέσεις ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ):

1.Γραμματίκας Βασίλειος - Επίκουρος Καθηγητής / ΔΠΘ - Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης.

Επίσκεψη στο «Nicolaus Copernicus University».

2.Δέδες Αθανάσιος – Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής.

Επίσκεψη στο «University of Warsaw», Faculty of Physics.

3.Μανουσάκης Αντώνιος - Αναπληρωτής Καθηγητής / Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο «Institute of Mathematics Jagiellonian University –Krakow».

4.Μπαρμπούτης Ιωάννης - Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / ΑΠΘ - Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο «Poznan University of Life Sciences».

5.Χατζηγάγιος Θωμάς – Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής.

Επίσκεψη στο «University Of Lodz».

Τακτικοί (για τις 5 θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών-Υποψηφίων Διδακτόρων):

1. Αγναντοπούλου Ευαγγελία - Υποψήφια Διδάκτωρ / ΑΠΘ - Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο «Poznan University of Life Sciences».

2.Πόντιος Βασίλειος - Υποψήφιος Διδάκτωρ / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Επίσκεψη στο «University Of Lodz».

ΣΛΟΒΑΚΙΑ    

Τακτικοί:

1.Γεωργοπούλου Ξένη – Επίκουρος Καθηγήτρια / Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

Επίσκεψη στο «Department of Theatre Studies of the Academy of Performing Arts in Bratislava».

2.Σαββάκης Εμμανουήλ – Επίκουρος Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Κομένιους».

Αναπληρωματικοί:

Ρόθος Βασίλειος – Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας / Α.Π.Θ. – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Επίσκεψη στο «Πανεπιστήμιο Κομένιους».

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

Τακτικοί:

Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος - Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο «Yildiz Technical University».

ΤΣΕΧΙΑ   

Τακτικοί:

1.Βασιλικού ΑικατερίνηΕρευνήτρια Β΄ Βαθμίδας / Ακαδημία Αθηνών - Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Κοινωνίας.

Επίσκεψη στην «Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας-Institute of Sociology».

2. Γκίνου Ελένη - Ε.Ε.Π. / Α.Π.Θ. - Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Επίσκεψη στο «University Hradec Kralove».

3.Παπαδάκης Ιωσήφ - Καθηγητής πρώτης βαθμίδας / Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής.

Επίσκεψη στην «Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας»  Αστρονομικό Ινστιτούτο.

4.Σταβέλας Απόστολος – Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας / Ακαδημία Αθηνών - Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Επίσκεψη στην «Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας».

5.Σταματάτος Θεοχάρης - Αναπληρωτής Καθηγητής / Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Χημείας.

Επίσκεψη στο «Palacky University in Olomouc» Regional Centre of Advanced Technologies and Materials.

6.Χίου Βαρβάρα - Ε.ΔΙ.Π. / Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωγραφίας.

Επίσκεψη στο «Palacky University in Olomouc», Faculty of Education.

Αναπληρωματικοί:

Αρμακόλας Στέφανος – Ε.ΔΙ.Π. / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Παιδαγωγικό Τμήμα.

Επίσκεψη στο «University of West Bohemia».

 

     Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2019, με την επισήμανση ότι η τελική απόφαση αποδοχής της επιστημονικής επίσκεψης εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής.

    Ωστόσο, σε περίπτωση που τακτικό μέλος – για απρόβλεπτους λόγους – αδυνατεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει, τότε ειδοποιείται το αναπληρωματικό μέλος, εφόσον έχει επιλεγεί.

 

                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              

                                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΞ - Ε1 Δ/νση

2. Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό

    των αναφερόμενων στην προκήρυξη χωρών

3. Ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα

    των αναφερόμενων στην προκήρυξη χωρών

4. Ι.Κ.Υ.

5.Ενδιαφερομένους

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

3. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

4. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων -Τμήμα Β΄

5. Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄

6. Ιστοσελίδα Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

σχετικά άρθρα

Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δευτέρα
Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δευτέρα

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών την ερχόμενη Δευτέρα. Στην...

Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δευτέρα
Κεραμέως προς Φίλη: "Εμείς βρίσκουμε λύση σε κάθε πρόβλημα, εσείς ψάχνετε πρόβλημα σε κάθε λύση."
Κεραμέως προς Φίλη: "Εμείς βρίσκουμε λύση σε κάθε πρόβλημα, εσείς ψάχνετε πρόβλημα σε κάθε λύση."
Η Υπουργός αναφέρθηκε στην απέχθεια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για οτιδήποτε άπτεται του ιδιωτικού τομέα.
Κεραμέως προς Φίλη: "Εμείς βρίσκουμε λύση σε κάθε πρόβλημα, εσείς ψάχνετε πρόβλημα σε κάθε λύση."