Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπ/κων κατόχων διδακτορικού σε ΕΔΙΠ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με απόφαση της αριθ. 13η
/7- 3-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν αίτηση μετάταξης μέχρι 31 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βολος, Τ.Κ. 38221, e-mail: [email protected], τηλ: 24210-74897) και να την κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221 Βόλος, 24210-74587), στα ακόλουθα τρία (3) γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές.

1. Διδακτική Μαθηματικών

Τυπικά προσόντα:
a. Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος και πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος.
b. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική Μαθηματικών.

2. Γλωσσολογία/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Τυπικά προσόντα:

a. Πτυχίο Παιδαγωγικού ή Φιλολογικού Τμήματος.
b. Διδακτορικό δίπλωμα σε οποιοδήποτε πεδίο της γλωσσολογίας ή της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.

3. Σχολική Πρακτική: Θεωρία και εφαρμογές του οπτικού/εικονικού και πολυτροπικού γραμματισμού

Τυπικά προσόντα:
a. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος.
b. Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής και ειδικότερα στο πεδίο του
οπτικού/εικονικού και πολυτροπικού γραμματισμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
a. Αίτηση μετάταξης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα του
εκπαιδευτικού καθώς και το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται.
b. Βιογραφικό σημείωμα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (τίτλοι σπουδών,
δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.)

best of network

σχετικά άρθρα

Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού
Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού
Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων του ΕΟΠΠΕΠ
Ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ΕΟΠΠΕΠ: Στάσεις εργασίας ενάντια στη διετή κακοδιοίκηση του Οργανισμού