15 προσλήψεις καθηγητών στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ
Εύρεση εργασίας 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας, και συγκεκριμένα: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Προπαιδεία-Προωδειακή

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρα Κλασική-Ηλεκτρική

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλαρινέτο

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρα Κλασική-Ακουστική

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ανώτερα Θεωρητικά-Αρμονία-Αντίστιξη- Φυγή

2 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Φλάουτο

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Βιολί

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Βυζαντινής Ανωτέρων Θεωρητικών

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ανωτέρα Υποχρεωτικά Θεωρητικά

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ντραμς και Ευρωπαϊκά Κρουστά

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Τραγούδι, Προπαιδεία- Προωδειακή, Αρμόνιο

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνο & Συνοδεία 

1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Σαξόφωνο & Όμποε

Προθεσμία & Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41500, Νίκαια Λάρισας, υπόψιν κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2413-507215). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλελέρ: www.kileler.gov.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση