Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Rapid test
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία του Δημοσίου από 9 Οκτωβρίου και ώρα 06:00 έως και 25 Οκτωβρίου και ώρα 06:00

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού στο Δημόσιο, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/7.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.», για την εφαρμογή της οποίας δόθηκαν οδηγίες με την 63η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι Υπηρεσίες δεν καταχωρίζουν ή δεν καταχωρίζουν με ορθό τρόπο στην μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/doP5Link) τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου υπενθυμίζεται εκ νέου ότι τα εν λόγω στοιχεία καταχωρίζονται στην μικροεφαρμογή ως εξής:

1. Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid - 19.

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων κάθε φορέα (είτε είναι αποσπασμένοι είτε ανήκουν οργανικά σε αυτόν) που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο κάθε φορέας.

2. Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19.

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το σύνολο των υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου ο αριθμός εκείνων των υπαλλήλων κάθε φορέα που δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωση.

3. Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid - 19.

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ως συνέπεια της μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκλιση των αριθμών στα πεδία 2 και 3 θα πρέπει να είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί σε περίπτωση ελέγχου.

Αποκλειστικά και μόνο τα ως άνω πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται εφεξής από τις Υπηρεσίες μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, απολογιστικά για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα λοιπά πεδία της μικροεφαρμογής εξακολουθούν να πρέπει να συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα εβδομάδα και το αργότερο έως την Τετάρτη 20/10/2021 οι Υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τα εν λόγω στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β' 4207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρμόδιος για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων κάθε φορέα με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου είναι ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε φορέα, ο δε έλεγχος δύναται πλέον να διενεργείται μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που δόθηκαν με την 62η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 της ως άνω ΚΥΑ σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωση των ως άνω σχετικών πεδίων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται από τις Υπηρεσίες διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που επικαλούνται και επιδεικνύουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, ο έλεγχος της συμμόρφωσης είτε με την υποχρέωση εμβολιασμού είτε με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου θα διενεργείται προς το παρόν αποκλειστικά μέσω επίδειξης στην οικεία Υπηρεσία του σχετικού πιστοποιητικού και όχι μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/10/2021

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 13985/14.10.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Β' 4761) στο πλαίσιο κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021, ελήφθησαν μέτρα ως εξής:

Στην Περιφέρεια Αττικής, ανεστάλη η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων: (α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, (β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, (γ) των δημόσιων δομών υγείας, (δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και (ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας.

3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.

4. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα αρμοδίως υποβαλλόμενα και υπογεγραμμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

5. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.

6. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

7. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr , καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Οδηγίες COVID 19».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση.

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Υπουργείο Παιδείας: Φυλάκιση σε γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Koronoios-ekav
Κορονοϊός: Εφιαλτικές εκτιμήσεις για 100 νεκρούς την ημέρα - Ανησυχία για τη μετάλλαξη Όμικρον
Τραγικό είναι το αποτύπωμα της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, με τους ειδικούς να ανησυχούν για την υπερμεταδοτική μετάλλαξη Όμικρον
Κορονοϊός: Εφιαλτικές εκτιμήσεις για 100 νεκρούς την ημέρα - Ανησυχία για τη μετάλλαξη Όμικρον
Και πάλι για τη χειροδικία του εκπαιδευτικού και την απόλυσή του
Το πρωτεύον είναι να αναζητηθούν τα αίτια αυτής της παθογένειας καθώς  και νοσογόνες εστίες. Οι φορείς κοινωνικοποίησης -οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε-...
Και πάλι για τη χειροδικία του εκπαιδευτικού και την απόλυσή του