Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Αθλητικές δοκιμασίες
Εκδόθηκαν οι πίνακες με τους επιτυχόντες των αθλητικών δοκιμασιών της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού εξωτερικής φρούρησης και φύλαξης

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες διοριστέων των κλάδων «ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ» και «ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ» επί τη βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των αθλητικών δοκιμασιών που διενεργήθηκαν στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021 καθώς και στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2021 και στις οποίες κλήθηκαν 459 συνολικά υποψήφιοι, αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι πινάκων :

Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Δεκατρείς (13) από τις συνολικά εξήντα οκτώ (68) κληθείσες εξ αναβολής υποψήφιες ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες, επιτυγχάνοντας επιδόσεις ίσες ή ανώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη, ήτοι άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (3 προσπάθειες), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (3 προσπάθειες), δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (1 προσπάθεια) και δρόμος χιλίων (1.000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (1 προσπάθεια).

Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται όλες οι επιδόσεις των επιτυχουσών υποψηφίων και στα τέσσερα (4) ως άνω αγωνίσματα. Επιπλέον, δύο (2) εξ αναβολής υποψήφιες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τρεις (3) αθλητικές δοκιμασίες (στη μία ήταν επιτυχούσες στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν το έτος 2020).

Β. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Πενήντα δύο (52) εξ αναβολής υποψήφιες αποκλείστηκαν κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών διότι είτε δεν προσήλθαν καθόλου να αγωνισθούν είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τα τέσσερα (4) αγωνίσματα είτε σημείωσαν επιδόσεις κατώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη είτε για λοιπούς λόγους. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού των συγκεκριμένων υποψηφίων (π.χ. επιδόσεις κατώτερες των ορίων που τίθενται από την προκήρυξη, «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ», «ΑΚΥΡΟ»).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλες οι αποκλειόμενες κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών υποψήφιες εμφανίζονται μόνο με τον μοναδικό κωδικό υποψηφίου (αριθμό Μητρώου).

Γ. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Τρείς (3) από τις συνολικά είκοσι (20) κληθείσες επιλαχούσες γυναίκες υποψήφιες ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες, επιτυγχάνοντας επιδόσεις ίσες ή ανώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται όλες οι επιδόσεις των επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων και στα τέσσερα (4) ως άνω αγωνίσματα.

Δ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Δεκαπέντε (15) επιλαχούσες γυναίκες υποψήφιες αποκλείστηκαν κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών διότι είτε δεν προσήλθαν καθόλου να αγωνισθούν είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τα τέσσερα (4) αγωνίσματα  είτε σημείωσαν επιδόσεις κατώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού των συγκεκριμένων υποψηφίων (π.χ. επιδόσεις κατώτερες των ορίων που τίθενται από την προκήρυξη, «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ», «ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ», «ΑΚΥΡΟ»).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλες οι αποκλειόμενες κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών υποψήφιες εμφανίζονται μόνο με τον μοναδικό κωδικό υποψηφίου (αριθμό Μητρώου).

Ε. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Διακόσιοι είκοσι πέντε (225) από τους συνολικά τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) κληθέντες επιλαχόντες άνδρες υποψηφίους ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες, επιτυγχάνοντας επιδόσεις ίσες ή ανώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται όλες οι επιδόσεις των επιλαχόντων ανδρών υποψηφίων και στα τέσσερα (4) ως άνω αγωνίσματα.

ΣΤ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Εκατόν τριάντα τρεις (133) επιλαχόντες άνδρες υποψήφιοι αποκλείστηκαν κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών διότι είτε δεν προσήλθαν καθόλου να αγωνισθούν είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τα τέσσερα (4) αγωνίσματα είτε σημείωσαν επιδόσεις κατώτερες των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη είτε για λοιπούς λόγους. Στον σχετικό πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι λόγοι αποκλεισμού των συγκεκριμένων υποψηφίων (π.χ. επιδόσεις κατώτερες των ορίων που τίθενται από την προκήρυξη, «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ», «ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ», «ΑΚΥΡΟ»).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όλοι οι αποκλειόμενοι κατά το στάδιο των αθλητικών δοκιμασιών υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον μοναδικό κωδικό υποψηφίου (αριθμό Μητρώου).

Αναβολή εξέτασης

Σημειώνεται ότι σε δύο (2) επιλαχούσες γυναίκες υποψήφιες, καθώς και σε δεκατρείς (13) επιλαχόντες άνδρες υποψηφίους χορηγήθηκε αναβολή εξέτασης στις αθλητικές δοκιμασίες για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (σελ. 672).

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών για τους/τις εν λόγω υποψηφίους/-ες, καθώς και για μία (1) υποψήφια εκ των εξ αναβολής κληθεισών επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων, η οποία νομίμως δεν προσήλθε στις αθλητικές δοκιμασίες, θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση της επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι/-ες που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προκειμένου να υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (σελ. 676), ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

Οι πίνακες

Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Β. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Γ. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Δ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Ε. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

ΣΤ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: "Χαμός" με την προκήρυξη διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Πάρτε εύκολα 90 μόρια σε 2 ημέρες για τους 416 διορισμούς

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί για μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER, PROFICIENCY) με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ READING- LISTENING - ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

σχετικά άρθρα

kinitpoiisi sxoleio nea filadelfeia
Συγχωνεύσεις: Αντιδράσεις για τη συγχώνευση μεγάλων σχολείων στην Πάτρα
Εκπαιδευτικοί Πάτρας: "Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων είναι ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών. Τις πολιτικές αυτές...
Συγχωνεύσεις: Αντιδράσεις για τη συγχώνευση μεγάλων σχολείων στην Πάτρα