Δικηγορικό γραφείο
Ο δικηγόροι θα απασχολούνται στην Περιφέρεια Αττικής με σχέση έμμισθης εντολής

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τρεις (3) κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη της Περιφέρειας ζητούνται τρεις δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγο για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων και το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με έδρα την Ελευσίνα.

Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στην Περιφέρεια Αττικής και ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το αντικείμενο της απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην παροχή Νομικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Αττικής σε κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και στη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεών του με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιες/οι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπως ισχύει.
 3. Να είναι Δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και να διαθέτουν πάσης φύσεως εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα ΟΤΑ.
 4. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημοσίου τομέα.
 5. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, ενώ όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 6. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
 7. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.
 8. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
 9. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος με κατεύθυνση στο δημόσιο δίκαιο.
 10. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
 11. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πώς θα λάβετε πιστοποίηση Αγγλικών και Υ/Π;

Στην προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής ζητείται τόσο η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όσο και η καλή γνώση Χειρισμού Η/Υ. Η έλλειψη δηλαδή μίας τέτοιας πιστοποίησης στερεί από τους υποψηφίους την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας στον διαγωνισμό. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 10 ημέρες!

Είναι γεγονός πως παλαιότερα η απόκτηση πιστοποίησης Αγγλικών ή Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Η πιστοποίηση Αγγλικών παρέχεται έπειτα από τηλεξέταση ΜΟΝΟ σε Reading & Listening ( Όχι προφορικά και έκθεση), με 56 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα με ηλεκτρονικό τεστ μέσω του υπολογιστή σας.

Αντίστοιχα την πιστοποίηση Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με 97% επιτυχία πανελλαδικά, μπορείτε να την λάβετε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τα μαθήματα - εξάσκηση πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Έρχονται 7.000 προσλήψεις εντός του 2024

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Άλλαξε η ύλη - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

 Εκτός Πραγματικότητας: 35.000 αιτήσεις για Proficiency χωρίς Προφορικά, έκθεση

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα