Προσλήψεις 21 ατόμων στον Δήμο Νέας Ιωνίας
Προσλήψεις 21 ατόμων στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας - Υποβολή αιτήσεων έως 7 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία συνολικά δεκαεπτά (17) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας, αναλυτικά ως εξής: 

 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ-ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ - 1 θέση
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ - 1 θέση
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ- ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ - 3 θέσεις
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ - 1 θέση
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ - 1 θέση

Η μισθοδοσία των προσληφθέντων θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 30/06/2021, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συμπληρωμένα έως 67 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο σε ενιαίο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας [email protected]

Κατ’ εξαίρεση η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Α.Ν. (www.opandni.gr) 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από 29-12-2020 έως και 07-01-2021.

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν., Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στις 14-01-2021.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας του Ωδείου λογω Covid-19, (Δ1αΓ.Π. οικ. 69863 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4829/02-11-2020 τ. Β’) όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 48/13η/17-12-2020 (9ΤΓΡΟΛ04-ΕΟ7) πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά
τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή. 

Αναλυτικά η προκήρυξη για τις 17 θέσεις


Τέσσερις (4) θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τεσσάρων (04) ατόμων με ειδικότητες ΠΕ Καθηγητών/τριων Μουσικής-Καλλιτεχνικού Διευθυντή/τριας, Διευθυντή/τριας Παραδοσιακής Χορωδίας-Παραδοσιακού τραγουδιού-Βυζαντινής Χορωδίας, Διευθυντή/τριας Πολυφωνικής Χορωδίας και Δάσκαλου/ας χορού (Μπαλέτου).

Η μισθοδοσία των προσληφθέντων θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από τη σύναψη της σύμβασης έως και 30/06/2021, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών τμημάτων του Ο.Π.Α.Ν. και του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συμπληρωμένα έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο σε
ενιαίο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας [email protected]

Κατ’ εξαίρεση η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Α.Ν. (www.opandni.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από 29-12-2020 έως και 07-01-2021.

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν., Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στις 14/01/2021.

Για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση της αναστολής της λειτουργίας των καλλιτεχνικών τμημάτων και του Ωδείου λογω Covid-19, (Δ1α Γ.Π. οικ. 69863 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4829/02-11-2020 τ. Β’) όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 48/13η/17-12-2020 (9ΤΓΡΟΛ04-ΕΟ7) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.

Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και στο Δήμο Νέας Ιωνίας συντασσόμενων σχετικών
αποδεικτικών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.opandni.gr. και στη «Διαύγεια».

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

Στελέχη εκπαίδευσης: Μύθος το «αξιοκρατικό σύστημα επιλογής»
Στελέχη εκπαίδευσης: Μύθος το «αξιοκρατικό σύστημα επιλογής»
Οι Βασικές θέσεις-προτάσεις της Ένωσης Διευθυντών για την επιλογή στελεχών. O αντίλογος στην αξιολόγηση της ποσοτικοποίησης – μέτρησης της...
Στελέχη εκπαίδευσης: Μύθος το «αξιοκρατικό σύστημα επιλογής»
Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος για εγγραφές από 4 ετών - Από 1η έως 20 Μαρτίου
Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος για εγγραφές από 4 ετών - Από 1η έως 20 Μαρτίου
Εγκύκλιος Μακρή για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία- Από το σχολικό έτος 2021-2022 η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων ετών γίνεται...
Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος για εγγραφές από 4 ετών - Από 1η έως 20 Μαρτίου