ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 54 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου
Προσλήψεις ΑΣΕΠ. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Προσλήψεις ΑΣΕΠ. Τις προσλήψεις ΑΣΕΠ δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου.

Οι 54 νέες θέσεις που προκηρύχθηκαν θα συναφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Έκτακτης Βοήθειας με αριθμό HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083 και τίτλο“Improving a fair and efficient asylum process in Greece”»

Οι 54 θέσεις εποχικού προσωπικού κατανέμονται σε Χίο, Σάμο, Λέσβο, Κω, Λέρο και Αθήνα στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
Οι ειδικότητα που απαιτείται και θα ζητηθεί είναι του ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, 11 άτομα

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, 7 άτομα

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, 12 άτομα

του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω, 10 άτομα

του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου  6 άτομα και

της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 8 άτομα,

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Πρόγραμμα Έκτακτης Βοήθειας με αριθμό HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083 και τίτλο “Improving a fair and efficient asylum process in Greece”» και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προσλήψεις στο πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας, ΑΣΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων στις θέσεις με κωδικούς 101, 102, 103, 104 και 105, εμπίπτουν στον Τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον Τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες:

α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, τον χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και

β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, την διαχείριση αυτών των πληθυσμών, την λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος την λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόμο 4375/2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] gov. gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «02.12.2019»,

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

Άνδρος: Συνεχίζουν τον αγώνα για να καλυφθεί το κενό του δασκάλου
Άνδρος: Συνεχίζουν τον αγώνα για να καλυφθεί το κενό του δασκάλου
Οι γονείς της β' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Όρμου Κορθίου Άνδρου συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι να καλυφθεί το κενό του δασκάλου
Άνδρος: Συνεχίζουν τον αγώνα για να καλυφθεί το κενό του δασκάλου
«Να μη μείνουμε σιωπηλοί»: Κείμενο-παρέμβαση δημοσιογράφων-καλλιτεχνών για τον Δ. Κουφοντίνα
«Να μη μείνουμε σιωπηλοί»: Κείμενο-παρέμβαση δημοσιογράφων-καλλιτεχνών για τον Δ. Κουφοντίνα
«Να μη μείνουμε σιωπηλοί»: Κείμενο στήριξης στο Δημήτρη Κουφοντίνα υπογράφουν πάνω από 100 διανοούμενοι, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι
«Να μη μείνουμε σιωπηλοί»: Κείμενο-παρέμβαση δημοσιογράφων-καλλιτεχνών για τον Δ. Κουφοντίνα