Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Εύρεση εργασίας

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

6 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων

3 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων – Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, υπόψη κου Κυραμάριου Νικόλαου ή κας Σπυριδούλας Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 26510 01051, 01053).

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα