Προσλήψεις στο Δήμο Πάτρας

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόµων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζηµίωση (αποκλειστικά µε αντίτιµο), για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 του ∆ήµου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριµένα του εξής ειδικότητες και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

15 ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πατρέων (Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών που αρχίζει από την Παρασκευή 11/01/2019 επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερης της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες και λήγει την ∆ευτέρα 21/01/2019.Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610-342270 και 2160-313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πατρέων(e-patras.gr).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα