Προσλήψεις πτυχιούχων πληροφορικής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Κ. "Αθηνά"
Θέσεις εργασίας στο ΕΚ Αθηνά

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LinkGeoML: Αυτοματοποιημένη και ακριβής διασύνδεση γεωχωρικών δεδομένων με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης» με κωδικό ΟΠΣ 5030745 της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τον οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα
:
- Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής.
- Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού με Java ή Python.
- Kαλή γνώση Αγγλικών.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής.
- Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Java ή Python.
- Kαλή γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Παραδείση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο: 210 6875403.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα