απθ
Κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ πάνω στις Επιστήμες της Αγωγής που αφορά εκπαιδευτικούς! Το πρόγραμμα εμπεριέχει 2 κατευθύνσεις!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής:  Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης»  πρόκειται να  δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025.

Κορυφαία Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΠΘ με πλήρη μοριοδότηση για εκπαιδευτικούς

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:

 • Για την Ειδίκευση Α, «Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης: Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης»
 • Για την Ειδίκευση Β, «Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα μάθησης: Τέχνες στην Εκπαίδευση»

Περιγραφή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Ειδίκευση Α. Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης

Αντικείμενο της ειδίκευσης Α είναι η παροχή εξειδίκευσης υψηλής ποιότητας σε ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας. Με μια μετασχηματιστική και διερευνητική προοπτική για την εκπαίδευση στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα για την έρευνα, τη μάθηση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας (σε μη-τυπικά και τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα), για τη δημιουργικότητα και το ποιοτικό παιχνίδι, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα δικαιώματα και στις ανάγκες όλων των παιδιών πρώτης και μέσης παιδικής ηλικίας.

Ειδίκευση Β. Τέχνες στην εκπαίδευση

Αντικείμενο της ειδίκευσης Β είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα στο χώρο των τεχνών στην εκπαίδευση. Τόσο οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις όσο και η πρόοδος στον ερευνητικό τομέα, επιτάσσουν την ανάγκη επικαιροποίησης των τρόπων διαμεσολάβησης και βιωματικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά με έμφαση σε μία παιδοκεντρική διάσταση. Αναπτύσσεται διάλογος σχετικά με το επιστημολογικό περιεχόμενο της έρευνας των τεχνών στην εκπαίδευση και τις διαδικασίες και μεθόδους που αξιοποιούνται με στόχο την κατανόηση και διερεύνηση πτυχών των διαφόρων τεχνών και συνδυασμών τους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Τα δυο πρώτα αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων κορμού (1ο εξάμηνο) και ειδίκευσης (2 ο εξάμηνο), ενώ στο τρίτο (3ο ) εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνουν Σάββατο και Κυριακή. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα των μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης καθώς και τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα ΠΜΣ ΤΕΠΑΕ Επιστήμες της Αγωγής (auth.gr), όπου βρίσκεται και το ΦΕΚ Β΄3789/01.07.2024 τροποποίησης της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής), Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τέλη Φοίτησης

Στο παρόν Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ανά φοιτητή/-τρια και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, εννιακοσίων (900) ευρώ καταβάλλεται κατά την αρχική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Η δεύτερη και η τρίτη δόση, οκτακοσίων (800) ευρώ εκάστη, καταβάλλονται αντίστοιχα κατά τη εγγραφή του/-ης φοιτητή/-τριας στο δεύτερο (Β’) και τρίτο (Γ’) εξάμηνο και πριν από την έναρξή τους.

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχουν οι μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 . Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψήφιων φοιτητών/-τριών. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/-τριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/-τριών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αριθμός Εισακτέων

Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: Εικοσιπέντε (25) για κάθε Ειδίκευση, σύνολο πενήντα (50). Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών σε μια ειδίκευση, σύμφωνα με τη διαδικασία μοριοδότησης (όπως περιγράφεται στη συνέχεια), είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο όριο και υπάρχουν ισοβαθμούντες/-ούσες με τον/την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, τότε διενεργείται κλήρωση για τους/τις ισοβαθμούντες/-ούσες. Σε περίπτωση που σε μια ειδίκευση ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών είναι χαμηλότερος του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων και στην άλλη ειδίκευση ο αριθμός των επιτυχόντων/- ουσών υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο τότε στην δεύτερη ειδίκευση μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι/-ες φοιτητές/-τριες και έως να καλυφθεί το ανώτατο όριο του Π.Μ.Σ [πενήντα (50) φοιτητές/-τριες].

Υποβολή αιτήσεων: Πέμπτη 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 13.00 έως και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΡΙΑ 

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου (5.00- 6.49 «καλώς»: 5 μόρια, από 6.50- 8.49 «λίαν καλώς»:12 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 20 μόρια. -20 (μέγιστο)
 2. Βαθμός σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία (5.00- 6.49 «καλώς»: 3 μόρια, από 6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 9 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 15 μόρια) -15 (μέγιστο)
 3. Συναφής ανά ειδίκευση ερευνητική δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, συνέδρια και δημοσιεύσεις) η οποία συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Βαθμολογούνται μέχρι 3 από αυτά (η μια 3 μόρια, οι δυο 6 μόρια, οι τρεις 10 μόρια- μέγιστο) -10 (μέγιστο)
 4. Συναφής ανά ειδίκευση επαγγελματική εμπειρία η οποία συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά (1-3 χρόνια 2 μόρια, 4-7 χρόνια 4 μόρια, και 7-10 χρόνια 5 μόρια) -5 (μέγιστο)
 5. Βαθμός από αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόρια, από 6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 μόρια) -5 (μέγιστο)
 6. Σημείωμα (letter of intent) 10 (μέγιστο)
 7. Συνέντευξη για την εκτίμηση του επιστημονικού προφίλ , των κινήτρων και της γενικότερης συγκρότησης του/της υποψήφιου/ας -30 (μέγιστο) 
 8. Άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, επιπλέον ξένες γλώσσες, υψηλότερα επίπεδα πιστοποίησης ξένης γλώσσας (περιλαμβάνεται: πτυχίο ωδείου, νοηματική και braille). Βαθμολογούνται μέχρι 3 από αυτά (το ένα 2 μόρια, τα δύο 4 μόρια, τα τρία 5 μόρια) -5 (μέγιστο)

Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στην φόρμα: https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/833 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά (αρχεία) επισυνάπτονται στην αίτηση σε ένα (1) αρχείο [φάκελο] σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar (μέγιστου μεγέθους 25ΜΒ) με ονομασία: το επίθετο και το όνομα του υποψήφιου/-ας με λατινικούς χαρακτήρες (μορφή EPITHETO_ONOMA.zip). Οι ονομασίες των αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο (φάκελο) πρέπει να είναι της μορφής: EPITHETO-EIDOS DIKAIOLOGITIKOU (πχ., EPITHETOPTYXIO).

Αναλυτικά, η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει απαραίτητα  να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έξι (6) δικαιολογητικά:

 1. Απλό φωτοαντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου (και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται).
 2. Απλό φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται. (ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν ο/η υποψήφιος/α έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει και ξεχωριστή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος του/της, η οποία θα υποβληθεί μαζί με την αναλυτική βαθμολογία).
 3. Βιογραφικό σημείωμα, απαραίτητα δομημένο στις εξής ενότητες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Τίτλος Πτυχιακής εργασίας εάν υπάρχει δ. Επιμόρφωση, ε. Ξένες γλώσσες, στ. Επαγγελματική Δραστηριότητα, ζ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), η. Προσωπικά ενδιαφέροντα.
 4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.(2) . Η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) θεωρείται απαραίτητη για την ένταξη του/της υποψηφίου/ας στην διαδικασία αξιολόγησης και δεν μοριοδοτείται.
 5. Σύντομο σημείωμα - letter of intent (έως 600 λέξεις), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι επιθυμίας συμμετοχής του/της υποψήφιου/-ας στο Π.Μ.Σ.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Υποβάλλονται επίσης και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, μοριοδοτούνται (πχ., αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αποδεικτικά δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε συνέδρια που αποδεικνύουν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πρόσθετα πτυχία, επιπλέον ξένες γλώσσες).

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

Γίνονται αποδεκτά μόνο:
α) τα ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες στην Ελλάδα.
β) τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.
γ) τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημαντικές ημερομηνίες και διαδικασία επιλογής και εξέτασης

 • Υποβολή αιτήσεων: από την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 13.00 έως και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 23:59.
 • Διενέργεια των συνεντεύξεων: στο διάστημα 09/9/2024 έως 13/9/2024. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα ενημερωθούν για πρόγραμμα των συνεντεύξεων από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 • Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων και αιτήσεις δικαιούχων για απαλλαγή από τα δίδακτρα (16/9/2024 έως 23/9/2024)
 • Εγγραφές & καταβολή διδάκτρων (30/9/2024 με 15/10/2024)
 • Έναρξη μαθημάτων: Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2024

Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ενδέχεται κάποιες από τις παραπάνω ημερομηνίες να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και μέσω του ιστότοπου του Π.Μ.Σ. http://msc_researchpraxis.nured.auth.gr

Επικοινωνία- πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. http://msc_researchpraxis.nured.auth.gr/, και από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στο email: [email protected].gr τηλ. 2310995081 και 2310995059. (στο χρονικό διάστημα 27-7-2024 έως και 18-8-2024 που το ΑΠΘ έχει παύση διοικητικών λειτουργειών δεν θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

viasmos.jpg
Ασέλγεια σε 12χρονη αθλήτρια: Ποινή κάθειρξης 13 ετών στον προπονητή ιστιοπλοΐας
«Στο δικό του μυαλό ίσως να πίστευε ό,τι και να γίνει θα καλυφθεί με το γάμο… Μου δίνει την εντύπωση ότι έμμεσα επιβεβαιώνεται ο βιασμός»
Ασέλγεια σε 12χρονη αθλήτρια: Ποινή κάθειρξης 13 ετών στον προπονητή ιστιοπλοΐας
ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ