φοιτήτρια, μελέτη, διάβασμα, κορίτσι, βιβλία, τετράδια, βιβλιοθήκη
Λήγουν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις για το ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" με ειδίκευση «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό». Το ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί ο υποψήφιος.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας των  ΠΜΣ προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στην ειδίκευση:

«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”).

Σκοπός της ειδίκευσης «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”) είναι να συνδυαστεί για πρώτη φορά, συστηματικά και διεπιστημονικά, η διερεύνηση της ψυχοπαιδαγωγικής διαδικασίας της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και με τον σχεδιασμό και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • συνδυάζουν με μεθοδικό τρόπο την πράξη της ανάγνωσης με την αισθητική τέρψη, ώστε να προάγουν τη φιλαναγνωσία των μαθητών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
 • μυηθούν συστηματικότερα στη λογοτεχνία (λαϊκή και επώνυμη) και να την αγαπήσουν, καθώς και να αναπτύξουν συνήθειες ανάγνωσης, που θα συνεχίσουν να έχουν ως ενήλικοι, στα πλαίσια μιας διά βίου παιδείας και εκπαίδευσης,
 • προβαίνουν στη διαπίστωση και την κατανόηση των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών ενδιαφερόντων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των αναγνωστικών συνηθειών των μαθητών/-τριών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
 • γνωρίζουν συστηματικότερα και σε βάθος την ιστορία και το παρόν της παιδικής λογοτεχνίας, τις/τους σημαντικότερες/-ους εκπροσώπους της και τα σημαντικότερα έργα τους, καθώς και τις τάσεις και τις εξελίξεις στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία,
 • διαμορφώνουν σύγχρονο κατανοητό και ελκυστικό αναγνωστικό-εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές/-τριες, σύμφωνα με παιδαγωγικές προδιαγραφές, που θα ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία,
 • γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους, εντάσσοντας την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από τους μαθητές/-τριες στο σχολείο, με εποικοδομητικό τρόπο,
 • καλλιεργούν και να προωθούν, μέσω της λογοτεχνικής ανάγνωσης, κοινωνικές στάσεις όπως η κατανόηση του διαφορετικού-άλλου, η συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ των νέων ανθρώπων, η ισότητα και η συνεργασία, η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και εμποδίων κ.λπ.,
 • γνωρίσουν και να αξιοποιούν διδακτικά τη λογοτεχνική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά, μέσω ενός μεθοδικού προγράμματος φιλαναγνωσίας,
 • ενισχύουν γενικότερα το έργο της αγωγής των μαθητών/-τριών τους με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και να γίνουν οι ίδιοι φιλαναγνώστες.

Απονεμόμενος τίτλος

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Αγωγής» με την εξής ειδίκευση:

«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί
Ο αριθμός που θα δεχτεί η ειδίκευση αυτή είναι μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους  πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:

Αγγλική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Γαλλική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE  (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996).
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE-SORBONNE B2.
 • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de Français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
 • Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

Γερμανική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.
 • Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Ιταλική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
 • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Ισπανική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
 • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.

(Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr) και:

http://www.primedu.uoa.gr

 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.).

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 •  Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

 • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
 • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.)
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Προθεσμίες υποβολής και  η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή,οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ ίδρυσης 3923/25-10-2019 τ. Β΄, και ΦΕΚ Κανονισμού 269/03-02-2020 τ.Β΄ τα οποία επισυνάπτονται), καλούνται να υποβάλουν από 05/05/2021 έως 15/09/2021, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (05 Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.

Η διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Δίδακτρα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα από 15.00-21.00 (συμπεριλαμβάνονται Σάββατο ή και Κυριακή πρωί). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του ΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 2400€ (σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ.

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Αξιολογικές μονάδες

Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. -  βαθμός συναφών  με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων - διπλωματική ή πτυχιακή εργασία

μέχρι 10 α.μ.

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

μέχρι 5 α.μ.

Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι.

μέχρι 5 α.μ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

μέχρι 5 α.μ.

Διδακτορικό Δίπλωμα

μέχρι 5 α.μ.

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά

περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

μέχρι 10 α.μ.

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας

μέχρι 5 α.μ.

Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

 5 α.μ.

2.    Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 4-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

stop-bullying.jpg
Ατελείωτο το bullying στα σχολεία: Αιμόφυρτος μαθητής Γυμνασίου στα Χανιά από ξυλοδαρμό...
Αγωνιώδης ανάρτηση του προέδρου του συλόγου γονέων του σχολείου: «Υπάρχουν περιστατικά που πλέον αδυνατεί να λύσει η εκπαιδευτική κοινότητα του...
Ατελείωτο το bullying στα σχολεία: Αιμόφυρτος μαθητής Γυμνασίου στα Χανιά από ξυλοδαρμό...
traper
Γνωστός τράπερ φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ - Ποιος είναι
Ποιος είναι ο γνωστός τράπερ που φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα
Γνωστός τράπερ φέρεται να ανήκει στη σπείρα που «χτυπούσε» τα ΑΤΜ - Ποιος είναι