pierrakakis
Έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, κατόπιν εντολής από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας δημιούργησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και υπέγραψε σήμερα τον κανονισμό λειτουργίας της.

Οπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι μία αυτοτελής υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ασκεί τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (internal audit).

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη, αντικειμενική ελεγκτική και συμβουλευτική αρχή, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην επίτευξη των στόχων του, έτσι ώστε να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων.

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ουσιαστική συνεισφορά της στην εκπλήρωση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του, καθώς και στην προσθήκη αξίας σε αυτό, μέσω του έργου της.

Έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, κατόπιν εντολής από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι 12 αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Στις αρμοδιότητες του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου υπάγονται όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς ή/και Ανεξάρτητες Αρχές που δεν δύναται να συστήσουν Μ.Ε.Ε..

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου βάσει των προτεραιοτήτων του φορέα και της αξιολόγησης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών του στόχων,

β) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί των υπηρεσιών του φορέα,

γ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα,

δ) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση, όπου αυτό είναι εφικτό, περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

ε) αξιολογεί τον φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

στ) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας γενικά του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης.

ζ) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

η) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

θ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ι) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση Ελέγχου,

ια) γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν ενδείξεις απάτης, αδιαφάνειας, έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιβ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Ανεξαρτησία της λειτουργίας της Μονάδας

  1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη και πρέπει να είναι ανεπηρέαστη από κάθε παρέμβαση στο εύρος εργασιών.

  2. Η λειτουργική ανεξαρτησία διασφαλίζεται με την οργανωτική υπαγωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

  3. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν εμπλέκονται καθ’οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση του Υπουργείου, ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή.

  4. Η ανεξαρτησία του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διευκολύνεται:

α) Με την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση, κατά την εκτέλεση του ελέγχου, στα ηλεκτρονικά και φυσικά Αρχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και των εποπτευομένων Φορέων του, σε στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, σε οικονομικά στοιχεία και στα πληροφοριακά συστήματα αυτού,

β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος πραγματοποιείται σε εποπτευόμενο φορέα, απευθύνει έγγραφο αίτημα, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πρόσβασης.

γ) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται, εποπτεύεται επιχειρησιακά και υποστηρίζεται λειτουργικά σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4795/2021 και αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ποιότητα του έργου της, από την κατά νόμο αρμόδια Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Για το λόγο αυτό, παρέχεται πλήρης ενημέρωση επί των Εκθέσεων Ελέγχου Πορισμάτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον ζητηθεί, καθώς επίσης και στην υπηρεσία του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

  1. Οι Εκθέσεις Ελέγχου μπορούν να γνωστοποιούνται, πέραν των αναφερθέντων, και σε άλλους φορείς, εκτός του Υπουργείου, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τήρηση εχεμύθειας-αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου της Μονάδας 

Στο πλαίσιο αυτό:

  1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας:

α) μεριμνά, ώστε να μην ανατίθενται στους υπηρετούντες ή να εξαιρεί αυτούς, από υπηρεσίες διαβεβαιωτικών έργων ή ελέγχων, για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την άσκηση αυτών, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων,

β) αποφαίνεται το συντομότερο δυνατόν, με αιτιολόγηση εξαίρεσης από τον ανατιθέμενο

έλεγχο που υποβάλλεται εγγράφως στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

γ) οι υπηρετούντες στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου επιδεικνύουν αντικειμενικότητα, αμεροληψία και εχεμύθεια κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και μη κοινοποίηση των πληροφοριών για τον έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

δ) δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δεν αναπτύσσουν επαγγελματικές σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν την αμεροληψία τους.

ε) ενημερώνουν εγγράφως τον Προϊστάμενο της Μονάδας εάν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, και επομένως αδυναμία αντικειμενικότητας εκ μέρους τους.

Τα στελέχη της Μονάδας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τηρούν: α) τον παρόντα Κανονισμό,

β) τον Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και γ) το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου.

Δείτε την απόφαση 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Άγριος-ξυλοδαρμός
Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες
Υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες ξυλοκοπήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες