2748 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα, ενώ 1359 εκπαιδευτικοί και 742 νέες σχολικές μονάδες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα www.etwinning.net και έγιναν μέλη της Κοινότητας eTwinning κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 το 1ο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΟΟC) με θέμα: «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» που οργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning. Το μάθημα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning http://mooc.etwinning.gr/ και αφορούσε στην αξιοποίηση του δικτύου, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα του eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος του μαθήματος ήταν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να μετατρέψουν δραστηριότητες που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου του Ι.Ε.Π. «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+» σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

Επίσης, μέσω της συμμετοχής τους στο μάθημα οι εκπαιδευόμενοι:

 Γνώρισαν το eTwinning, τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχει, καθώς και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει.

 Διερεύνησαν το ρόλο του eTwinning στο πλαίσιο της εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και τους πρόσθετους πόρους στην τάξη.

 Γνώρισαν επίσης μεθόδους υλοποίησης ενός eTwinning έργου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μέσα από συγκεκριμένα βήματα μετατροπής ενός Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων σε eTwinning έργο και μέσα από καλές πρακτικές.

 Μελέτησαν, τέλος, τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου eTwinning έργου και εξοικειώθηκαν με τη χρήση συνεργατικών Web 2.0 εργαλείων.

Το μάθημα συντόνισε η κα. Παρασκευή Μπελόγια, μέλος του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της δράσης eTwinning σε συνεργασία με τα μέλη του εθελοντικού σώματος Ελλήνων Πρεσβευτών της δράσης eTwinning, κα. Βαρβάρα Ζαντραβέλη, κα. Αγγελική Κουγιουρούκη, κα. Αργυρή Μπιλιούρη, κα. Μαρία Ρέλλια, κα. Ελένη Ρώσσιου, κα. Μαργαρίτα Σαμουτιάν, κα. Μαρία Σκορδύλη και κ. Νεκτάριο Φαρασόπουλο, οι οποίοι υποστήριξαν το μάθημα και τους συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδευτικούς με τον ρόλο του εκπαιδευτή-διευκολυντή.

Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από την ομάδα των συντονιστών/εκπαιδευτών του μαθήματος ήταν άμεση καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος και καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την ομάδα συντονισμού μέσα από τρία διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας:

(α) το «Helpdesk» του μαθήματος,

(β) τον λογαριασμό email [email protected] και

(γ) την ομάδα Facebook «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που έχει δημιουργηθεί για τους συμμετέχοντες στο μάθημα. Η συμμετοχή στην ομάδα του μαθήματος στο Facebook και η παρακολούθηση των συζητήσεων με το hashtag του μαθήματος στο Twitter #moocetwinningskillslabs συνέβαλαν στη δημιουργία μία νέας Κοινότητας Μάθησης που συνεχώς αναπτύσσεται και έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις, να δικτυωθούν, να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμετέχοντες, να ανταλλάξουν χρήσιμες πηγές και πληροφορίες, να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους αναφορικά με το μάθημα και να βρουν ακόμη και συνεργάτες για τα επόμενα eTwinning έργα τους.

Το MOOC σε αριθμούς

 5899 εκπαιδευτικοί εγγράφηκαν στην πλατφόρμα http://mooc.etwinning.gr/

 2748 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα

 1359 εκπαιδευτικοί και 742 νέες σχολικές μονάδες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα www.etwinning.net και έγιναν μέλη της Κοινότητας eTwinning κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 Περισσότεροι από 2500 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν κάθε μία από τις τρεις ζωντανές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος.

 2805 συμμετέχοντες έγιναν μέλη της Ομάδας Facebook «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση του μαθήματος (συνολικά 2900 απαντήσεις εκπαιδευτικών):

 το 92,69% των συμμετεχόντων (2688 εκπαιδευτικοί) δήλωσαν πως έμειναν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο μάθημα,

 το 93,24% των συμμετεχόντων (2704 εκπαιδευτικοί) δήλωσαν πως το περιεχόμενο του μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό ήταν ικανοποιητικό και εξαιρετικής ποιότητας,

 το 91,66% των συμμετεχόντων (2658 εκπαιδευτικοί) απάντησαν ότι οι δραστηριότητες του μαθήματος συνέβαλαν στην κατανόηση του αντικειμένου και στην αφομοίωση της νέας γνώσης,

 το 94,83% (2750 εκπαιδευτικοί) δήλωσαν ότι οι συντονιστές/εκπαιδευτές του μαθήματος ήταν αντάξιοι των προσδοκιών τους,

 το 93,07% (2699 εκπαιδευτικοί) δήλωσαν πως η συμμετοχή τους στο μάθημα θα συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής αλλά και στην επιστημονική/επαγγελματική ανάπτυξή τους,

 το 83,72% των συμμετεχόντων (2428 εκπαιδευτικοί) απάντησαν πως αισθάνονται έτοιμοι να υλοποιήσουν ένα eTwinning έργο στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και τέλος,

 το 96,62% των συμμετεχόντων (2808 εκπαιδευτικοί) θα συστήσουν στους συναδέλφους τους το μάθημα, σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί.

Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία

Επισημαίνεται ότι:

 Tο υλικό του μαθήματος θα παραμείνει διαθέσιμο για όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν και να το μελετήσουν με τον δικό τους ρυθμό στον δικό τους χρόνο.

 Η ομάδα Facebook ‘eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων’ η οποία έχει εξελιχθεί σε μία πολύ δημιουργική Κοινότητα Μάθησης, θα παραμείνει ανοιχτή, ώστε τα μέλη της να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και πρακτικές, να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται.

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning έχει προγραμματίσει να εκδώσει Οδηγό Καλών Πρακτικών με τα καλύτερα eTwinning έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μετά από επιλογή βάσει της αξιολόγησής τους για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Θα απονεμηθεί, επίσης, Ειδικό Βραβείο για έργο eTwinning που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στον 17ο Διαγωνισμό Εθνικών Βραβείων eTwinning

Σε περίπτωση υλοποίησης eTwinning έργου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, προτείνεται η προσθήκη του hashtag #SkillsLabs στον τίτλο του eTwinning έργου ή στην περιγραφή του, ώστε να μπορεί ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning να παρακολουθεί την πορεία του

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς για το κλίμα συνεργασίας που δημιούργησαν, τη θέληση για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση, για το μοίρασμα, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση, τον ενθουσιασμό, την επιμονή και την υπομονή τους. Ειδικότερα, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους νέο-εισερχόμενους στη δράση eTwinning εκπαιδευτικούς που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων σε αυτό το μάθημα (ποσοστό μεγαλύτερο του 60%) για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή τους και κυρίως για την θέλησή τους να συνεχίσουν να προσπαθούν, να επιμείνουν μπροστά σε δυσκολίες και προκλήσεις και τελικά να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. Ανήκουν πλέον και αυτοί στα ενεργά μέλη της Κοινότητας eTwinning. Οι επόμενες δράσεις του ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης eTwinning θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ιστοσελίδα www.etwinning.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΣΠΑΧΗ
Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου για το θέμα με το «κρυφό σχολειό»: Εμείς μαθητές δεν διώχνουμε από το σχολείο
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση στο Καπετανάκειο
Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου για το θέμα με το «κρυφό σχολειό»: Εμείς μαθητές δεν διώχνουμε από το σχολείο
καρκινοσ.jpg
Γιατί στη χώρα μας οι πρόωροι θάνατοι από καρκίνο αναμένεται να αυξηθούν ως το 2030; Τι συμβαίνει;
Καρκίνος: Δεν διδάσκεται ογκολογία στο 70% των ιατρικών σχολών στην Ελλάδα - Παράλληλα παίζουν ρόλο τόσο η ανυπαρξία οργανωμένων προγραμμάτων...
Γιατί στη χώρα μας οι πρόωροι θάνατοι από καρκίνο αναμένεται να αυξηθούν ως το 2030; Τι συμβαίνει;
Έλεγχοι της Τροχαίας
Τροχαία ατυχήματα στην Αττική: 22 νεκροί και 578 τραυματίες μόνο τον Ιανουάριο
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας...
Τροχαία ατυχήματα στην Αττική: 22 νεκροί και 578 τραυματίες μόνο τον Ιανουάριο