Υπ. Παιδείας: Επιτροπή για παρακολούθηση της προσβασιμότητας ΑμεΑ
Συστήθηκε επιτροπή για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του υπουργείου Παιδείας

Απόφαση για τη σύσταση και συγκρότηση συμβουλευτικής - γνωμοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του υπουργείου Παιδείας δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ

Πιο αναλυτικά προβλέπεται:

1.Η σύσταση και συγκρότηση άμισθης συμβουλευτικής - γνωμοδοτικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η επιτροπή:

α. Εισηγείται για τη συγκρότηση και εφαρμογή σχεδίου προσβασιμότητας για τις σχολικές μονάδες αλλά και τους εποπτευόμενους φορείς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β. Διενεργεί χαρτογράφηση των υπαρχουσών συνθηκών φυσικής προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων υπουργείων,

γ. Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις για σχετικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Παρέχει συστάσεις για βελτιωτικές τροποποιήσεις και προσαρμογές, όπου αυτές απαιτούνται.

2. Συγκροτούμε την παραπάνω επιτροπή για την υλοποίηση του ως άνω περιγραφόμενου έργου της, ορίζοντας τα μέλη αυτής, ως εξής:

α. Αθηνά - Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προάσπισης Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συντονίστρια.

β. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, μέλος και Αναπληρωτής Συντονιστής, με αναπληρώτρια την Ελένη Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

γ. Απόστολος Καράμπαλης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος.

δ. Αικατερίνη Ντονά, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπέλλα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ε. Ιφιγένεια Κωνσταντή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωλογικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κοτρώνη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

στ. Δημήτριος Σταματόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποσπασμένος στο Τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών (Α’ ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ. Μαρία - Μυρτώ Παπαδάτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», μέλος.

η. Μαρία Γρίβα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Σ.Ε.Δ.Π/Υ.Π.ΕΝ.), αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέλος.

θ. Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος του Τμήματος Α’ Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (Δ.Μ.Ε.Α.Α./Υ.Π.ΕΝ.), Συνεργάτης ιδιαιτέρου γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέλος.

ι. Ευγενία Γκορτσίλα, Σύμβουλος Β’ Φυσικής Αγωγής και συντονίστρια της υπο-μονάδας Αγωγής Υγείας του τμήματος Α’ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μέλος.

ια. Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφος Μηχανικός, Συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ, Εμπειρογνώμων Προσβασιμότητας.

2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Αντωνία Λούμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, από το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αναπληρώτρια γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ηλέκτρα Βογά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά μήνα από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση της Συντονίστριας ή του αναπληρωτή της ή με αίτημα των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών. Τα μέλη προσκαλούνται από τη Συντονίστρια ή τον Αναπληρωτή Συντονιστή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον: α) Παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και β) μεταξύ των παρόντων μελών περιλαμβάνεται η Συντονίστρια ή και ο Αναπληρωτής Συντονιστής.

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Συντονίστριας ή του Αναπληρωτή Συντονιστή.

6. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν το έργο της με τη διατύπωση σχετικών απόψεων.

7. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για τις συνεδριάσεις της επιτροπής συντάσσονται πρακτικά.

8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΦΕΚ εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα,» Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα, γλίτωσα τον εφιάλτη» έλεγε η δασκάλα

Ο πρώτος Έλληνας αντιεμβολιαστής εκπαιδευτικός σε αναστολή

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Κινητοποιήσεις
Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Νέα κινητοποίηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 2.30 μ.μ, οι εκπαιδευτικοί της Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, με αιτήματα την κάλυψη όλων των...
Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Νέα κινητοποίηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Τράπεζα Θεμάτων – Φυσικοί: Προβληματισμός για την αυξημένη διδακτέα ύλη
Μη ρεαλιστική αντιστοιχία μεταξύ των διδακτικών ωρών και της έκτασης και της δυσκολίας της διδακτέας ύλης «βλέπουν» οι φυσικοί
Τράπεζα Θεμάτων – Φυσικοί: Προβληματισμός για την αυξημένη διδακτέα ύλη
ΑΕΙ: Προβληματισμοί για το ασφαλές άνοιγμα και αντάρτικο από τη Νομική
Τι αποφάσισε η Σύνοδος των Πρυτάνεων - Καθυστέρηση στη λήψη μέτρων εντοπίζει η ΠΟΣΔΕΠ - Εξ αποστάσεως τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στη Νομική...
ΑΕΙ: Προβληματισμοί για το ασφαλές άνοιγμα και αντάρτικο από τη Νομική