Αναλυτικά το ΦΕΚ με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγγλικών στο νηπιαγωγείο

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η απόφαση για εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Πιο αναλυτικά:

Από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.

Η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, σε πλαίσιο συνεργασίας με τον/ την νηπιαγωγό του τμήματος. Ο/Η νηπιαγωγός κατά τις ώρες αυτές παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Πρωινή λειτουργία

agglika nipiagogeio

*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο/Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου και υλοποιούνται στην πρωινή λειτουργία και συγκεκριμένα στις διδακτικές ώρες που ορίζονται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ». Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα υλοποιούνται υποχρεωτικά σε δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του/της Νηπιαγωγού.

Σκοπός της ενσωμάτωσης της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος του Νηπιαγωγείου - μεθοδολογικά και θεματικά - σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο:

- εμπλουτίζει τα υφιστάμενα προγράμματα και εντάσσεται λειτουργικά στη φιλοσοφία τους, υποστηρίζοντας τη διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της μάθησης,
- στηρίζεται στη γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των μικρών παιδιών,
- ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου,
- εστιάζει στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και στην ανάγκη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης,
- σέβεται την ολιστική προσέγγιση της μάθησης και πραγματοποιείται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα,
- στηρίζεται στην αμοιβαία και αρμονική αλληλεπίδραση και συνεργασία των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρώτη επαφή του παιδιού με την ξένη γλώσσα αποτελούν:

- η εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) για την εισαγωγή της ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των εκπαιδευτικών ΠΕ60 για το πλαίσιο της εφαρμογής,
- η υποστήριξη της μάθησης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα,
- η συνεργασία των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας με τους/τις Νηπιαγωγούς για τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων.

Προβλέπεται, για τους παραπάνω λόγους, υποχρεωτική επιμόρφωση των αρμόδιων Σ.Ε.Ε. (ΠΕ06 και ΠΕ60) καθώς και των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας και των Νηπιαγωγών από τον Σεπτέμβριο του 2021, προκειμένου:

α. να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές παραμέτρους και τη σημασία της εισαγωγής των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο,

β. να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ως βάση για την ανάπτυξη ενός συνεργατικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά 

γ. να αναπτύξουν κατάλληλη μεθοδολογία που συνδέει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας με τις διαδικασίες μάθησης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου και τη μεθοδολογία της εκμάθησης των Αγγλικών για τα μικρά παιδιά,

δ. να καλλιεργήσουν συνεργατική κουλτούρα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων που υιοθετούν τις αρχές της διαφοροποιημένης και ενταξιακής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική προσέγγιση από όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, κ.τ.λ.) και αξιοποιώντας ψηφιακά και άλλα εργαλεία για τη μεταξύ τους συνεργασία.

Στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής φάσης και κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που τοποθετούνται στο Νηπιαγωγείο παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει, με σκοπό την απαιτούμενη σταδιακή εξοικείωση των παιδιών μαζί τους αλλά και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής με τα παιδιά, τους/τις Νηπιαγωγούς και το προσωπικό του σχολείου, καθώς και με τον χώρο και το πρόγραμμα
του Νηπιαγωγείου. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά και προετοιμάζουν τα παιδιά βάσει του πλαισίου εφαρμογής και των σχετικών οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η ανάπτυξη θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών (ΠΕ60 και ΠΕ06), η οποία υποστηρίζεται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Επαναλειτουργούν σήμερα και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ΟΑΕΔ
Ειδικό νηπιαγωγείο Κερατσινίου:  «Ψιλά γράμματα» για το ΥΠΑΙΘ το κενό νηπιαγωγού
«Κενό νηπιαγωγού στο ειδικό νηπιαγωγείο Κερατσινίου λόγω άδεια κύησης της νηπιαγωγού»
Ειδικό νηπιαγωγείο Κερατσινίου:  «Ψιλά γράμματα» για το ΥΠΑΙΘ το κενό νηπιαγωγού