Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού
Υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την απόφαση με την οποία καθορίζει τις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού οι οποίες μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό για το σχολικό έτος 2020-21

«Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021»

 Τα «αμιγή σχολεία» του εξωτερικού, περίπτωση

α) αα) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 1, λαμβάνουν το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

 Τα «δίγλωσσα σχολεία» περίπτωση α) ββ) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159) -ήτοι

α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 2 και

 τα «ενταγμένα τμήματα», περίπτωση β) αα) του άρθρου 3 του Ν. 4415/2016 (Α’ 159), -ήτοι β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών-, όπως αναγράφονται στον Πίνακα 3, μπορούν να παραγγείλουν, πρωτίστως, το διδακτικό υλικό που διανέμεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες των δίγλωσσων και ενταγμένων τάξεων, οι οποίες επιθυμούν, μπορούν να παραγγείλουν, λελογισμένως, κατά την κρίση τους, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της διδακτικής διαδικασίας, πλην των βιβλίων που χρησιμοποιούνται στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο της ημεδαπής, και αντίτυπα από τα βιβλία της υπ’ αριθ. 32121/H2/4-3-2020, 93XH46MTΛΗ-ΙΑΡ (A.Δ.Α.) Υπουργικής Απόφασης: «Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2020-2021»

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα