Ερωτήσεις στη Βουλή για διορισμούς, πολυτέκνους εκπαιδευτικούς, προσλήψεις καθηγητών μουσικής
Τρεις ερωτήσεις σχετικές με την Παιδεία κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ, Ιώαννης Καλλιάνος

 

Ακολουθούν αναλυτικά οι ερωτήσεις:

«Ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 57 & 58 του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) αναφορικά με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, με επαναφορά όσων σχετικών διατάξεων ίσχυαν πριν τη ψήφισή τους»

Με τα άρθρα 57 & 58 του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δε λήφθηκε καμιά πρόνοια για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, καταργήθηκε η εύλογη και δικαιολογημένη πρόνοια για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που είχε διαμορφωθεί από το 2004 όταν η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, νομοθέτησε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 στον Ν.3255/2004 (Α’ 138) τη σύσταση οργανικών θέσεων που καλύπτονταν από ειδικό πίνακα διορισμών όπου εγγράφονταν μόνο πολύτεκνοι γονείς.

Αποτέλεσμα της, χωρίς μελέτη των επιπτώσεων, νομοθετικής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το γεγονός ότι πλέον ανέρχονται σε εκατοντάδες οι άνεργοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που τα προηγούμενα του Ν. 4589/2019 σχολικά έτη εργάζονταν απρόσκοπτα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

Προτίθεται να επιλύσει το υπαρκτό και οξύ πρόβλημα επιβίωσης που δημιούργησε στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με τι χρονοδιάγραμμα;

***

Θέμα: «Ηθικά επιβεβλημένος ο διορισμός εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ 2008, έχουν δικαιωθεί τελεσίδικα δικαστικά και εξαιρέθηκαν αναίτια από νομοθετική ρύθμιση»

Με το άρθρο 73 του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήθηκαν τα ακόλουθα:

«1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση ββ΄ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/ 2008 (Α΄159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄71).

3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1».

Εκτός όμως από όσους εκπαιδευτικούς είχαν μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους, είναι εύλογο πως υπάρχουν και συνάδελφοί τους που η υπόθεσή τους ήταν σε εξέλιξη δικαστικά και η αμετάκλητη απόφαση εκδόθηκε ακόμα και λίγο μετά τις 29/1/2019, ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου σε ΦΕΚ.

Είναι αναιτιολόγητο το γεγονός σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος οξύτατα ζητήματα των πολιτών να επιλύονται με αυθαίρετα χρονολογικά κριτήρια και να σύρεται μία διαχωριστική γραμμή όπου σε απολύτως όμοιες κατηγορίες πληττομένων οι μεν να αισθάνονται ηθική ικανοποίηση ότι δικαιώθηκαν και οι άλλοι να βιώνουν τη ματαίωση και την απόρριψη.

Αποτελεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση μια κοινωνική ολιγωρία που έχει προκληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με προσήλωση στο κράτος δικαίου και με αποδεδειγμένη ευαισθησία και άμεση ανταπόκριση σε κοινωνικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, αφαιρώντας από την παράγραφο 1 του άρθρου 73 τη φράση «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Ενδεικτικό μόνο παράδειγμα της αδικίας που έχει συντελεστεί εις βάρος απολύτως όμοιων κατηγοριών εκπαιδευτικών που έχουν τελεσίδικα δικαιωθεί είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που η θετική γι’ αυτούς απόφαση δημοσιεύθηκε ακόμα και την επομένη μετά την 29η Ιανουαρίου 2019, και όμως παραμένουν με μεγάλη πικρία και απογοήτευση χωρίς κατάληξη των προσπαθειών τους.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

Προτίθεται να επιλύσει άμεσα το οξύ αυτό ζήτημα καταθέτοντας νομοθετική ρύθμιση με την οποία να αφαιρείται από την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) η φράση «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος» συμβάλλοντας στη δικαίωση άξιων εκπαιδευτικών που ταλαιπωρούνται άδικα περισσότερο από 12 έτη;

***

«Προσλήψεις καθηγητών μουσικών οργάνων στα Μουσικά Σχολεία»

Ο πολιτισμός είναι ενσωματωμένος στο DNA της Ελλάδας, είναι ένα από τα μακραίωνα χαρακτηριστικά της. Τα Μουσικά Σχολεία υπηρετούν ευσυνείδητα την πολιτιστική μας κληρονομιά και εμπλουτίζουν με τις δράσεις τους τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, αποτελώντας κυψέλες έμπνευσης και δημιουργίας. Είναι επομένως άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους και την άρτια διδασκαλία των παιδιών μας η έγκαιρη κάθε έτος πρόσληψη των καθηγητών μουσικών οργάνων.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

Ποιος είναι ο προγραμματισμός προσλήψεων καθηγητών μουσικών οργάνων στα Μουσικά Σχολεία μας;

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αναμετάδοση μαθημάτων από την αίθουσα διδασκαλίας για τους μαθητές που απουσιάζουν - Έγγραφο της Περιφερειακής...
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης