Ερωτήσεις- απαντήσεις για γνωριμία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων Δημοσίου
Γνωριμία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων Δημοσίου - ΠΑΣΥΔ, μέσω ερωτοαπαντήσεων

Με επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου - ΠΑΣΥΔ , ορίζει τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Σύλλογο που αποτελούν η ιδιότητα του/της «Υποψήφιου/-ας  Διδάκτορα» ή «Διδάκτορα» ή «Μεταδιδάκτορα» σε συνδυασμό με την ιδιότητα του/της υπαλλήλου µε σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στον Σύλλογο μπορεί να εγγραφεί ο/η οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ως φίλος του Συλλόγου.

Παράλληλα, για την Γνωριμία των ενδιαφερομένων υπάρχουν ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εγγραφής μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο email του Συλλόγου [email protected] ή/και στο τηλέφωνο 694.66.49.997.

Γνωριμία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων Δημοσίου - ΠΑΣΥΔ, μέσω ερωτοαπαντήσεων

α/α

Ερώτηση

Απάντηση

1

Τι είναι ο ΠΑΣΥΔ;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 2024 με σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κατόχων διδακτορικού που εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Ο Σύλλογος αποσκοπεί, επίσης, στην αναγνώριση της αξίας του ανωτάτου ακαδημαϊκού τίτλου και στην ορθή και δίκαιη αξιοποίησή του.

2

Πότε δημιουργήθηκε;

Ξεκίνησε τις εργασίες στις 11.03.2024 και εγκρίθηκε η σύστασή του με το υπ’ αρ. 10/2024 - 01.05.2024 Καταστατικό.

3

Γιατί δημιουργήθηκε;

Ο αρχικός στόχος είναι η διεκδίκηση της κατάργησης της διάταξης της περ. ε΄ της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022: […] Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων [σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα] φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

[...]

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα [...].

4

Ο στόχος του ΠΑΣΥΔ είναι μόνο ένας;

Όχι, ο αρχικός στόχος ήταν η αφορμή προκειμένου συλλογικά να διεκδικήσουμε όλοι οι Διδάκτορες Δημόσιοι Υπάλληλοι ό,τι απορρέει από τον Ανώτατο Ακαδημαϊκό Τίτλο και δεν αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Κράτος. Στο Καταστατικό, οι στόχοι του Συλλόγου απαριθμούν τους 14.

5

Μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά κάποιοι άλλοι στόχοι;

Ενδεικτικά αναφέρεται η επιδίωξη ισότιμων δικαιωμάτων με όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός του Δημόσιου Τομέα.

Η διεκδίκηση και αποκατάσταση κάθε ζητήματος που αφορά στον τρόπο λειτουργίας και αναγνώρισης των διδακτορικών τίτλων και της μεταδιδακτορικής έρευνας και οι πάσης φύσεως διεκδικήσεις, οι οποίες απορρέουν από τον τίτλο του διδάκτορα.

6

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στον ΠΑΣΥΔ;

Όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), οι οποίοι κατέχουν την ιδιότητα του Μεταδιδάκτορα, του Διδάκτορα ή του Υποψήφιου Διδάκτορα. Περιλαμβάνονται μεταδιδάκτορες / διδάκτορες / υποψήφιοι διδάκτορες από διάφορους επιστημονικούς τομείς και ειδικότητες.

7

Θα μπορούσε κάποιος να συμμετέχει στις δράσεις του ΠΑΣΥΔ χωρίς να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις;

Οποιοσδήποτε/Οποιαδήποτε ενδιαφέρεται να συνεισφέρει στο έργο του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί ως «Φίλος/Φίλη του Συλλόγου».

8

Από πόσα μέλη αποτελείται ο ΠΑΣΥΔ;

Ο ΠΑΣΥΔ από την 1η ημέρα της απόφασης για την Ίδρυσή του στις 11.03.2024, σήμερα 18.05.2024 απαριθμεί 87 ενεργά μέλη και ένα/μια φίλο/-η του Συλλόγου.

9

Γιατί ένας Δημόσιος Υπάλληλος να θέλει παράλληλα να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο;

Οι λόγοι είναι πολλοί.
Μερικοί από αυτούς είναι:

α) Μεταφορά γνώσης και εμπειρίας,

β) Ακαδημαϊκή Συμβολή,

γ) Διεπιστημονική Συνεργασία,

δ) Προώθηση της Δημόσιας Υπηρεσίας,
ε) Προσωπική Ανάγκη για Προσφορά,

στ) Επαφή με τις Νέες Γενιές κ.ο.κ.

10

Επιτρέπεται ένας Δημόσιος Υπάλληλος να εργάζεται εκτός της υπηρεσίας του;

Εδώ και πολλά χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται εκτός της υπηρεσίας τους (άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή), υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, μετά από σχετική άδεια που θα λάβουν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. [Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007 (Α΄ 26), άρθρο 31].

Επιπλέον, το άρθρο 377 του ν. 4957/2022 επιτρέπει τη συμμετοχή Δημοσίου Υπαλλήλου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ, μετά από σχετική άδεια που θα λάβει από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, παρόμοια με την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή: «9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α´ 26), ως ιδιωτικό έργο […]».

11

Συνεπώς, ένας Δημόσιος Υπάλληλος μπορεί να διδάξει στο Πανεπιστήμιο αν λάβει τη σχετική άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο;

Στην περίπτωση παροχής διδακτικού ή ερευνητικού έργου, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, αρκεί ο Δημόσιος Υπάλληλος να εκτελεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο εκτός του ωραρίου εργασίας του. Ακόμα και στην περίπτωση που προκύψει ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο θα εκτελείται εντός του ωραρίου εργασίας, τότε δύναται να παρασχεθεί μετά από άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

[άρθρο 127 του ν.4957/2022 «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους»]

12

Η παράλληλη απασχόληση του Δημόσιου Υπαλλήλου δεν απαγορεύεται λόγω πολυθεσίας;

Η Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 109/2019 του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2019) διευκρινίζει ότι στην περίπτωση παροχής διδακτικού έργου από λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζεται ο απαγορευτικός κανόνας του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1256/1982, περί πολυθεσίας, και συνεπώς η πρόσληψη στα Α.Ε.Ι. όσων υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα αποτελεί μια ειδικότερη κατηγορία επιτρεπτής κατοχής δεύτερης θέσης.

13

Εφόσον μπορεί ο Δημόσιος υπάλληλος να παρέχει διδακτικό ή ερευνητικό έργο, γιατί αποκλείεται από τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Είναι πράγματι οξύμωρο το γεγονός ότι στον ίδιο νόμο το διδακτικό έργο αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη ως μια ανώτερη προσφορά του Δημόσιου Υπαλλήλου, για την οποία δεν απαιτείται άδεια για την παροχή της από την υπηρεσία του (υπό προϋποθέσεις), και λίγα άρθρα πιο κάτω διαπιστώνει κανείς ότι η παροχή του διδακτικού έργου έχει αναχθεί σε μια ασυμβίβαστη εργασία με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
Σύμφωνα με τον ν. 4957/2022, οι «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες», επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, δύνανται να καλύπτουν διδακτικές ανάγκες υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δυνάμει σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 173, «δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: [...] ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014».

[άρθρο 127 «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους» και άρθρο 173 «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες» του ν.4957/2022]

14

Ένας δημόσιος υπάλληλος γιατί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή;

Ένας δημόσιος υπάλληλος εκπονεί διδακτορική διατριβή προκειμένου να συνεισφέρει στην έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα στη διδασκαλία και την έρευνα.

15

Τι είδους δραστηριότητες μπορεί να διοργανώνει ο ΠΑΣΥΔ;

Ο ΠΑΣΥΔ μπορεί να διοργανώνει μεταξύ άλλων και διάφορες δραστηριότητες, όπως:

  • Επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
  • Σεμινάρια και εργαστήρια για την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών.
  • Δίκτυα συνεργασίας μεταξύ διδακτόρων κι άλλων επιστημόνων.

16

Πώς μπορεί να συμβάλει ο ΠΑΣΥΔ στην επαγγελματική εξέλιξη των μελών του;

Ο ΠΑΣΥΔ μπορεί να παρέχει στα μέλη του ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη μέσω:

  • Της διεκδίκησης απαλοιφής του αποκλεισμού τους από τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 173 του ν. 4957/2022).
  • Της διεκδίκησης για μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης.
  • Της διεκδίκησης για περαιτέρω κατοχύρωση της αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου.
  • Της δυνατότητας συμμετοχής των μελών του σε ακαδημαϊκές συνεργασίες.
  • Της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια.
  • Της δικτύωσης με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες.
  • Της δημοσίευσης και προβολής του ερευνητικού τους έργου μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

17

Ποιες είναι οι προοπτικές για την εξέλιξη του ΠΑΣΥΔ στο μέλλον;

Ο ΠΑΣΥΔ στοχεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και να γίνει ένας δυναμικός φορέας υποστήριξης των διδακτόρων στον δημόσιο τομέα.

18

Υπάρχει μια γενική προκατάληψη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να εργάζονται σε δεύτερη εργασία. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΥΔ;

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η δυνατότητα των δημοσίων υπαλλήλων να εργάζονται ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο, μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Ο ΠΑΣΥΔ προβάλλει τα εξής επιχειρήματα για την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων στην ανώτατη εκπαίδευση:

α) Βελτίωση της Ποιότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας: Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες συχνά αναπτύσσουν νέες ιδέες και προσεγγίσεις που μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες.

β) Συμβολή στην Κοινωνία: Η διδακτική εμπειρία τους επιτρέπει να συμβάλουν στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών, κάτι που είναι κρίσιμο για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην κοινωνία μας.

γ) Ηθική και Επαγγελματική Ανάπτυξη: Η απασχόλησή τους στον ακαδημαϊκό χώρο δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις τους στον δημόσιο τομέα, αλλά αντιθέτως, ενισχύει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και δέσμευση.

δ) Διαφάνεια και Νομιμότητα: Οι δραστηριότητες των δημοσίων υπαλλήλων σε δεύτερες εργασίες, όπως η διδασκαλία, υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κύριες υποχρεώσεις τους εκτελούνται με ακεραιότητα.

19

Γιατί οι Διδάκτορες Δημόσιοι Υπάλληλοι να κατέχουν και θέσεις διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο έναντι των Ανέργων ή των Ιδιωτικών Υπαλλήλων;

Η επιλογή των Διδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων για θέσεις διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια δεν υποβαθμίζει τη σημασία των Ανέργων ή των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας για το ευρύτερο καλό. Κάποιοι από τους βασικούς λόγους είναι:

α) Οι Διδάκτορες Δημόσιοι Υπάλληλοι συνήθως διαθέτουν εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στον τομέα τους και αυτή η εμπειρία μπορεί να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Θα υπάρξει σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέροντας ολοκληρωμένη κατανόηση της εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη.

γ) Οι Διδάκτορες Δημόσιοι Υπάλληλοι μπορούν να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών, προωθώντας συνεργασίες και ενισχύοντας τη διεπιστημονικότητα.

δ) Η σταθερότητα και η αξιοπιστία που διαθέτουν μπορεί να εξασφαλίσει συνέπεια και αφοσίωση στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

 

Επομένως, η συμμετοχή των Διδακτόρων Δημοσίων Υπαλλήλων στην Πανεπιστημιακή διδασκαλία δεν γίνεται εις βάρος άλλων ομάδων, αλλά ως μέρος της συνολικής προσέγγισης που αξιοποιεί την εξειδίκευση όλων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της έρευνας, μέσα στα πλαίσια της ισότητας και της διαφάνειας.

20

Πώς πραγματοποιούνται οι συναντήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και εν γένει οι συναντήσεις του ΠΑΣΥΔ;

Όλες οι συναντήσεις, όπως και η Γενική Συνέλευση, πραγματοποιούνται διαδικτυακά χωρίς την υποχρέωση δια ζώσης συμμετοχής.

21

Ο ΠΑΣΥΔ έχει κάποια σελίδα;

Ως νεοσύστατος Σύλλογος έχει δημιουργήσει ένα blog από το οποίο μπορούν να ενημερώνονται τα μέλη και οι φίλοι/-ες του Συλλόγου.

Ο Σύνδεσμος για το Blog είναι: https://pasyd.blogspot.com/

22

Ο ΠΑΣΥΔ έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Ναι, ο ΠΑΣΥΔ έχει τα παρακάτω μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Προφίλ στο Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/panhellenic-union-of-phd-holders-of-public-sector-37442b300/

Σελίδα στο Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557366282881

23

Πώς μπορεί να ζητήσει κάποιος περισσότερες πληροφορίες για τον ΠΑΣΥΔ;

Πληροφορίες για τον ΠΑΣΥΔ προσφέρονται μέσω email στο [email protected]

Επίσης, κάποιος/-α μπορεί να απευθυνθεί και στο τηλέφωνο 694.6649997.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα