Μακρή
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME NEWS
Μακρή: Εκπαιδευτικοί που συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες και απέκτησαν νέα προσόντα ή προϋπηρεσία ή μόρια από κοινωνικά κριτήρια μετά τη δημοσίευση αυτών δεν δύνανται να τα αξιοποιήσουν παρά μόνο σε επόμενη διαδικασία κατάταξης

«Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Β΄ και οι τελικοί επικουρικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2023 και επομένως θα ισχύουν έως τη λήξη του έτους 2024- 2025, ενώ αναμένεται από την Αρχή του Α.Σ.Ε.Π η έκδοση και δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων των προκηρύξεων της Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.»

Αυτή την απάντηση έδωσε προ ημερών στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού της Ελ.Λύσης Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου.

Στην ερώτηση, η βουλευτής ζητούσε από την κ.Μακρή να απαντήσει σε επιστολή εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, ο οποίος, αφού αναφέρεται στην υπέρμετρη καθυστέρηση του ανοίγματος των πινάκων Ειδικής & Γενικής Αγωγής για το προβλεπόμενο προσεχές χρονικό διάστημα, αιτείται την επίσπευση του σχετικού ανοίγματος, προς διευκόλυνση της έγκαιρης πληροφόρησης του ίδιου και των συναδέλφων του, ενώ, χαρακτηρίζει προβληματική την ετήσια παράταση που διαπιστώνει να παραχωρείται στους ισχύοντες ως άνω πίνακες.

Όλη η απάντηση της Ζ.Μακρή

Το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις του Κεφ. Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και έχει τεθεί υπό την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π.

Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (άρθρο 54). Η κατάταξη διενεργείται βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, κοινωνικών και προϋπηρεσίας), όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 57-58, αρχικά σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες και, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, σε τελικούς αξιολογικούς πίνακες που καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 61).

Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τη διάρκεια ισχύος τους, δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία (άρθρο 56).

Οι ενταγμένοι στους εν λόγω πίνακες εκπαιδευτικοί μπορεί να διορίζονται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σε θέσεις μονίμων ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση (άρθρα 62-63). Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ Β΄ 864) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , ρυθμίστηκε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψήφιων για κατάταξη εκπαιδευτικών, η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και καταχώρισης των προσόντων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Περαιτέρω, οι διατάξεις  επιβάλλουν τη διασταύρωση των προσόντων που τηρούνται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με αυτά που επικαλούνται οι υποψήφιοι ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη συμμετοχή τους στις οικείες προκηρύξεις της Αρχής.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι η έκδοση των αξιολογικών πινάκων του ν. 4589/2019 συνιστά μια σύνθετη διαδικασία, αποτελούμενη από επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, τόσο εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π. όσο και εκ μέρους των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, για την έναρξη, δε, καθεμιάς από αυτές απαιτείται η ολοκλήρωση της προηγούμενης.

Συνεπώς, υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν εξαρχής στη διαδικασία κατάταξης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της οικείας προκήρυξης και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και, ακολούθως, δεν κατετάγησαν στους πίνακες που καταρτίστηκαν από το Α.Σ.Ε.Π., οφείλουν να αναμένουν να συμμετάσχουν σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.

Ομοίως, εκπαιδευτικοί που συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες και απέκτησαν νέα προσόντα ή προϋπηρεσία ή μόρια από κοινωνικά κριτήρια μετά τη δημοσίευση αυτών δεν δύνανται να τα αξιοποιήσουν παρά μόνο σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.

Η εκάστοτε διαδικασία κατάταξης εκκινεί σε εύλογο χρόνο με σκοπό την έγκαιρη κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η διατήρηση των αξιολογικών πινάκων ως ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προφανώς, προβλέφθηκε από τον νομοθέτη προκειμένου να διασφαλίζονται, αφενός, η ακεραιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, αφετέρου, η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έγκαιρη στελέχωσή τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Β΄ και οι τελικοί επικουρικοί αξιολογικοί πίνακες (της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019) υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2023 (στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/26.6.2023, Γ΄ 1845/18.7.2023 και Γ΄ 1680/29.6.2023, αντιστοίχως) και επομένως θα ισχύουν έως τη λήξη του έτους 2024- 2025, ενώ αναμένεται από την Αρχή του Α.Σ.Ε.Π η έκδοση και δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων των προκηρύξεων της Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.

Επίσης, στο χρονικό αυτό σημείο, αναμένεται από το Α.Σ.Ε.Π. η εκκίνηση της διαδικασίας για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Φρούτα
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους
Το Νο1 φρούτο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης που μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με μελέτη
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους