KATHIGITES
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26/4/2024

Σύμφωνα με ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου ( εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις):

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Απριλίου με ευρεία θεματολογία. Παρακάτω  παραθέτω τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τις σχετικές αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου και τις δικές μου τοποθετήσεις.

 • Αποδέσμευση τριών (3) εκπαιδευτικών για απόσπαση (1)/μετάταξη (2) για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Θετικό ήταν το Συμβούλιο για την αποδέσμευση εκπαιδευτικού για απόσπαση σε ΣΑΕΚ. Ομοίως θετική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την αποδέσμευση δύο εκπαιδευτικών για μετάταξη στους φορείς που αιτήθηκαν.

Οι σχετικές αποφάσεις, αφού υπογραφούν από τον Υπουργό, θα σταλούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και στους φορείς υποδοχής.   

 • Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα συζύγων ένστολων

Εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ως σύζυγοι ένστολων. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά.

 • Ανάκληση απόσπασης ΕΑΕ

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση με θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.   

 • Ενστάσεις επί των μεταθέσεων ΕΑΕ

Εξετάστηκαν δεκαεφτά (17) ενστάσεις και από αυτές ικανοποιήθηκαν μόνο οι δύο (2). Διαφοροποιήθηκα για τις δεκαπέντε (15) απορριφθείσες με βάση τόσο τις θέσεις της Ομοσπονδίας, όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, όσο και την τήρηση του πνεύματος του νόμου και την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών. 

 • Ανακλήσεις μεταθέσεων ΕΑΕ

Παρότι δεν προβλέπεται ανάκληση μετάθεσης, από τις δύο (2) υποβληθείσες αιτήσεις ικανοποιήθηκε η μία (1), καθώς η εκπαιδευτικός είχε κάνει ανάκληση της αίτησης της εμπρόθεσμα και εκ παραδρομής δεν απενεργοποιήθηκε.  

 • Ενστάσεις αναφορικά με τα οργανικά κενά για τις μεταθέσεις έτους 2024 σε περιοχές μετάθεσης. Ενστάσεις και ανακλήσεις γενικών μεταθέσεων

Καμία από τις πέντε (5) ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των γενικών μεταθέσεων δεν ικανοποιήθηκε.

Από τις τέσσερις (4) αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης, ικανοποιήθηκε η μία (1), καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.  

Καμία από τις έξι (6) ενστάσεις επί των μεταθέσεων αναφορικά με τα οργανικά κενά στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις δεν ικανοποιήθηκε.

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται κατά κλάδο και ειδικότητα και επομένως οι αιτήσεις μετάθεσης των ενιστάμενων εκπαιδευτικών δεν ικανοποιήθηκαν, διότι κυρίως δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο/ειδικότητά τους. Προσωπικά στήριξα τις αιτήσεις των ενιστάμενων εκπαιδευτικών, στη λογική της δήλωσης μεγαλύτερου αριθμού κενών. Υπενθυμίζω ότι είχα καταψηφίσει τον πίνακα κενών – πλεονασμάτων για τις φετινές μεταθέσεις.  

Σε ότι αφορά τις απορριφθείσες αιτήσεις, τοποθετήθηκα κατά περίπτωση και υποστήριξα το ορθό και δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς.

 • Αιτήσεις – Ενστάσεις εκπαιδευτικών για μη ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Υποβλήθηκαν δέκα (10) αιτήσεις εκπαιδευτικών και δεν ικανοποιήθηκε καμία με βάση τη κείμενη νομοθεσία. Για τις εννιά (9) περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε σοβαρά προβλήματα υγείας των ιδίων ή των συζύγων, ψήφισα θετικά. Αποτελεί αναγκαιότητα, όπως αποτυπώνεται και στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, η άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία.

 • Επανεξέταση ένταξης εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Μετά από έλεγχο των υπηρεσιών, αποφασίστηκε ο αποχαρακτηρισμός εκπαιδευτικού ως ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας. Η μετάθεση του εκπαιδευτικού δεν ανακλήθηκε (μετατέθηκε με μόρια).   

 • Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Εξετάστηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τις έξι (6) βάσει του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 100/1997 (94Α΄), όπου ορίζεται ότι «Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και γ) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση. (…) 4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.».

Πιο συγκεκριμένα ικανοποιήθηκαν οι εξής αμοιβαίες μεταθέσεις:

 1. ΠΕ04.04 (Άρτα-Πρέβεζα), 2. ΠΕ04.04 (Α΄Εύβοιας-Β΄Ανατ. Αττικής, 3. ΠΕ03 (Β΄Θεσσαλονίκη-Κιλκίς), 4. ΠΕ87.03 (Φθιώτιδα-Ξάνθη), 5. ΠΕ86 (Χαλκιδική-Πέλλα), 6. ΠΕ83 (Δ΄Αθήνας-Αχαΐα).

Δύο (2) δεν ικανοποιήθηκαν λόγω χαρακτηρισμού τους ως υπεράριθμοι από τα ΠΥΣΔΕ, αλλά και τέσσερις (4) που αφορούσαν αμοιβαία μετάθεση είτε από Μουσικό Σχολείο σε Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης, είτε από Μουσικό Σχολείο σε Μουσικό Σχολείο. Ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται αμοιβαία μετάθεση από Μουσικό σε Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης ή από Μουσικό σε Μουσικό, καθώς οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει αυξημένων τυπικών προσόντων και δεν εφαρμόζονται τα κριτήρια των γενικών μεταθέσεων.

Όμως, ακόμα και με το ισχύον απαρχαιωμένο πλαίσιο, θεώρησα ότι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι αμοιβαίες μεταθέσεις, πολύ περισσότερο στα Μουσικά. Εξέφρασα τις διαφωνίες μου τεκμηριωμένα και διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου. Επιτέλους, το πλαίσιο με βάση το οποίο γίνονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις πρέπει να αλλάξει άμεσα.  

 • Ενστάσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών γενικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024

Από τις έξι (6) υποβληθείσες ενστάσεις ικανοποιήθηκε η μία (1). Προσωπικά έθεσα για μια ακόμα φορά το πρόβλημα που υπάρχει σε ότι αφορά τις μεταθέσεις (και αποσπάσεις) σε Μουσικά, αλλά και Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία και επισήμανα τη θέση της Ομοσπονδίας που είναι: «Ειδικά όσον αφορά στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία, συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  σε αυτά».

Επισημάνσεις

1. Οι μεταθέσεις (και αποσπάσεις) εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν. 1824/88 (Α΄296), όπως τροποποιήθηκε από

την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α΄240) και το άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄12), το π.δ. 50/96 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε από την περ. Β ΄του άρθρου 8 του π.δ. 100/97 (Α΄94), την περ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/97 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), το άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄12) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (A΄177).

2. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η αποδεδειγμένη σχέση με τη μουσική και τις τέχνες για τους εκπ/κούς γενικών ειδικοτήτων έχει απαλειφθεί και δε λαμβάνεται επομένως υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση αλλά ως συνεκτιμώμενο προσόν (άρθρο 9, παρ. 9 του ν. 3391/2005 (Α΄240) & άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄12), ενώ η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής παιδείας εισηγείται μόνο για τους εκπ/κούς μουσικής παιδείας. Επίσης στα Μουσικά σχολεία δεν προβλέπεται μοριοδότηση και οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήρια μετάθεσης (και απόσπασης) σε αυτά.

 • Διαβίβαση από την Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας (ΕΕΜΠ) ενστάσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας για το διδακτικό έτος 2023-2024 - Εξέταση διορθωτικής εισήγησης ΕΕΜΠ επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας έτους 2024 (από αναβολή)

Υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο πλειοψηφικά οι προτάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων του διδακτικού έτους 2023-2024!!! (11 ενστάσεις και 9 αιτήσεις επανεξέτασης) επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία έτους 2023-24, αλλά και σε ότι αφορά την επανεξέταση τεσσάρων (4) αιτήσεων μετάθεσης έτους 2024. Πιο συγκεκριμένα έγινε ανάκληση μετάθεσης δύο (2) εκπαιδευτικών, διότι είχαν μετατεθεί σε διαφορετική μουσική ειδίκευση απ’ αυτή με την οποία διορίστηκαν σε μουσικό σχολείο. Οι θέσεις παρέμειναν κενές λόγω έλλειψης άλλων αιτήσεων. Επίσης, αποφασίστηκαν η τροποποίηση μετάθεσης εκπαιδευτικού, αλλά και μια νέα μετάθεση σε μουσικό σχολείο.     

Προσωπικά ζήτησα χρόνο να μελετήσω τα πολυσέλιδα εισηγητικά, καθώς μέσα σε λίγες ώρες είναι αδύνατον να σχηματίσω άποψη και να τοποθετηθώ με υπευθυνότητα.

Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις θα είχε ενδιαφέρον να δικαιωθεί συνάδελφος/ισσα για το διδ. έτος 2023-2024, καθώς θα έπρεπε να εφευρεθεί και ένας τρόπος να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Έχω αναφερθεί πολλάκις στις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για το εν λόγω θέμα.

 • Ένσταση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ08 επί των μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2023

Για το εν λόγω θέμα, αποφασίστηκε να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις και να επανεξεταστεί σε νέο Συμβούλιο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

 • Ενστάσεις επί των μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2024

Εξετάστηκαν δύο (2) ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν με βάση το ισχύον πλαίσιο. Ότι ισχύει για τα Μουσικά, ισχύει και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Επίσης, έχουν υποβληθεί και τρεις (3) ενστάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 επί των

μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2024, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως, και μετά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής θα διαβιβαστούν στο ΚΥΣΔΕ για να τις εξετάσει και να αποφασίσει.

  Επανεξέταση αίτησης μετάθεσης σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2024

Δεν έγινε δεκτή.

 • Ανάκληση μετάθεσης σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Δεν έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ερευνητικά κέντρα έτους 2024-2025

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε την αποδέσμευση των δύο (2) αιτούντων εκπαιδευτικών για απόσπασή τους σε ερευνητικό κέντρο.

 • Εξέταση αιτήσεων για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε στελέχη εκπαίδευσης

Δύο (2) αιτήσεις υποβλήθηκαν και το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά.

 • Εξέταση μίας (1) αίτησης εκπαιδευτικού ΔΕ για παραίτηση από την υπηρεσία

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.

 • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμου εκπαιδευτικού των ΣΑΕΚ

Το Συμβούλιο ήταν αρνητικό κατά πλειοψηφία.

 • Εξέταση αίτησης διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Το Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, ήταν αρνητικό στην απόφασή του. 

 • Εξέταση αίτησης για παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου                                                                           

Το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά.

Επίσης, για το μείζον θέμα που έχει προκύψει με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Φυσικών ΠΕ04.01 στην Α΄ Μαγνησίας, τα οποία δεν αποτυπώνονται στην εγκύκλιο των μετατάξεων, θέμα μάλιστα που έχουν αναδείξει με ανακοινώσεις και υπομνήματά τους, τόσο η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, όσο και οι Αναπληρωτές Φυσικοί ΠΕ04.01, παρότι δεν αφορούσε τη θεματολογία του ΚΥΣΔΕ, πήρα θέση αναφέροντας ότι με βάση τα δεδομένα, τα οργανικά κενά έπρεπε να είναι 8 και όχι 0. Η δικαιολογημένη διαμαρτυρία και αγωνία των συναδέλφων/ισσών αναπληρωτών/τριών αφορά τους επικείμενους διορισμούς. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχω ζητήσει εξηγήσεις και αναμένω αρμοδίως τις απαντήσεις τις οποίες και θα δημοσιοποιήσω.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 13/05 όπου θα εξεταστούν οι 310 αιτήσεις απόσπασης/μετάταξης μέσω ΕΣΚ.

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η εξέταση των αιτήσεων μετάταξης από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Για τις αποσπάσεις, πρώτα θα ζητηθούν τα λειτουργικά κενά από τις Διευθύνσεις (πιθανά μέσα Ιουνίου) και εν συνεχεία θα εξεταστούν από το ΚΥΣΔΕ. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει για τις αποσπάσεις σε φορείς.

Η θέση της Ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζω, όπως αποτυπώνεται στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ είναι «οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές να γίνονται για μια 3ετία. Έγκαιρη πραγματοποίηση όλων των αποσπάσεων μέχρι τις 30 Ιούνη».

 

                  

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς λέγεται ο κουλ στα ελληνικά;

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

kyriakos-pierrakakis
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το μήνυμα για την ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας
Το μήνυμα του υπουργού Παιδείας για την ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας: «Ανεξαρτήτως κομματικής οπτικής, αν δει κανείς τα γεγονότα καθαυτά, ο...
Κυριάκος Πιερρακάκης: Το μήνυμα για την ημέρα Αποκατάστασης της Δημοκρατίας
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ) : Κατανομή 1.723 οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τον διορισμό εκπαιδευτικών
Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79-ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91- ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 ανά περιοχή μετάθεσης και σε...
Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ) : Κατανομή 1.723 οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τον διορισμό εκπαιδευτικών
nosokomeio-meth
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Ηθοποιός θετική στον κορονοϊό έκανε βόλτες με διοικητή σε νοσοκομείο και διέσπειρε τον ιό
«Διαφήμιζε την επιπολαιότητα ως πρόληψη» είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Ηθοποιός θετική στον κορονοϊό έκανε βόλτες με διοικητή σε νοσοκομείο και διέσπειρε τον ιό