ΑΕΙ: Πρόσκληση της ΕΘΑAΕ για επαναπιστοποίηση των προπτυχιακών τους προγραμμάτων
Το κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλλει την Πρόταση εγκαίρως, το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του ΠΠΣ του

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑAΕ) απέστειλε στα Πανεπιστήμια της χώρας έγγραφο με το οποίο τους ζητά να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) (σε λειτουργία) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ).

Πρόκειται για τον 2 ο κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση). Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι: από 15/03/2024 έως 31/12/2026

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα πραγματοποιείται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλλει την Πρόταση εγκαίρως, το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του ΠΠΣ του.

Τι είναι Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Η περιοδική πιστοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ αποτελεί βασική αποστολή της ΕΘΑΑΕ και αφορά στην πιστοποίηση τόσο του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που έχει αναπτύξει το κάθε Ίδρυμα, όσο και των προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ.

Σε πιστοποίηση υποβάλλονται και τα προγράμματα δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τα προγράμματα συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

Πιστοποιούνται επιπλέον τα νέα προγράμματα σπουδών, πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος της Πρότασης

 Π0 Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου Π1 Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών ΣπουδώνΦεβ. 2024»

Π1.1 Επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος στο οποίο να περιλαμβάνεται η στρατηγική για την ποιότητα

Π1.2 Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας του ΠΠΣ

Π1.3 Επικαιροποιημένη Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ

Π1.4 Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΠΣ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

Π1.5 Κώδικας Δεοντολογίας και καλής πρακτικής (Ν. 4957/2022, άρθρο 217)

Π2.1 Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΠΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ)

Π2.2 Περιγράμματα μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων. Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει Πίνακα Περιεχομένων των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, με αριθμό σελίδας κάθε περιγράμματος

Π2.3 Στοιχεία αλληλογραφίας με εξωτερικούς φορείς για την παροχή γνώμης για το σχεδιασμό και τη δομή του ΠΠΣ

Π3.1 Αξιολόγηση από τους φοιτητές: Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος /διδάσκοντα από τους φοιτητές. Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών

Π3.2 Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Π3.3 Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου Π4.1 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΠΣ

Π4.2 Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών

Π4.3 Συμφωνητικά ή πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα στις περιπτώσεις που το ΠΠΣ παρέχεται με τη συμμετοχή άλλων Ιδρυμάτων, ή παρέχεται ως κοινό πρόγραμμα συνεργασίας

Π4.4 Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

Π4.5 Πίνακας με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μέσω εισαγωγικών εξετάσεων, για την τελευταία 6ετία

Π5.1 Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό - ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.)

Π5.2 Διδακτικό προσωπικό: ονομαστικός κατάλογος με γνωστικό αντικείμενο και διδασκόμενα μαθήματα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδασκαλίας καθώς και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες

Π5.3 Πολιτική υποστήριξης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού του ΠΠΣ

Π6.1 Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΠΣ σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) και ενημέρωση των φοιτητών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Π6.2 Στελέχωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές (διοικητικό προσωπικό και τρόποι ανάπτυξης των ικανοτήτων τους)

Π6.3 Έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας των ανθρώπινων και υλικών πόρων του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ

Π7.1 Αναφορές δεδομένων ποιότητας και δεικτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (ενότητα ΠΠΣ)

Π7.2 Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή διοικητικών δεδομένων εφαρμογής του ΠΠΣ (φοιτητολόγιο), καθώς και λοιπά εργαλεία και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του ΠΠΣ

Π7.3 Αξιολόγηση των δεδομένων ΟΠΕΣΠ (ενότητα ΠΠΣ) πενταετίας από τη ΜΟΔΙΠ και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης

Π8.1 Μέσα και δίαυλοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση των πληροφοριών και την προβολή του ΠΠΣ

Π8.2 Κατάλογος ειδικών διαδικτυακών προσωποποιημένων εφαρμογών για τους φοιτητές

Π8.3 Διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης/ ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΠΣ

Π8.4 Αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργικότητας και του περιεχομένου, καθώς και της συντήρησης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του ΠΠΣ

Π9.1 Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες)

Π9.2 Διαδικασία για την αναθεώρηση, προσαρμογή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που πραγματοποιείται από την ακαδημαϊκή μονάδα με τη συνεργασία της ΜΟΔΙΠ

Π9.3 Διατύπωση γνώμης εκ μέρους των εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα προσόντα των αποφοίτων, στο πλαίσιο της εσωτερικής του αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ

Π10.1 Έκθεση προόδου της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανταπόκριση στις συστάσεις της τελευταίας Έκθεσης Πιστοποίησης του ΠΠΣ και για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων για τη βελτίωση του ΠΠΣ

Δείτε το ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τροχαίο
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών
Συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με ένα βαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ δύο ακόμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο...
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών