Ξένες Γλώσσες: Θα αγοραστούν μόνο βιβλία Γαλλικών και Γερμανικών για τα Δημοτικά το 2024-2025
Δείτε τα 11 κριτήρια για την επιλογής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση βάσει του με αρ. 76/07-12-2023 Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία και η ελευθερία του/της εκπαιδευτικού στην επιλογή της διδακτικής σειράς με βάση τις παιδαγωγικές, διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών του/της και να δίδεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού διδακτικών σειρών προερχόμενων από διαφορετικούς συγγραφείς ή/και εκδοτικούς οίκους, ορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης, ως ακολούθως: Γαλλική Γλώσσα: Βιβλίο Μαθητή 17,70 ευρώ Τετράδιο Εργασιών 12,90 ευρώ Γερμανική Γλώσσα: Βιβλίο Μαθητή 9,70 ευρώ Τετράδιο Εργασιών 9,70 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές σε άριστη εκτύπωση μπορούν να υποβάλουν στο ΥΠΑΙΘΑ (Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Γραφείο 1116, Α. Παπανδρέου 37, τηλ. 210-3443372) για έγκριση μέχρι και 29-03-2024, μια ολοκληρωμένη διδακτική σειρά (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και CD) σε 3 αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.

Τα 11 κριτήρια επιλογής

1. Οι διδακτικές σειρές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρχές και τη φιλοσοφία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ, ΦΕΚ 2871/τ.Β’/09-09-2016). Επίσης, η ύλη των διδακτικών σειρών και για τις δυο γλώσσες θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

2. Στα διδακτικά πακέτα και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (δηλαδή να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές).

3. Τα διδακτικά πακέτα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές/-τριες της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

4. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από: ➢ Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο, καθώς επίσης και το Βιβλίο του Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή. ➢ Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά: - Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς. - Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο - Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων. - Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών. Η έλλειψη έστω και ενός στοιχείου από τα παραπάνω καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες

5. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου, θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές από το ημερολογιακό έτος 2019 έως και σήμερα (συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2019). Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών εφόσον έχουν επικαιροποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους καιτη μεθοδολογική προσέγγιση. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση, καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών. Προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα μία διδακτική σειρά που δεν έχει ολοκληρωθεί σε ένα σχολικό έτος, εάν και εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί, να θεωρείται επιλέξιμη και για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρονικός περιορισμός των 6 ετών παρέρχεται για ένα και μόνο σχολικό έτος.

6. Τα προαιρετικά βοηθήματα όπως: - εικονογραφημένες ιστορίες, - βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων, - CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης, - CD με μουσική, τραγούδια κ.ά., - βιντεοκασέτες, DVD, - διαφάνειες, - (εικονογραφημένα) λεξικά, - χάρτες, - παιχνίδια μάθησης, - λογισμικό, - υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό, - διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια κατάλληλα για την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/-τριών, - άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες [flash cards], πόστερ, κούκλες κ.ά.) θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους του ΕΠΣ-ΞΓ.

7. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα επιτρέπεται να έχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.

8. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον/στη μαθητή/μαθήτρια, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις/test αυτοαξιολόγησης.

9. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο στοιχείο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

10. Δεν είναι επιλέξιμες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα που θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

11. Δεν είναι επιλέξιμες κακέκτυπες ή/και κατεστραμμένες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα.

Η απόφαση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα