βουλή
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
Σύμφωνα με το site της Βουλής, η συνεδρίαση θα προβληθεί διαδικτυακά από το Web TV 2

Σήμερα Παρασκευή στις 10:00 πμ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Σύμφωνα με το site της Βουλής, η συνεδρίαση θα προβληθεί διαδικτυακά από το Web TV 2.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 40 άρθρα και 9 Κεφάλαια.

Αναλυτικά

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020
 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020 
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 Ν. 4763/2020 
 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4186/2013 
 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6, 8, 11 ΚΑΙ 15 Ν. 4763/2020 
 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Tι επιχειρείται με το σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη με το σχέδιο νόμου επιχειρούνται τα εξής:

α) η αναβάθμιση περαιτέρω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση και παράλληλα η προώθηση συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.)., 

β) η ίδρυση των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) με στόχο την σύζευξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και με τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, και 

γ) η μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους, αλλά και τη διεύρυνση του πεδίου παρέμβασής τους. Οι Σ.Α.Ε.Κ. αναδιαρθρώνονται για να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία. 

δ) η ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων και προσαρμογών του τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), 

ε) η μεταφορά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά, από την ίδρυσή τους, στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), καθώς και, συνολικά, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Επικράτεια. 

Αναλυτικά το νομοσχέδιο

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση

ΕΠΑΛ.jpg

Παρεμβάσεις ΔΕ: Κριτική στο Σχέδιο Νόμου

TO ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο βασικός στόχος της νεοφιλελεύθερης μεταρρύθμισης στην ΤΕΕ είναι «η Προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων υψηλής ποιότητας πρακτικής άσκησης, μαθητείας και διττών μοντέλων μάθησης που διευκολύνουν τη μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία και η Προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (για να εξασφαλίζονται κατάλληλα προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων)», όπως ακριβώς αναφέρεται ξεκάθαρα στα κείμενα της ΕΕ.

Η κατεύθυνση είναι σαφέστατη. Αναίρεση της αποκλειστικής ευθύνης της πολιτείας να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις δημόσιες δομές και την ανάθεση εν μέρει ή συνολικά αυτής της ευθύνης στις επιχειρήσεις.

Τα ΚΕΕΚ

Βασικό πυλώνα για την απόσπαση των ΕΠΑΛ και των ΕΚ απ’ τη δομή της τυπικής Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΕΚ). Τα ΚΕΕΚ θα αποτελούν το κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μιας περιοχής, και θα λογοδοτούν, αφού εκεί θα υπάγονται, απευθείας στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ). Προφανώς μέσω των ΚΕΕΚ θα οργανώνεται και θα καθορίζεται το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ΕΠΑΛ –ΕΚ που συμμετέχουν στην αντίστοιχη δομή. Η διοίκηση (συμβούλιο) του ΚΕΕΚ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέλη του Συμβουλίου είναι: α) οι Διευθυντές των επιμέρους δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στο Κέντρο, β) ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, στον οποίο εδρεύει το ΚΕΕΚ και ο οποίος έχει την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και δ) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Είναι προφανές ότι ο βασικός μοχλός διοίκησης που θα καθορίζει τις αποφάσεις θα αποτελείται απ’ τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και δευτερευόντως απ΄ τον Δήμο. Η αγορά και τα συμφέροντά της θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα κατευθύνσεων και αποφάσεων στην εκπαιδευτική λειτουργία των ΕΠΑΛ – ΕΚ και των αντίστοιχων δομών κατάρτισης ΕΣΚ – ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) .

Τα ΚΕΕΚ θα έχουν βασικό ρόλο για τους τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργούν στα ΕΠΑΛ – ΕΚ και στις αντίστοιχες δομές κατάρτισης ΕΣΚ – ΣΑΕΚ (ΙΕΚ), αφού προτείνουν την ίδρυσή τους, τη λειτουργία τους και την κατάργησή τους. Επίσης μέσω των Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΘΕΙΕΕΚ) που μπορεί να συσταθούν σε κάθε ΚΕΕΚ , εκτός απ’ τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς, μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης θεματικού χαρακτήρα στα ενδεικνυόμενα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Δηλαδή μπορούν να παίξουν τον ρόλο του ΙΕΠ σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον τα ΚΕΕΚ έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και με φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και να φροντίζουν για την προσέλκυση δωρεών και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικούΕίναι προφανές ότι θα έχουν αρμοδιότητα και καθήκον την εξεύρεση πόρων για τον εξοπλισμό των δομών ευθύνης τους. Η ομολογία ότι η πολιτεία αποχωρεί σιγά σιγά από την ευθύνη χρηματοδότησης των σχολείων γίνεται οφθαλμοφανής.

Το ΚΕΕΚ, μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ), θα έχει την ευθύνη προώθησης της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης των μαθητών και των καταρτιζόμενων στις δομές ευθύνης του.

Η θέση του εξωτερικού μάνατζερ ως  Οργανωτικού Συντονιστή σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το Σ.Δ των ΕΠΑΛ με υπερεξουσίες όπως τη «βοήθεια στους δ/ντες», τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΚΕΕΚ έως τις προτάσεις για κατάργηση ή ίδρυση νέων ειδικοτήτων και την άμεση συνεργασία με το ΚΣΕΕΚ και ΣΣΠΑΕ (κεντρικό και περιφερειακό συμβούλιο ΕΕΚ με συμμετοχή επιχειρήσεων) για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, αποδυναμώνει πλήρως τους συλλόγους διδασκόντων των ΕΠΑΛ, οδηγεί σε λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όρους επιχείρησης σπρώχνοντας περισσότερο τα ΕΠΑΛ προς την κατάρτιση και πιο μακριά από δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Είναι ολοφάνερο ότι ο Δημόσιος πυλώνας της ΤΕΕ, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές του λειτουργίες και διαδικασίες, περνάει στον έλεγχο των δυνάμεων της αγοράς, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του Δημόσιου χαρακτήρα της και την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της.

ΕΠΑΛ και ΕΚ

Με το νέο σχέδιο νόμου τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) και τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΚ) προσαρμόζουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία τους στις άμεσες ανάγκες της τοπικής αγοράς, αφού οφείλουν να προχωρήσουν στην εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με την αγορά ευρύτερα αφού ο στρατηγικός σχεδιασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιείται με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου βασικός σκοπός στη λειτουργία των ΕΠΑΛ και των ΕΚ είναι η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδωνμε ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο κύριος στόχος είναι η λειτουργία του δημόσιου πυλώνα της ΤΕΕ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μέσω της οικονομικής, διοικητικής και εκπαιδευτικής αυτονομίας τους, που θα επέλθει με κύριο εργαλείο την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζεται μέσω της ένταξης των ΕΠΑΛ και ΕΚ στα ΚΕΕΚ, αλλά και για τα υπόλοιπα σχολεία που δεν εντάσσονται στις παραπάνω δομές εξασφαλίζεται μέσω της Επιτροπής Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ. ΕΠΑΛ), που αποτελεί πλέον το βασικό όργανο διοίκησης του ΕΠΑΛ. Η Επιτροπή Συντονισμού του ΕΠΑΛ (Ε.Σ. ΕΠΑΛ) αναπτύσσει συνεργασίες με το πλησιέστερο ΚΕΕΚ, με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν ως μέλη στα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εξεύρεση επαγγελματικών χώρων για την πρακτική άσκηση των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου. Επίσης η επιτροπή αυτή εισηγείται στο ΣΣΠΑΕ την κατάργηση, την προσθήκη και τον επανακαθορισμό των τομέων και ειδικοτήτων του οικείου ΕΠΑΛ. Πρόκειται, απ’ ότι φαίνεται, για το βασικό όργανο διοίκησης του ΕΠΑΛ και του ΕΚ αφού σ΄ αυτό μετέχουν ως μέλη με θητεία τεσσάρων (4) ετών: α) ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ως πρόεδρος, β) ο/οι Υποδιευθυντής/ντές του ΕΠΑΛ, γ) ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ), όπου υπάρχει EΚ και δ) οι Τομεάρχες του ΕΠΑΛ.

Είμαστε αντίθετοι στα πολυπληθή σχολεία, το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του σχολικά εργαστήρια και την ευθύνη τους θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που τα αναλαμβάνουν και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου. Ειδικά για το ΕΠΑΛ να προβλεφθεί επιπλέον υποδιευθυντής με αρμοδιότητες τα εργαστήρια.

Τα ΙΕΚ που γίνονται ΣΑΕΚ

Με το νέο σχέδιο νόμου τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Στην ουσία είναι μια βαρύγδουπη εξαγγελία αφού δεν αλλάζει, επί της ουσίας, κάτι στον τρόπο λειτουργίας και στο επίπεδο σπουδών σε σχέση με τα υπάρχοντα ΙΕΚ. Αυτό που προστίθεται στη λειτουργία τους είναι το προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενουςπου έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5που χορηγείται στους αποφοίτους ΣΑΕΚ μετά από πιστοποίηση, και τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των φορέων υποδοχής.

Σε γενικές γραμμές και κωδικοποιημένα το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης επιδιώκει:

 • να υλοποιήσει τον σχετικό νόμο της Κεραμέως, 4763/20 και να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση.

 • τη δημιουργία των συγκροτημάτων (campus), των ΚΕΕΚ, με μεταγυμνασιακές σχολές (ΕΣΚ) μέχρι και ΣΕΑΚ (πρώην ΙΕΚ) που θα πιέσει τα μεμονωμένα ΕΠΑΛ οδηγώντας τα στην υποβάθμιση ή και στο λουκέτο.

 • την επιλογή για κλείσιμο σχολείων ξεκινώντας από τα συστεγαζόμενα και ακολουθώντας μετά τα μεμονωμένα ΕΠΑΛ (όσα μείνουν εκτός των συγκροτημάτων).

 • την αύξηση υποδιευθυντών και τομεαρχών (με επίδομα), ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λειτουργεί σαν ασπιρίνη για την επικείμενη γιγάντωση των ΠΕΠΑΛ και ΕΠΑΛ που θα απομείνουν.

 • οι τομεάρχες να εμπλέκονται και στη θεωρία και στα εργαστήρια και να «ανήκουν» στα ΕΠΑΛ κι όχι στα ΕΚ. Αυτή είναι η κύρια αιτία που οδηγεί στην κατάργηση του Συλλόγου Διδασκόντων στα ΕΚ.

 • την είσοδο ιδιωτών σε ειδικότητες των ΕΣΚ και των ΣΕΑΚ, που μπορούν να παραμένουν Δημόσιες δομές εν μέρει ή κατ΄ όνομα ή και καθόλου.

 • την είσοδο ιδιωτών στη μαθητεία που φτάνει να αφορά και ανήλικους/ες απόφοιτους/ες γυμνασίου ή δεν έχουν απολυτήριο λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

 • την είσοδο ιδιωτών στην εκπαίδευση των μαθητών της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ μέσω της πρακτικής άσκησης.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) για το νομοσχέδιο

Το νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη για την επαγγελματική εκπαίδευση, «θέλει να επιταχύνει και να εξειδικεύσει τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την επαγγελματική εκπαίδευση, είναι συνέχεια του προηγούμενου νόμου που ψηφίστηκε μόλις 3 χρόνια πριν και έχει κριθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές»

Αυτό τονίζει η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) σε ανακοίνωσή της για το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως τονίζει, ήρθε σαν ραβασάκι απ’ τις εργοδοτικές ενώσεις, που συχνά πυκνά παρουσιάζουν τις ανάγκες τους για την παραπέρα κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ως τη λύση δια πάσαν νόσον.

«Από το πρώτο ως το τελευταίο άρθρο και παράγραφο το νομοσχέδιο, το διατρέχει η επιτάχυνση της κατεύθυνσης και ο προσανατολισμός που τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν. Στην γρήγορη προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις εφήμερες δεξιότητες των αντίστοιχων ειδικοτήτων που επιτάσσουν τα κέρδη και η άναρχη οικονομία τους. Προσαρμογές, οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, για την επιτάχυνση του στόχου, για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ευέλικτων, μισοκαταρτισμένων και χωρίς δικαιώματα αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την παραπέρα γιγάντωση των κερδών των επιχειρήσεων.», τονίζει η παράταξη.

ΣΥΝΕΚ: Αλλαγές που «τορπιλίζουν και την εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπαιδευομένων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση -που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή- ζητούν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της μόνιμης προσπάθειας της ΝΔ για εμπορευματοποίηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για αποσύνδεσή της από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετατροπή της σε κατάρτιση, που ξεκίνησε πριν δεκαετίες και αποκαλύφθηκε πλήρως το 2013, όταν ο Κ. Μητσοτάκης, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έθεσε σε διαθεσιμότητα 2500 εκπαιδευτικούς.

Οι ΣΥΝΕΚ κάνουν λόγο για αλλαγές που «τορπιλίζουν και την εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπαιδευομένων. Ένα νομοσχέδιο που δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας. Η αναγκαία σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την εργασία μετατρέπεται σε υποταγή της εκπαίδευσης στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων με σκοπό τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα οφέλη, χωρίς σύνδεση με μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική σε όφελος της πλειοψηφίας του λαού και της χώρας μας»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα νέα εφάπαξ για τους εκπαιδευτικούς

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith1
Πρότυπα και Πειραματικά: Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών
Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων για το...
Πρότυπα και Πειραματικά: Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών
δικαστήριο
Θεσσαλονίκη: Ένοχος για ανθρωποκτονία ο μητροκτόνος της Χαλκηδόνας - Τι ποινή του επιβλήθηκε
Σε κάθειρξη καταδικάστηκε 35χρονος στη Θεσσαλονίκη που είχε δολοφονήσει την μητέρα του
Θεσσαλονίκη: Ένοχος για ανθρωποκτονία ο μητροκτόνος της Χαλκηδόνας - Τι ποινή του επιβλήθηκε